Ktl-icon-tai-lieu

Bảo vệ rừng Thực trạng và những giải pháp

Được đăng lên bởi luatvb2k2014
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bảo vệ rừng

Thực trạng và những giải pháp
Phần Ếắ Thực trạng bảo vệ rừngỰ nguyên nhân tồn tạiẢ
I. THỰC TRẠNG BẢO VỆ RỪNỤ VÀ TÌNH HÌNH XÂM HẠI RỪNỤ.
1. Diễn biến rừngẢ

Ðến ðầu nãm ịồồọổ cả nýớc có trên ợịổẫ triệu hécta rừngổ ðộ che phủ ðạt ẫờổửạ diện tích lãnh thổổ

trong ðó có ợổẻị triệu hécta rừng ðặc dụng ầchiếm ợọổờạớậ ọổẻị triệu hécta rừng phòng hộ ầchiếm

48,1%) và ềổềử triệu hécta rừng sản xuất ầchiếm ẫờổẫạớ. So với nãm ợẻẻẻổ diện tích rừng cả nýớc
tãng ợổề triệu héctaổ trong ðó rừng tự nhiên tãng 540 nghìn hécta và rừng trồng tãng ửọồ nghìn héctaụ
Tuy nhiênổ chất lýợng rừng tự nhiên ðã bị suy giảm do khai thác và canh tác nýõng rẫy từ nhiều nãm
trýớcổ những khu rừng có chất lýợng caoổ trữ lýợng lớn còn ítụ Rừng mới phục hồi do khoanh nuôi

xúc tiến tái sinh tự nhiên tãng nhanh ðã góp phần nâng cao ðộ che phủổ nhýng vẫn là rừng nonổ giá trị

về ða dạng sinh họcổ khả nãng cung cấp lâm sản và tác dụng phòng hộ và bảo vệ môi trýờng thấpụ

Chất lýợng rừng trồng ðã ðýợc quan tâm ðầu tý và ngày càng ðýợc nâng cao, nhýng nãng suấtổ sản
lýợng còn thấpụ

2. Tình hình xâm hại rừngẢ

Từ nãm ợẻẻỗ ðến quý ẩẩ nãm ịồồọổ cả nýớc ðã phát hiện và xử lý ềịọụọỗỗ vụ vi phạm các quy

ðịnh của Nhà nýớc về bảo vệ rừngổ tịch thu gần ợẫửổề nghìn mẫ gỗ tròn và gần ợờẫ nghìn mẫ gỗ xẻổ

trên ọợịụềịợ tấn và trên ợọợ nghìn cá thể ðộng vật hoang dãổ trên ềọụọẻờ phýõng tiện các loại ầtrong
ðó có ợịụọẻợ ô tôổ máy kéoớổ tổng số tiền thu từ xử lý vi phạm gần ỗịẻ tỷ ðồngụ Nhý vậyổ bình quân

mỗi nãm ðã phát hiện và xử lý ọẫụợẻỗ vụ vi phạmụ Tình hình vi phạm ðã có chiều hýớng giảm dần cả
về số vụ và mức ðộ thiệt hại ầnãm ịồồề giảm ẫọổồờạ về số vụ so với nãm ợẻẻỗớổ nhýng chýa tạo
ðýợc chuyển biến cãn bản và rõ nétụ

a. Tình trạng chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép.

Tình trạng phá rừng lấy ðất trái phép diễn ra trên diện rộng trong nhiều nãm quaổ với mục ðích

chủ yếu là ðể trồng cây ãn quảổ cây công nghiệp dài ngày có hiệu quả kinh tế caoổ nhý cà phêổ cao
su, ðiều và phá rừng ngập mặn ðể lấy ðất nuôi trồng thủy sảnụụụ ẽần ðây xuất hiện nhiều vụ phá

rừng có tổ chứcổ khi bị phát hiện và xử lý thì tập trung ðông ngýời chống ðối quyết liệtụ Ðối týợng
trực tiếp phá rừng chủ yếu là ðồng bào dân tộcổ bao gồm cả ngýời dân tộc tại chỗ và ngýời dân di

