Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh viêm phổi ở dê

Được đăng lên bởi lovanhiep
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1492 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bệnh Viêm Phổi Ở Dê, Cừu
Nguồn: Khoa Học Cho Nhà Nông, 19/01/2007
Ngày đăng tin: 25/07/2013

Bệnh thường xuyên xảy ra trong đàn dê, cừu khi thời tiết thay
đổi từ ấm áp sang lạnh ẩm (cuối thu sang đông) hoặc từ lạnh
sang nóng ẩm (cuối xuân sang hè). Bệnh thường xuyên xảy ra
ở dê, cừu non, làm chết với tỷ lệ cao, gây nhiều thiệt hại về kinh
tế cho người chăn nuôi.
Nguyên nhân
Bệnh gây ra do vi khuẩn nhiễm phổi kết hợp với các tạp khuẩn
khác có sẳn trong đường hô hấp của dê, cừu.
Vi khuẩn từ dê, cừu bệnh được thải ra môi trường theo dịch chảy
ra từ mũi, miệng của chúng. Vi khuẩn có thể tồn tại từ 1-3 ngày
trong môi trường, thường bị diệt dưới ánh nắng mặt trời và các
thuốc sát trùng thông thường (nước vôi 10%, vôi bột).
Triệu chứng
Thời gian ủ bệnh của dê, cừu là 3-4 ngày.
Dê cừu bệnh thể hiện: thời gian đầu sốt cao: 41-45,5°C kéo dài
3 ngày, nước mắt dịch mũi chảy liên tục, ăn kém hoặc bỏ ăn ,
niêm mạc mắt đỏ sẩm, thở khó tăng dần, ho nhiều, từ ho khan
đến ho khạc ra dịch mũ khi bệnh đã trở nên trầm trọng.
Dê cừu bị bệnh cấp tính thường chết nhanh, từ 4-6 ngày sau khi
có triệu chứng đầu tiên.
Dê, cừu trưởng thành bị bệnh mãn tính kéo dài, gầy yếu dần, ho
thở ngày một nặng và thường chết sau 30-45 ngày vì xung hô
hấp.
Bệnh tích
Mỗ khám dê bệnh thấy: niêm mạc mũi, phế quản và tiểu phế
quản tụ huyết xuất huyết, có nhiều dịch và bọt khí, các trường
hợp có nhiễm ghép tụ cầu khuẩn thì đều có dịch mủ trong các
phết tiểu phế nang và tiểu thuỳ phối.
Các trường hợp mãn tính thấy: Có màng giả ở niêm mạc phế
quản và một số tiểu thuỳ phổi viêm xơ hoá có màu nâu đỏ như
màu thịt gọi là "nhục hoá".
1

Cách lây lan
Bệnh lây lan theo đường hô hấp: Dê khoẻ hít thở không khí có
mầm bệnh sẽ bị bệnh.
Bệnh phát sinh nhiều vào thời gian vụ đông xuân khi thời tiết
lạnh ẩm.
Phát hiện bệnh
Các dấu hiệu lâm sàng ở dê: sốt cao, thở khó và ho tăng dần,
có dịch mũi chảy ra từ mũi,...Giúp cho viẹc xác định bệnh.
Các xét nghiệm vi khuẩn từ bệnh phẩm giúp cho việc xác định
vi khuẩn gây bệnh.
Điều trị
Dùng phối hợp hai kháng sinh sau đây:
- Tiamulin: dùng liều 1ml cho 10kg thể trọng, dùng liên tục
trong 5-6 ngày.
- Oxytetracylin: có thể dùng loại chậm hoặc nhanh với liều
30mg cho 1kg thể trọng dê, dùng thuốc liên tục 5-6 ngày.
Chú ý: Hai kháng sinh trên không được tiêm chung một ống
tiêm vì sẽ làm kết tủa thuốc.
- Dùng các loại thuốc trợ sức: Vitamin B2, Vitamin C và cafein.
Phòng bệnh
Phát hiện sớm dê, cừu ốm để cách ly và điều trị kịp thời.
Giữ chuồng trại khô sạch, kín ẩm mùa đông và thoá...
Bnh Viêm Phi Dê, Cu
Nguồn: Khoa Học Cho Nhà Nông, 19/01/2007
Ngày đăng tin: 25/07/2013
Bnh thường xuyên xy ra trong đàn dê, cu khi thi tiết thay
đi t m áp sang lnh m (cui thu sang đông) hoc t lnh
sang nóng m (cui xuân sang hè). Bnh thưng xuyên xy ra
dê, cu non, làm chết vi t l cao, gây nhiu thit hi v kinh
tế cho người chăn nuôi.
Nguyên nhân
Bnh gây ra do vi khun nhim phi kết hp vi các tp khun
khác có sn trong đưng hô hp ca dê, cu.
Vi khun t dê, cu bnh được thi ra môi trưng theo dch chy
ra t mũi, ming ca chúng. Vi khun có th tn ti t 1-3 ngày
trong môi trường, thưng b dit dưới ánh nng mt tri và các
thuc sát trùng thông thưng (nước vôi 10%, vôi bt).
Triu chng
Thi gian bnh ca dê, cu là 3-4 ngày.
Dê cu bnh th hin: thi gian đu st cao: 41-45,5°C kéo dài
3 ngày, nước mt dch mũi chy liên tc, ăn kém hoc b ăn ,
niêm mc mt đ sm, th khó tăng dn, ho nhiu, t ho khan
đến ho khc ra dch mũ khi bnh đã tr nên trm trng.
Dê cu b bnh cp tính thường chết nhanh, t 4-6 ngày sau khi
có triu chng đu tiên.
Dê, cu trưởng thành b bnh mãn tính kéo dài, gy yếu dn, ho
th ngày mt nng và thưng chết sau 30-45 ngày vì xung hô
hp.
Bnh tích
M khám dê bnh thy: niêm mc mũi, phế qun và tiu phế
qun t huyết xut huyết, có nhiu dch và bt khí, các trưng
hp có nhim ghép t cu khun thì đu có dch m trong các
phết tiu phế nang và tiu thuỳ phi.
Các trường hp mãn tính thy: Có màng gi niêm mc phế
qun và mt s tiu thuỳ phi viêm xơ hoá có màu nâu đ như
màu tht gi là "nhc hoá".
1
Bệnh viêm phổi ở dê - Trang 2
Bệnh viêm phổi ở dê - Người đăng: lovanhiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bệnh viêm phổi ở dê 9 10 453