Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh cây đại cương

Được đăng lên bởi Pep Si Sua
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 3268 lần   |   Lượt tải: 2 lần
B

GIÁO D C VÀ ðÀO T O

TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P I - HÀ N I

Ch biên : GS.TS. VŨ TRI U MÂN

GIÁO TRÌNH
B NH CÂY ð I CƯƠNG
(Chuyên ngành B o v th c v t)

HÀ N I - 2007

Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây ñ i cương -------------------------------------------

L i nói ñ u
B nh cây ñ i cương là ph n trang b nh ng ki n th c cơ b n, các khái ni m, ñ nh
nghĩa, các n i dung ch y u c a khoa h c b nh cây, là môn h c cơ s cho ph n b nh cây
chuyên khoa c a môn h c b nh cây (Phytopathology). Môn h c giúp sinh viên n m v ng
các ñ c ñi m sinh v t h c và sinh thái h c c a các nguyên nhân gây b nh và nh ng hư ng
phòng tr , h n ch b nh h i. N i dung ch y u c a môn h c g m:
1. Khái ni m chung v b nh cây.
2. Sinh thái b nh cây.
3. Phòng tr b nh cây.
4. B nh cây do môi trư ng.
5. N m gây b nh cây.
6. Vi khu n gây b nh cây.
7. Virus gây b nh cây.
8. Phytoplasma gây b nh cây.
9. Viroide gây b nh cây.
10. Tuy n trùng gây b nh cây.
11. Protozoa gây b nh cây.
12. Th c v t thư ng ñ ng gây b nh cây.
Tham gia vi t giáo trình này g m các tác gi :
1. GS.TS. Vũ Tri u Mân: chương I, chương II, chương III, chương IV, chương VII,
chươngVIII, chương IX.
2. PGS.TS Lê Lương T : ph n phân lo i n m - chương V, ph n tri u ch ng b nh
cây - chương I, ph n nhưng thay ñ i c a cây sau khi b b nh -chươngI.
3. PGS.TS Nguy n Kim Vân: chương V.
4. TS. ð T n Dũng: chươngVI, chương XII.
5. TS. Nguy n Ng c Châu: chương X.
6. TS. Ngô Th Xuyên: chương XI.
7. TS. Nguy n Văn Viên: ph n bi n pháp hoá h c - chương III.
8. GS.TS Vũ H u Yêm: ph n b nh do thi u dinh dư ng - chương IV.
9. PGS.TS Ngô Bích H o: ph n phân lo i và phòng tr - chương VII.
Giáo trình này ch y u dùng cho sinh viên năm th c 3 ngành B o v th c v t. Giáo
trình ñã ñư c so n th o v i vi c b sung nhi u tư li u m i vì v y có th làm tài li u tham
kh o cho các k sư ñã ra trư ng và nh ng cán b k thu t quan tâm t i môn h c b nh lý
th c v t.
CÁC TÁC GI

Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây ñ i cương ---------------------------------------------------

2

Ch−¬ng I
Kh¸i niÖm chung vÒ bÖnh c©y

I. BÖNH C¢Y Vµ S¶N XUÊT N¤NG NGHIÖP
1.1. LÞch sö khoa häc bÖnh c©y
Khoa häc bÖnh c©y ®−îc h×nh th nh tõ nhu cÇu cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Thêi
th−îng cæ, víi ®êi sèng h¸i l−îm sau ®ã tiÕn bé h¬n l du canh, du c−. Con ng−êi kh«ng
ph¸t hiÖn ®−îc sù ph¸ ho¹i cña bÖnh c©y m lu«n cho r»ng viÖc c©y bÞ hÐo, bÞ chÕt, s¶n
xuÊt n«ng nghiÖp bÞ t n ph¸ l do trêi, v.v... kh«ng ph¸t hiÖn ®−îc nguyªn nh©n g©y bÖnh.
Tõ thÕ kû thø 3 tr−íc c«ng nguyªn...
Trường ñại hc Nông nghip 1 – Giáo trình Bnh cây ñại cương -------------------------------------------
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP I - HÀ NI
Ch biên : GS.TS. VŨ TRIU MÂN
GIÁO TRÌNH
BNH CÂY ðẠI CƯƠNG
(Chuyên ngành Bo v thc vt)
HÀ NI - 2007
Bệnh cây đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh cây đại cương - Người đăng: Pep Si Sua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
Bệnh cây đại cương 9 10 164