Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh truyền nhiễm bệnh nhiệt thán

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỆNH NHIỆT THÁN (ANTHRAX)
I. GIỚI THIỆU CHUNG
Bê ̣nh Nhiê ̣t thán là bê ̣nh truyề n nhiễm cấ p tiń h gây ra bởi vi khuẩ n có nha
bào Bacillus anthracis (B. anthracis).
Loài vật thường mắc bệnh là : trâu, bò, dê, cừu, các loài ăn cỏ khác
Bê ̣nh có thể lây sang người nế u như tiế p xúc với đô ̣ng vâ ̣t hoă ̣c sản phẩ m
của động vật bệnh
Tỷ lệ chết rất cao, đă ̣c biê ̣t ở loài ăn cỏ
Đặc trưng của bệnh là gây sốt cao , con vâ ̣t bỏ ăn , sưng các ha ̣ch Lympho .
Bê ̣nh tić h chủ yế u bao gồ m ba ̣i huyế t toàn thân , lách sưng to ; xuấ t huyế t các lỗ
tự nhiên như mũi, mồ m, hâ ̣u môn.
II. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA DƢ BỆNH
Là một trong những bệnh được phát hiện đầu tiên trên thế giới,
Bê ̣nh có ở nhiề u nơi trên thế giới như: miề n Nam và Trung Mỹ , Miề n Nam
và Đông Âu , Châu Á, Châu Phi , vùng Caribê , Trung Đông và nhiề u nơi khác
trên thế giới . Ở những vùng ẩ m , trũng , ngâ ̣p lu ̣t thường hay có bê ̣nh hơn , và
người ta go ̣i đó là "vùng nhiệt thán";
Ở Viê ̣t Nam : thời Pháp thuô ̣c bê ̣nh xảy ra ở nhiề u tỉnh , thành phố, gây thiê ̣t
hại đáng kể . Sau đó , do công tác vê ̣ sinh phòng bê ̣nh thực hiê ̣n tố t kế t hơ ̣p với
viê ̣c tiêm phòng vacxin nên bê ̣nh đã đươ ̣c ha ̣n chế . Ổ dịch xảy ra gần đây nhấ t tại
tỉnh Hà Giang tháng 9/2007 khiế n cho 18 người mắ c bê ̣nh trong đó có 1 ca tử
vong,; tháng 6/2008 khi 87 hô ̣ dân ăn thiṭ gia súc (3 bò, 2 lơ ̣n và 1 dê) bị bệnh
Nhiê ̣t thán, khiế n cho 2 người tử vong và hơn 400 người phải theo dõi và điề u tri ̣
dự phòng ta ̣i trung tâm y tế của xã.
III. CĂN BỆNH
Bê ̣nh Nhiê ̣t thán do vi khuẩ n Bacillus anthracis gây nên
1. Hình thái
Là trực khuẩn to, hai đầ u bằ ng, kích thước từ 1-1,2 x 3-5 μm
Vi khuẩ n bắ t màu Gram (+), thường đứng thành từng chuỗi dài (trong môi
trường nuôi cấ y nhân ta ̣o ) hoă ̣c đứng thành đôi /chuỗi ngắ n (nế u làm tiêu bản từ
bê ̣nh phẩ m tự nhiên)
Hiế u khí triê ̣t để , điề u kiê ̣n nuôi cấ y : pH trung tiń h, nhiê ̣t đô ̣ 37°C
Vi khuẩ n không có lông, sinh nha bào, có giáp mô bao bọc
Chủng vi khuẩn có độc lực mang 2 plasmid (pXO1 và pX02) chứa gen mã
hóa để sản sinh độc tố và giáp mô.
Độc tố của vi khuẩn gồm 3 loại protein cùng phối hợp : protective antigen
(PA, 83 KDa), lethal fector (LF, 87 KDa) và Oedema factor (EF, 89 KDa). B.
anthracis sản sinh đ...
1



(ANTHRAX)
I. 













Bacillus anthracis (B. anthracis).
: , , , 
, c












, 




 , 

 , 

 .





 , ; 



, , 
.
II. 
,




: 

, 
 , , , 



. 


, , 




 , 




"";
: 






 , , 

 . 
, 














. 
 9/2007  18 



1 
vong,; 6/2008 khi 87 


 (3 , 2 

1 ) 


, 2 


 








.
III. 





Bacillus anthracis 
1. 
, , 1-1,2 x 3-5 m


 (+), 





 (


) 


 /
(





)



, 
: 
, 




, 
, 
 2 plasmid (pXO1 02) 

.
 3  : protective antigen
(PA, 83 KDa), lethal fector (LF, 87 KDa)  (EF, 89 KDa). B.
anthracis (edema toxin - ,




 )  (lethal toxin - 
metalloprotease, 

).
2. 
Bệnh truyền nhiễm bệnh nhiệt thán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh truyền nhiễm bệnh nhiệt thán - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bệnh truyền nhiễm bệnh nhiệt thán 9 10 918