Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh trên quần thể

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bệnh trên quần thể

Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm



Quần thể là tất cả những con thú sống trong cùng
một khu vực cụ thể trong một thời gian nhất định



Quần thể có nguy cơ là quần thể gồm những thú
nhạy cảm với bệnh, nếu có mầm bệnh xuất hiện thì
có thể sẽ xảy ra dịch bệnh tại quần thể đó



Quần thể có miễn dịch là quần thể mà phần lớn
các cá thể trong đó có khả năng đề kháng lại bệnh

TS. Lê Thanh Hiền

Phần 2– Bệnh ở quần thể

Dịch bệnh


Những cá thể riêng biệt với những bất thường về
sức khoẻ xảy ra được gọi là ca bệnh

• Vị trí xác định có dịch được gọi là ổ dịch
Vùng trung tâm dịch



Nhiều ca bệnh xuất hiện trong quần thể ở một thời
điểm vượt quá ngưỡng bình thường thì được gọi là
dịch bệnh


Vùng bị uy hiếp – vùng đệm
Vùng an toàn dịch

Những bệnh lây lan nhanh và có thể tạo thành dịch thì được gọi là
bệnh dịch

1. Vùng có dịch là vùng có nhiều ổ dịch đã được cơ quan thú y
có thẩm quyền xác định.
2. Vùng bị dịch uy hiếp là vùng ngoại vi bao quanh vùng có
dịch hoặc vùng tiếp giáp với vùng có dịch ở biên giới của
nước láng giềng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền xác
định
Vùng đệm là vùng ngoại vi bao quanh vùng bị dịch uy hiếp
đã được cơ quan thú y có thẩm quyền xác định trong phạm vi
nhất định tuỳ theo từng bệnh.
Phạ m vi từng vù ng do cơ quan thú y có thả m quyề n xá c định
cho mõ i bệ nh khá c nhau: Vùng từ tâm ra 3km là vùng có dịch;
Vùng từ tâm ra 5km có thể gọi là vùng đệm

Luật TY quy định:
Tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường
toàn bộ vùng dịch và trong bán kính 3km từ chu vi ổ
dịch; phun thuốc khử trùng các phương tiện ra vào
ổ dịch;
 Tiêm phòng bao vây toàn bộ gia cầm trong vùng
đệm có bán kính 5 km tính từ chu vi ổ dịch(nếu vùng
đó chưa được tiêm phòng).
 Cấm vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra vào
vùng có dịch trong phạm vi bán kính 3 km tính từ
chu vi ổ dịch.




1

Các dạng dịch bệnh







Dịch nội vùng (êndêmic –enzootic)
Dịch (êpidêmic – epizootic)
Toàn dịch, đại dịch (pandemic)
Dịch lẻ tẻ (sporadic)



Dịch điển hình, hay ổ dịch lưu hành (epizootic,
epidemic) là bệnh dịch xảy ra trên quy mô rộng,
nhiều đàn thú mắc bệnh và tỷ lệ bệnh cao hơn bình
thường rất nhiều. Bệnh lây lan nhanh và rộng, nếu
không được kiểm soát kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm
trọng



Đại dịch hay toàn dịch (panzootic, pandemic) là
thuật ngữ dùng để chỉ dịch có tầm lây lan rất rộng
với qui mô toàn cầu

Phân bố bệnh FMD trên thế giới

Các loại dịch


Dịch rời rạc (spor...
1
Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm
TS. Thanh Hiền
Phần 2 Bệnh ở quần thể
Bệnh trên quần thể
Quần thể 

Quần thể có nguy cơ 


Quần thể có miễn dịch 

Dịch bệnh
  riêng      
   ra  ca bệnh
 ca    trong    
  quá  bình  thì  
dịch bệnh
  lây lan nhanh và   thành  thì  
bệnh dịch
Vùng trung tâm dịch
Vùng bị uy hiếp vùng đệm
Vùng an toàn dịch
 trí xác    dịch
1. Vùng dịch vùng có      quan thú y
  xác .
2. Vùng bị dịch uy hiếp vùng  vi bao quanh vùng có
  vùng  giáp  vùng có  biên  
 láng     quan thú y   xác

Vùng đệm vùng  vi bao quanh vùng   uy 
   quan thú y   xác  trong  vi
   theo  .
    
 c nhau: Vùng  tâm ra 3km vùng có ;
Vùng  tâm ra 5km có   vùng 
Luật TY quy định:
Tiến hnh vệ sinh tiêu đc khử trng môi trưng
ton ̣ vng dịch và trong bn knh 3km từ chu vi 
dịch; phun thuc khử trng cc phương tiện ra vo
dịch;
Tiêm phng bao vây ton bộ gia cm trong vng
đệm c bn knh 5 km tnh từ chu vi  dịch(nếu vng
đó chưa đưc tiêm phng).
Cm vn chuyn gia cm, sn phm gia cm ra vo
vùng dịch trong phm vi bn knh 3 km tnh từ
chu vi  dịch.
Bệnh trên quần thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh trên quần thể - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bệnh trên quần thể 9 10 281