cý tự doụ Sau khi phá rừng trồng cây nông nghiệpổ cây công nghiệp và nuôi trồng thủy sảnổ tiếp tục
sang nhýợng trái phép cho những ngýời có tiền ầtrong ðó có cả cán bộổ công chức nhà nýớcớ ðể

phát triển trang trạiổ tạo ra tình hình phức tạp t...
Thc s Nguyn Tiến Ữũng Gv Lâm nghip ựsýu tâmả
Bo v rng
Thc trng và nhng gii pháp
Phn Ếắ Thc trng bo v rngỰ nguyên nhân tn tiẢ
I. THC TRNG BO V RNỤ VÀ TÌNH HÌNH XÂM HI RNỤ.
1. Din biến rngẢ
Ðến ðu nãm ịồồọổ c nýctrên ợịổẫ triucta rngổ ð che ph ðt ẫờổửạ din tích lãnh th
trong ðó ợổẻị triu hécta rng ðc dng ầchiếm ợọổờạớậ ọổẻtriu hécta rng phòng h ầchiếm
48,1%) và ềổềử triu hécta rng sn xut ầchiếm ổẫạ. So vi nãm ợẻẻẻổ din tích rng c nýc
tãng ợổề triu héctaổ trong ðó rng t nhiên tãng 540 nghìn hécta và rng trng tãng ửọồ nghìn héctaụ
Tuy nhiênổ cht lýng rng t nhiên ðã b suy gim do khai thác và canh tác nýõng ry t nhiu nãm
trýcnhng khu rng cht lýng caoổ tr lýng ln còn ítụ Rng mi phc hi do khoanh nuôi
xúc tiến tái sinh t nhiên tãng nhanh ðã góp phn nâng cao ð che ph nhýng vn là rng nonổ giá tr
v ða dng sinh hcổ kh nãng cung cp lâm sn và tác dng png h bo v môi trýng thpụ
Cht lýng rng trng ðã ðýc quan tâm ðu tý ngày càng ðýc nâng cao, nhýng nãng sutổ sn
lýngn thp
2. Tình hình xâm hi rng
T
nãm ợẻẻỗ ðến quý nãm ồồọ c nýc ðã phát hin và x lý ềịọụọỗỗ v vi phm các quy
ðnh ca Nhà nýc v bo v rngổ tch thu gn ợẫửổề nghìn mẫ g tròn và gn ợờẫ nghìn mẫ g x
trên ọợịụềịợ tn và trên ợọợ nghìn cá th ðng vt hoang dãổ trên ềọụọẻờ phýõng tin các loi ầtrong
ðó có ợịụọẻợ ô tôổ máy kéoớổ tng s tin thu t x vi phm gn ỗịẻ t ðngụ Nhý vybình quân
mi nãm ðã phát hin và x ọẫụợẻỗ v vi phmụ Tình hình vi phm ðã có chiu hýng gim dn c
v s v và mc ð thit hi ầnãm ịồồề gim ẫọổồờv s v so vi nãm ợẻẻỗớnhýng chýa to
ðýc chuyn biến cãn bn nétụ
a. Tình trng cht phá rng, khai thác g trái phép.
T
ình trng prng ly ðt trái phép din ra trên din rng trong nhiu nãm quaổ vi mc ðích
ch yếu ð trng y ãn qucây công nghip dài ngày hiu qu kinh tế caoổ nhý phêổ cao
su, ðiu phá rng ngp mn ð ly ðt nuôi trng thy snụụụ n ðây xut hin nhiu v phá
rng t chcổ khi b phát hin x thì tp trung ðông ngýi chng ði quyết litụ Ði týng
trc tiếp phá rng ch yếu ðng bào n tcbao gm c ngýi dân tc ti ch ngýi dân di
cý t doụ Sau khi phá rng trng cây nông nghipổ cây công nghip nuôi trng thy snổ tiếp tc
sang nhýng trái phép cho nhng ngýi tin ầtrong ðó c cán bcông chc nhà nýcớ ð
phát trin trang trito ra tình nh phc tp trong qun ðt ðai. Hu qu phá rng làm trm
id2933828 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
Bảo vệ rừng Thực trạng và những giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo vệ rừng Thực trạng và những giải pháp - Người đăng: luatvb2k2014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bảo vệ rừng Thực trạng và những giải pháp 9 10 871