Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh cây là gì?

Được đăng lên bởi Hiếu Quý Lê
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu Luận Bệnh Cây
Đề tài: Bệnh cây là gì? Trình bày và phân
tích mối quan hệ giữa chu kỳ bệnh và dịch
tễ bệnh, các điều kiện cơ bản để phát
triển dịch bệnh phát sinh trên các bộ phận
trên tán cây (lá, hoa, quả, hạt).
Sinh viên: Lương Thị Khánh Linh
Lớp: Bảo vệ thực vật 47
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Vĩnh Trường

Mục lục
• I. Bệnh cây là gì
• II. Trình bày và phân tích mối quan hệ
giữa chu kỳ bệnh và dịch tễ bệnh, các
điều kiện cơ bản để phát triển dịch bệnh
phát sinh trên các bộ phận trên tán cây
(lá, hoa, quả, hạt)

I. Bệnh cây là gì
• 1. Bệnh cây là gì.
• Có rất nhiều định nghĩa bệnh cây, dựa vào định
nghĩa của các nhà khoa học chúng ta có thể đưa
ra định nghĩa khái quát như sau:
– Bệnh cây là một động thái phức tạp đặc trưng của một
quá trình bệnh lý.
– Do những kí sinh vật hay do môi trường không thuận lợi
gây bệnh
– Dẫn đến phá vỡ các chức năng sinh lý bình thường
– Làm biến đổi cấu tạo của tế bào và mô thực vật
– Làm giảm năng suất và phẩm chất của cây trồng
– Quá trình đó phụ thuộc vào bản chất của kí chủ, kí sinh
và môi trường sống

I. Bệnh cây là gì
• 1. Bệnh cây là gì.
• Khoa học bệnh cây: " Bệnh cây là khoa học
nghiên cứu các vi sinh vật và các yếu tố môi
trường gây ra bệnh ở thực vật; các cơ chế
mà các yếu tố này đã tạo ra bệnh ở thực
vật; và các biện pháp để phòng trừ bệnh"
(Agrios, 2005).

I. Bệnh cây là gì
2. Lịch sử khoa học bệnh cây
- Khoa học bệnh cây đợc hình thành từ nhu cầu của sản
xuất nông nghiệp. Thời thợng cổ, với đời sống hái lợm
sau đó tiến bộ hơn là du canh, du cư. Con ngời
không phát hiện đợc sự phá hoại của bệnh cây mà luôn
cho rằng việc cây bị héo, bị chết, sản xuất nông nghiệp
bị tàn phá là do trời, v.v... không phát hiện được nguyên
nhân gây bệnh.
- Từ thế kỷ thứ 3 trớc công nguyên vào thời cổ Hy Lạp,
Theophraste đ mô tả bệnh gỉ sắt hại cây và hiện tợng
nấm kí sinh ở gốc cây. Đến thế kỷ 16 chế độ phong kiến
tập quyền phát triển mạnh, các vùng sản xuất chuyên
canh với hàng ngàn hécta xuất hiện. Bệnh cây ngày
càng gây nhiều tác hại lớn cho sản xuất và nhận thức về
bệnh ngày càng rõ rệt hơn.

I. Bệnh cây là gì
2. Lịch sử khoa học bệnh cây
-Tới thế kỷ 18, kinh tế thế giới đã chuyển từ các công
trờng thủ công sang nửa cơ khí và cơ khí hoá. Các quốc
gia t bản hình thành khoa học kỹ thuật phát t...






 !"!#$%&
 !"!#$%&
'()*#+,*)
'()*#+,*)
%&)-.)/
%&)-.)/
.)0)(1!( ,(234
.)0)(1!( ,(234
5.6+&7)
8,19:;
<)1.68%=>'?@6A
Bệnh cây là gì? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh cây là gì? - Người đăng: Hiếu Quý Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bệnh cây là gì? 9 10 240