Ktl-icon-tai-lieu

bệnh do vi khuẩn ở gà

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÖnh do vi khuÈn ë gµ
(Cã thÓ ch÷a ®îc b»ng kh¸ng sinh)
I. BÖnh h« hÊp m·n tÝnh (CRD)
1. Nguyªn nh©n
T¸c nh©n c¬ b¶n g©y bÖnh h« hÊp m·n tÝnh lµ Mycoplasma gallisepticum. §iÒu kiÖn thêng xuyªn lµm ph¸t sinh bÖnh lµ virus ®êng h« hÊp nh virus g©y bÖnh Niu-cat-x¬n vµ virus g©y
viªm thanh khÝ qu¶n (ILT) vµ theo sau lµm cho phøc t¹p lµ sù x©m nhËp cña c¸c vi khuÈn kh¸c.
Vi sinh vËt t×m thÊy trong bÖnh lµ Mycoplasma gallisepticum vµ vi khuÈn E.Coli. Nguyªn
nh©n Stress: do di chuyÓn gµ, do bèc xÕp, hay lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÝch hîp, l¹nh, th«ng giã kÐm
lµm cho gµ dÔ bÞ m¾c bÖnh h¬n.
2. L©y truyÒn
Nguån gèc chÝnh nhiÔm bÖnh cho gµ lµ Mycoplasma gallisepticum cã thÓ di truyÒn qua
trøng bÖnh ®Õn ®êi con ch¸u. MÆt kh¸c gµ nhiÔm bÖnh cã thÓ do tiÕp xóc hoÆc bôi kh«ng khÝ
hoÆc giät h¬i níc nhá tõ gµ bÖnh sang gµ khoÎ.
Thêi gian ñ bÖnh tõ 4 ngµy ®Õn 3 tuÇn.
3. TriÖu chøng l©m sµng
Gµ con, gµ dß, gµ ®Ó, ®Òu thë khã, khß khÌ. Gµ thêng kÐm ¨n, t¨ng träng gi¶m, tiªu tèn
thøc ¨n. Gµ lín biÓu hiÖn chung lµ ch¶y níc mòi, ho, ®Æc biÖt lµ khã thë. Gµ m¸i ®Î, tû lÖ ®Î
trøng gi¶m kho¶ng 20 - 30%.
BÖnh th«ng thêng Ýt lµm chÕt gµ, ë thÓ m·n tÝnh lµm gi¶m t¨ng träng, tiªu tèn thøc ¨n cao
ë gµ dß vµ gi¶m so trøng ë gµ gièng vµ gµ ®Î.
Nh×n chung, bÖnh lµm thiÖt h¹i lín ë gµ thÞt nhng Ýt nghiªm träng á gµ gièng vµ gµ ®Î.
4. Mæ kh¸m
KhÝ qu¶n viªm h¬i ®á. DÞch viªm rØ ra tr¾ng ngµ nh “pho m¸t” dÝnh trªn tói khÝ, ®Æc biÖt
trong trêng hîp béi nhiÔm (thø nhiÔm do E.Coli).
Trong trêng hîp nhiÔm Mycoplasma gallisepticum, phñ t¹ng cã thÓ chØ thÓ hiÖn nhÇy nhÑ
ë khÝ qu¶n, ®ôc vÈn hoÆc bät khÝ ë tói khÝ, phæi phï thòng, mÆt phæi phñ fibrin.
Gµ t©y nhiÔm Mycoplasma gallisepticum thêng cã xoang mòi phång to díi m¾t.
5. ChÈn ®o¸n
ChÈn ®o¸n Mycoplasma gallisepticum cã thÓ b»ng ph¬ng ph¸p thuyÕt thanh häc, mæ
kh¸m gµ chÕt vµ cuèi cïng b»ng ph¬ng ph¸p ph©n lËp Mycoplasma gallisepticum tõ dÞch thÓ ®êng khÝ qu¶n hoÆc tói khÝ cña gµ bÖnh. Tû lÖ nhiÔm bÖnh ë gµ th¬ng phÈm ë miÒn B¨cs ViÖt
Nam tíi 1,6%, cßn gµ gièng lµ 10%.
ChÈn ®o¸n ph©n biÖt
CÇn ph©n biÖt víi bÖnh do virus g©y bÖnh ®êng h« hÊp (Niucatx¬n, viªm phÕ qu¶n), víi
nhiÔm trïng thø ph¸t (E.Coli…) cã thÓ cã bÖnh tÝch phñ t¹ng t¬ng tù.
II. BÖnh Coryza

