Ktl-icon-tai-lieu

bệnh cây đại cương

Được đăng lên bởi nguyenkhang-1707
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I - HÀ NỘI

Chủ biên : GS.TS. VŨ TRIỆU MÂN

GIÁO TRÌNH
BỆNH CÂY ðẠI CƯƠNG
(Chuyên ngành Bảo vệ thực vật)

HÀ NỘI - 2007

Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Bệnh cây ñại cương -------------------------------------------Lời nói ñầu
Bệnh cây ñại cương là phần trang bị những kiến thức cơ bản, các khái niệm, ñịnh
nghĩa, các nội dung chủ yếu của khoa học bệnh cây, là môn học cơ sở cho phần bệnh cây
chuyên khoa của môn học bệnh cây (Phytopathology). Môn học giúp sinh viên nắm vững
các ñặc ñiểm sinh vật học và sinh thái học của các nguyên nhân gây bệnh và những hướng
phòng trừ, hạn chế bệnh hại. Nội dung chủ yếu của môn học gồm:
1. Khái niệm chung về bệnh cây.
2. Sinh thái bệnh cây.
3. Phòng trừ bệnh cây.
4. Bệnh cây do môi trường.
5. Nấm gây bệnh cây.
6. Vi khuẩn gây bệnh cây.
7. Virus gây bệnh cây.
8. Phytoplasma gây bệnh cây.
9. Viroide gây bệnh cây.
10. Tuyến trùng gây bệnh cây.
11. Protozoa gây bệnh cây.
12. Thực vật thượng ñẳng gây bệnh cây.
Tham gia viết giáo trình này gồm các tác giả:
1. GS.TS. Vũ Triệu Mân: chương I, chương II, chương III, chương IV, chương VII,
chươngVIII, chương IX.
2. PGS.TS Lê Lương Tề: phần phân loại nấm - chương V, phần triệu chứng bệnh
cây - chương I, phần nhưng thay ñổi của cây sau khi bị bệnh -chươngI.
3. PGS.TS Nguyễn Kim Vân: chương V.
4. TS. ðỗ Tấn Dũng: chươngVI, chương XII.
5. TS. Nguyễn Ngọc Châu: chương X.
6. TS. Ngô Thị Xuyên: chương XI.
7. TS. Nguyễn Văn Viên: phần biện pháp hoá học - chương III.
8. GS.TS Vũ Hữu Yêm: phần bệnh do thiếu dinh dưỡng - chương IV.
9. PGS.TS Ngô Bích Hảo: phần phân loại và phòng trừ - chương VII.
Giáo trình này chủ yếu dùng cho sinh viên năm thức 3 ngành Bảo vệ thực vật. Giáo
trình ñã ñược soạn thảo với việc bổ sung nhiều tư liệu mới vì vậy có thể làm tài liệu tham
khảo cho các kỹ sư ñã ra trường và những cán bộ kỹ thuật quan tâm tới môn học bệnh lý
thực vật.
CÁC TÁC GIẢ

Trường ñại học Nông nghiệp 1 – Giáo trình Bệnh cây ñại cương ---------------------------------------------------2

Ch−¬ng I
Kh¸i niÖm chung vÒ bÖnh c©y

I. BÖNH C¢Y Vµ S¶N XUÊT N¤NG NGHIÖP
1.1. LÞch sö khoa häc bÖnh c©y
Khoa häc bÖnh c©y ®−îc h×nh thµnh tõ nhu cÇu cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Thêi
th−îng cæ, víi ®êi sèng h¸i l−îm sau ®ã tiÕn bé h¬n lµ du canh, du c−. Con ng−êi kh«ng
ph¸t hiÖn ®−îc sù ph¸ ho¹i cña bÖnh c©y mµ lu«n cho r»ng viÖc c©y bÞ hÐo, bÞ chÕt, s¶n
xuÊt n«ng nghiÖp bÞ tµn ph¸ lµ do trêi, v.v... kh«...
http://www.ebook.edu.vn
Trường ñại hc Nông nghip 1 – Giáo trình Bnh cây ñại cương -------------------------------------------
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP I - HÀ NI
Ch biên : GS.TS. VŨ TRIU MÂN
GIÁO TRÌNH
BNH CÂY ðẠI CƯƠNG
(Chuyên ngành Bo v thc vt)
HÀ NI - 2007
bệnh cây đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bệnh cây đại cương - Người đăng: nguyenkhang-1707
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
bệnh cây đại cương 9 10 275