Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh Cây Chuyên Khoa

Được đăng lên bởi boyhero121
Số trang: 233 trang   |   Lượt xem: 5723 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I - HÀ NỘI
Chủ biên : GS.TS. VŨ TRIỆU MÂN

GIÁO TRÌNH

BỆNH CÂY CHUYÊN KHOA
(Chuyên ngành Bảo vệ thực vật)

HÀ NỘI – 2007

Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Bệnh cây chuyên khoa------------------------------------------------

1

LỜI NÓI ðẦU

Bệnh cây chuyên khoa là môn học dành cho sinh viên chuyên ngành Bảo vệ thực vật
- Trường ðại học Nông nghiệp I - Hà Nội. Sau giáo trình bệnh cây ñại cương - giáo trình
bệnh cây chuyên khoa này giúp các sinh viên tìm hiểu về bệnh hại trên từng cây trồng cụ
thể; nhờ ñó sẽ gắn kết ñược các kiến thức của bệnh cây ñại cương với nội dung nghiên
cứu và phòng trừ bệnh cây với các ñối tượng biến ñổi khác nhau phục vụ trực tiếp cho
việc ñào tạo theo tín chỉ.
Trong giáo trình này, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức ñã học về ñặc ñiểm
sinh vật học của nguyên nhân gây bệnh - ñặc ñiểm sinh thái học của các bệnh hại ñể tìm
ra các phương án tối ưu trong phòng trừ. Bệnh cây chuyên khoa biên tập lần này là một
tài liệu ngắn gọn và súc tích - làm cơ sở ñể các sinh viên mở thêm kiến thức tìm kiếm các
nội dung chi tiết trong nhiều tài liệu khác.
Chúng tôi hy vọng cuốn sách ra ñời có thể giúp cho các sinh viên và cả các bạn
ñồng nghiệp trong ngành Bảo vệ thực vật, ngành Trồng trọt và các cán bộ có chuyên môn
gần với khoa học bệnh cây tham khảo và sử dụng trong công việc nghiên cứu và sản xuất
có liên quan ñến bệnh hại thực vật ở Việt Nam. Cuốn sách mới biên soạn lần ñầu, do vậy
không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi xin chân thành nhận các ý kiến ñóng góp của
các ñộc giả.
Các tác giả tham gia viết giáo trình gồm:
1. GS.TS. Vũ Triệu Mân - chủ biên và viết các bệnh virus thực vật và bệnh cây công
nghiệp.
2. PGS.TS. Ngô Bích Hảo tham gia viết các bệnh virus thực vật và một số bệnh nấm.
3. PGS.TS. Lê Lương Tề tham gia viết bệnh nấm và vi khuẩn.
4. PGS.TS. Nguyễn Kim Vân tham gia viết bệnh nấm.
5. TS. ðỗ Tấn Dũng tham gia viết bệnh vi khuẩn và một số bệnh nấm.
6. TS. Ngô Thị Xuyên tham gia viết bệnh tuyến trùng và một số bệnh nấm.
7. TS. Nguyễn Ngọc Châu tham gia hiệu ñính phần tuyến trùng.
Các tác giả

Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Bệnh cây chuyên khoa------------------------------------------------

2

Phần 1
BỆNH DO NẤM
Chương I
BỆNH NẤM HẠI CÂY LƯƠNG THỰC

1. BỆNH ðẠO ÔN HẠI LÚA [Pyricularia grisea (Cooke) Saccardo]
Tên cũ:

[Pyricularia oryzae Cav. et Bri.]

Bệnh ñạo ôn là một trong những bệnh phổ biến và gây hại có ý nghĩa kinh tế nhất ở
các nước trồng lúa t...
Trường ñại hc Nông nghip 1 – Giáo trình Bnh cây chuyên khoa------------------------------------------------
1
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP I - HÀ NI
Ch biên : GS.TS. VŨ TRIU MÂN
GIÁO TRÌNH
BNH CÂY CHUYÊN KHOA
(Chuyên ngành Bo v thc vt)
HÀ NI – 2007
Bệnh Cây Chuyên Khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh Cây Chuyên Khoa - Người đăng: boyhero121
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
233 Vietnamese
Bệnh Cây Chuyên Khoa 9 10 481