Ktl-icon-tai-lieu

bảo quản vải thiều

Được đăng lên bởi Khuong Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 1 lần
J. Sci. & Devel., Vol. 10, No. 5: 798 - 804

Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012 Tập 10, số 5: 798 - 804


ẢNH HƯỞNG CỦA 1-METHYLCYCLOPROPENE
ĐẾN CHẤT LƯỢNG BẢO QUẢN VẢI THIỀU (LITCHI SINENSIS SONN.)
Nguyễn Phan Thiết, Nguyễn Thị Bích Thủy
Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Email: ntbthuy@hua.edu.vn
Ngày gửi bài: 15.04.2012

Ngày chấp nhận: 24.07.2012
TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của nồng độ 1-MCP, chất ức chế hoạt động của chất nhận
ethylene, đến chất lượng quả vải bảo quản. Quả vải thiều được thu hoạch ở một số vườn vải thuộc tỉnh Bắc Giang
và chở về phòng thí nghiệm trong thời gian 3 giờ. Những quả vải đồng đều về độ chín, không khiếm khuyết được
tiến hành xử lý 1-MCP với nồng độ 300 và 600 ppb trong 12 giờ, sau đó được bảo quản ở nhiệt độ 4°C. Kết quả chỉ
ra rằng 1-MCP đã có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng quả vải bảo quản. Công thức cho kết quả tốt nhất là xử lý
1-MCP với nồng độ 600 ppb trong 12 giờ. Việc xử lý với nồng độ này đã có ảnh hưởng tích cực trong việc hạn chế
hao hụt khối lượng tự nhiên của quả, làm chậm quá trình biến đổi màu sắc và tốc độ nâu hoá trên vỏ, hạn chế sự tổn
thất hàm lượng chất rắn hoà tan, hàm lượng đường và vitamin C trong quả, khiến cho chất lượng vải được duy trì tốt
nhất sau 1 tháng bảo quản.
Từ khóa: Bảo quản, chất lượng, 1-MCP, vải.

Effect of 1-Methylcyclopropene on the Storage Life of Litchi Fruits (Litchi sinensis Sonn.)
ABSTRACT
The objective of this study was to determine the effiect of 1-MCP, an inhibitor of cell ethylene receptor, at
various concentrations on preseved litchi fruits (Litchi sinensis Sonn.. cv. Thieu). The fruits were harvested from the
local orchards in Bac Giang and transported to laboratory within 3 hours. Maturity-uniform litchi fruits without any
defects were selected and treated with 1-MCP at the concentrations of 300 and 600 ppb for 12 hours. Following
treatment, litchi fruits were kept at 4°C for storage. The results indicated that 1-MCP has positive effect on
maintaining the quality of litchi fruits cv. Thieu. The most effective treatment to preserve the litchi quality after storage
was 600 ppb 1-MCP for 12 hours. This concentration reduced weight loss and delayed changes of skin color and
browning, minimised the loss of TSS, sugar and vitamin C content within 1 month storage.
Keywords: Litchi, 1-MCP, quality, storage.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây vải (Litchi sinensis Sonn.) là một trong
những cây ăn quả đặc sản của Việt Nam. Quả ...
J. Sci. & Devel., Vol. 10, No. 5: 798 - 804 Tp chí Khoa hc và Phát trin 2012 Tp 10, s 5: 798 - 804
www.hua.edu.vn
NH HƯỞNG CA 1-METHYLCYCLOPROPENE
ĐẾN CHT LƯỢNG BO QUN VI THIU (
LITCHI SINENSIS
SONN.)
Nguyn Phan Thiết, Nguyn Th Bích Thy
Khoa Công ngh Thc phm, Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni
Email: ntbthuy@hua.edu.vn
Ngày gi bài: 15.04.2012 Ngày chp nhn: 24.07.2012
TÓM TT
Mc đích ca nghiên cu nhm xác định nh hưởng ca nng độ 1-MCP, cht c chế hot động ca cht nhn
ethylene, đến cht lượng qu vi bo qun. Qu vi thiu đưc thu hoch mt s vườn vi thuc tnh Bc Giang
và ch v phòng thí nghim trong thi gian 3 gi. Nhng qu vi đồng đều v độ chí
n, không khiếm khuyết được
tiến hành x lý 1-MCP vi nng độ 300 và 600 ppb trong 12 gi, sau đó được bo qun nhit độ 4°C. Kết qu ch
ra rng 1-MCP đã có nh hưởng tích cc đến cht lượng qu vi bo qun. Công thc cho kết qu tt nht là x
1-MCP vi nng độ 600 ppb trong 12 gi. Vic x lý vi nng độ này đã c
ó nh hưởng tích cc trong vic hn chế
hao ht khi lượng t nhiên ca qu, làm chm quá trình biến đổi màu sc và tc độ nâu hoá trên v, hn chế s tn
tht hàm lượng cht rn hoà tan, hàm lượng đường và vitamin C trong qu, khiến cho cht lượng vi được duy trì tt
nht sau 1 tháng bo qun.
T khóa: Bo qun, cht lượng, 1-MCP, vi.
Effect of 1-Methylcyclopropene on the Storage Life of Litchi Fruits (Litchi sinensis Sonn.)
ABSTRACT
The objective of this study was to determine the effiect of 1-MCP, an inhibitor of cell ethylene receptor, at
various concentrations on preseved litchi fruits (Litchi sinensis Sonn.. cv. Thieu). The fruits were harvested from the
local orchards in Bac Giang and transported to laboratory within 3 hours. Maturity-uniform litchi fruits without any
defects were selected and treated with 1-MCP at the concentrations of 300 and 600 ppb for 12 hours. Following
treatment, litchi fruits were kept at 4°C for storage. The results indicated that 1-MCP has positive effect on
maintaining the quality of litchi fruits cv. Thieu. The most effective treatment to preserve the litchi quality after storage
was 600 ppb 1-MCP for 12 hours. This concentration reduced weight loss and delayed changes of skin color and
browning, minimised the loss of TSS, sugar and vitamin C content within 1 month storage.
Ke
ywords: Litchi, 1-MCP, quality, storage.
1. ĐẶT VN ĐỀ
Cây vi (Litchi sinensis Sonn.) là mt trong
nhng cây ăn qu đặc sn ca Vit Nam. Qu vi
đặc đim là chín tp trung, vic thu hoch và
tiêu th din ra trong thi gian ngn. Đây chính
là tr ngi ln khiến cho vic tiêu th vi th
trường xa gp nhiu khó khăn.
Vi là
loi qu không có quá trình chín sau
thu hoch nhưng s sn sinh ethylene trong
qu vn din
ra và thúc đẩy s già hóa ca qu
vi nhanh hơn. Chen và cng s (1986) đã
nghiên cu qu vi bo qun nhit độ 1-3°C
trong 30 ngày thì thy s sn sinh ethylene vn
không thay đổi. Để hn chế bt nh hưởng tiêu
cc ca ethylene, có th dùng bin pháp xua
đui hoc hp ph ethylene, c chế s sn sinh
hoc làm mt hot tính ca ethylene. Trong
nhng năm gn đây
, đã có khá nhiu các nghiên
cu ngoài nước công b v vai trò ca 1-
methylcyclopropene (1-MCP) trong bo qun
rau hoa qu. Khi 1-MCP có mt trong tế bào,
phân t này s cnh tranh và thay thế ethylene
tiếp xúc vi cơ quan th cm ethylene ca tế
798
bảo quản vải thiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảo quản vải thiều - Người đăng: Khuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bảo quản vải thiều 9 10 528