1

1. Nguyªn nh©n
Nguyªn nh©n g©y bÖnh lµ vi trïng Hemophilus paragallinarum.
2. L©y truyÒn
Sù truyÒn bÖnh tõ gµ nµy sang gµ kia, tõ khu chuång nµy sang khu chuång kia do tiÕp xóc
vµ do bôi kh«ng khÝ vµ do níc uèng nhiÔm mÇm bÖnh. Sù l©y truyÒn cßn do dông cô vµ con ngêi. Thêi gian nung bÖnh tõ 1 - ...
BÖnh do vi khuÈn ë gµ
(Cã thÓ ch÷a ®îc b»ng kh¸ng sinh)
I. BÖnh h« hÊp m·n tÝnh (CRD)
1. Nguyªn nh©n
T¸c nh©n b¶n g©y bÖnh hÊp m·n tÝnh Mycoplasma gallisepticum. §iÒu kiÖn th-
êng xuyªn lµm ph¸t sinh bÖnh virus ®êng h« hÊp nh virus g©y bÖnh Niu-cat-x¬n virus g©y
viªm thanh khÝ qu¶n (ILT) vµ theo sau lµm cho phøc t¹p lµ sù x©m nhËp cña c¸c vi khuÈn kh¸c.
Vi sinh vËt t×m thÊy trong bÖnh lµ Mycoplasma gallisepticum vµ vi khuÈn E.Coli. Nguyªn
nh©n Stress: do di chuyÓn gµ, do bèc xÕp, hay lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÝch hîp, l¹nh, th«ng giã kÐm
lµm cho gµ dÔ bÞ m¾c bÖnh h¬n.
2. L©y truyÒn
Nguån gèc chÝnh nhiÔm bÖnh cho Mycoplasma gallisepticum thÓ di truyÒn qua
trøng bÖnh ®Õn ®êi con ch¸u. MÆt kh¸c nhiÔm bÖnh thÓ do tiÕp xóc hoÆc bôi kh«ng khÝ
hoÆc giät h¬i níc nhá tõ gµ bÖnh sang gµ khoÎ.
Thêi gian ñ bÖnh tõ 4 ngµy ®Õn 3 tuÇn.
3. TriÖu chøng l©m sµng
con, dß, gµ ®Ó, ®Òu thë khã, khß khÌ. Gµ thêng kÐm ¨n, t¨ng träng gi¶m, tiªu tèn
thøc ¨n. lín biÓu hiÖn chung ch¶y níc mòi, ho, ®Æc biÖt khã thë. m¸i ®Î, ®Î
trøng gi¶m kho¶ng 20 - 30%.
BÖnh th«ng thêng Ýt lµm chÕt gµ, ë thÓ m·n tÝnh lµm gi¶m t¨ng träng, tiªu tèn thøc ¨n cao
ë gµ dß vµ gi¶m so trøng ë gµ gièng vµ gµ ®Î.
Nh×n chung, bÖnh lµm thiÖt h¹i lín ë gµ thÞt nhng Ýt nghiªm träng á gµ gièng vµ gµ ®Î.
4. Mæ kh¸m
KhÝ qu¶n viªm h¬i ®á. DÞch viªm rØ ra tr¾ng ngµ nh “pho m¸t” dÝnh trªn tói khÝ, ®Æc biÖt
trong trêng hîp béi nhiÔm (thø nhiÔm do E.Coli).
Trong trêng hîp nhiÔm Mycoplasma gallisepticum, phñ t¹ng cã thÓ chØ thÓ hiÖn nhÇy nhÑ
ë khÝ qu¶n, ®ôc vÈn hoÆc bät khÝ ë tói khÝ, phæi phï thòng, mÆt phæi phñ fibrin.
Gµ t©y nhiÔm Mycoplasma gallisepticum thêng cã xoang mòi phång to díi m¾t.
5. ChÈn ®o¸n
ChÈn ®o¸n Mycoplasma gallisepticum thÓ b»ng ph¬ng ph¸p thuyÕt thanh häc, mæ
kh¸m chÕt vµ cuèi cïng b»ng ph¬ng ph¸p ph©n lËp Mycoplasma gallisepticum dÞch thÓ ®-
êng khÝ qu¶n hoÆc tói khÝ cña bÖnh. nhiÔm bÖnh ë th¬ng phÈm ë miÒn B¨cs ViÖt
Nam tíi 1,6%, cßn gµ gièng lµ 10%.
ChÈn ®o¸n ph©n biÖt
CÇn ph©n biÖt víi bÖnh do virus g©y bÖnh ®êng hÊp (Niucatx¬n, viªm phÕ qu¶n), víi
nhiÔm trïng thø ph¸t (E.Coli…) cã thÓ cã bÖnh tÝch phñ t¹ng t¬ng tù.
II. BÖnh Coryza
1
bệnh do vi khuẩn ở gà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bệnh do vi khuẩn ở gà - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
bệnh do vi khuẩn ở gà 9 10 818