Ktl-icon-tai-lieu

bệnh hồ tiêu

Được đăng lên bởi kimhoang490
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nấm hồng (Corticium salmonicolor) phát sinh gây hại khá phổ biến trên các vườn tiêu kinh doanh. 
Nấm chủ yếu tấn công vào phần ngọn của thân chính dây tiêu,phần dây thân gần với của đỉnh trụ 
choái, cách ngọn tiêu chừng 30 ­ 40cm tính từ trên xuống. Gây héo chết ngọn, rụng cành thứ cấp.
Trong khi đó, đại đa số bà con nhầm tưởng với bệnh héo chết nhanh do Phytophthora capsici gây 
ra => Mua thuốc đổ gốc, phun đủ kiểu. Vừa tốn kém , vừa không hiệu quả.

ta dùng thuốc :  có hoạt chất Carbendazim phun là hiệu quả nhất 

hoặc có thể dùng tilt super của syngentar thuỵ sỹ

...
N m h ng (Corticium salmonicolor) phát sinh gây h i khá ph bi n trên các v n tiêu kinh doanh. ế ườ
N m ch y u t n công vào ph n ng n c a thân chính dây tiêu,ph n dây thân g n v i c a đ nh tr ế
choái, cách ng n tiêu ch ng 30 - 40cm tính t trên xu ng. Gây héo ch t ng n, r ng cành th c p. ế
Trong khi đó, đ i đa s bà con nh m t ng v i b nh héo ch t nhanh do Phytophthora capsici gây ưở ế
ra => Mua thu c đ g c, phun đ ki u. V a t n kém , v a không hi u qu .
ta dùng thuốc : có ho t ch t Carbendazim phun là hi u qu nh t
ho c có th dùng tilt super c a syngentar thu s
bệnh hồ tiêu - Trang 2
bệnh hồ tiêu - Người đăng: kimhoang490
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bệnh hồ tiêu 9 10 375