Ktl-icon-tai-lieu

BỆNH VIRUS TRÊN HEO

Được đăng lên bởi hongthai2511
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỊCH TẢ

PRRS

FMD

AUJEZKY

Do 1 ARN thuộc
họ Flaviridea
giống Pestivirus,
tử số 80-100%
Loài mắc Heo mọi lứa tuổi,
bệnh
heo 5-35kg nhạy
cảm nhất, heo nái
mang trùng, heo
cao sản nhạy cảm
hơn heo bản xứ
Máu sau nhiễm
Chất
24h, chứa nhiều
chứa
nhất ở lách,
hạch, các chất
thải: phân, nước
mũi, nước mắt,
nước tiểu
Qua đường tiêu
Đường
xâm nhập hóa là chủ yếu,
ngoài ra theo
đường hô hấp,
sinh dục, da

Do 1 ARN virus
thuộc họ
Togaviridae,
Lelystad virus
Chỉ gây bệnh cho
lợn

Do virus thuộc
họ
Picornaviridae,
tử số 2-5%
Heo và nhiều
loài thú móng
chẻ như trâu, bò,
dê, cừu…

Do virus DNA
thuộc họ
Herpesviridae,
tử số 100%
Heo và các loài
gậm nhấm và
nhiều loài động
vật khác.

Do virus thuộc
họ circoviridae,
type 2 gây nên,
tử số 70-80%
Heo ở mọi lứa
tuổi, phổ biến
nhất 21-120
ngày.

Dịch mũi, nước
bọt, tinh dịch,
phân, nước tiểu,
phát tán ra môi
trường

Dịch mũi, nước
bọt, tinh dịch,
phân, nước tiểu

Dịch mũi, nước
bọt, tinh dịch,
phân, nước tiểu

Heo bị nhiễm
virus, tinh dịch,
chất thải mang
virus

Qua đường hô
hấp, tiêu hóa,
sinh, sinh dục,
nhau thai

Qua niêm mạc
đường tiêu hóa,
hô hấp và tiếp
xúc vết thương
qua da,bào thai

Triệu
chứng

Ủ bệnh trong 24h,
sốt cao 41-43o-C,
da mỏng ửng đỏ,
chết nhanh trong
1-2 ngày ở thể
quá cấp. Thể cấp:
sốt 40,5-41,5oC,
táo bón, thở
mạnh, mắt nhiều
ghèn , dính mí
mắt, vùng da
mỏng xuất huyết
đinh ghim hoặc
mảng bầm tím,
heo nái mang thai
bị xảy

Bệnh tích

Hạch lâm ba sưng
đỏ, thận xuất
huyết ở vùng nhỏ,
xuất huyết da,
niêm mạc. ruột
già loét hình gúc
áo đặc biệt ở van
hồi manh tràng,
niêm mạc bàng
quang dày lên,
xuất huyết

Heo nái giai đoạn
cạn sữa: sốt nhẹ
39-40oC, khó thở,
tai chuyển màu
xanh trong thời
gian ngắn, động
dục giả. Heo nái
đẻ, nuôi con: mất
sữa, viêm vú, da
biến màu, lờ đờ,
thai gỗ, heo con
yếu ớt. Heo đực:
giảm hưng phấn.
Heo con: thở thể
bụng, tiêu chảy
màu xám hoặc
nâu đỏ, chảy dịch
mũi, tai bị xanh
Heo nái: viêm
niêm mạc tử
cung, âm đạo, tụ
huyết, chảy dịch.
Heo con: viêm
phế quản, phổi
chảy dịch, tụ
huyết đỏ, hoại tử
từng đám. Heo
đực: viêm xoang,
tụ huyết túi chứa
tinh, thượng dịch
hoàn

Căn bệnh

Nguyễn Hồng Thái

Qua đường tiêu
hóa, hô hấp,
sinh dục, màng
nhau thai, các
vết thương
ngoài da
Ủ bệnh 2-14
Heo con dưới 15
ngày, sốt 41,5ngày tuổi: ru cơ,
o
42 C, đi đứng
mất phối hợp
khó khăn, mọc
hoạt động, chảy
mụn nước nhỏ ở nước bọt, có thể
xoang miệng,
tiêu chảy. Heo
giữa các kẻ
15-90 ngày: sốt
ngón chân, sau
410C, có thể liệt.
đó vỡ ra có màu Heo thịt: chảy
đỏ xám phủ lớp nước mũi, thở
bựa làm cho heo...
Nguyn Hng Thái Email: hongthai2511@gmail.com
DCH T
PRRS
FMD
AUJEZKY
PCV2
Căn bệnh
Do 1 ARN thuc
h Flaviridea
ging Pestivirus,
t s 80-100%
Do 1 ARN virus
thuc h
Togaviridae,
Lelystad virus
Do virus thuc
h
Picornaviridae,
t s 2-5%
Do virus DNA
thuc h
Herpesviridae,
t s 100%
Do virus thuc
h circoviridae,
type 2 gây nên,
t s 70-80%
Loài mc
bnh
Heo mi la tui,
heo 5-35kg nhy
cm nht, heo nái
mang trùng, heo
cao sn nhy cm
hơn heo bản x
Ch gây bnh cho
ln
Heo và nhiu
loài thú móng
ch như trâu, bò,
dê, cừu…
Heo và các loài
gm nhm và
nhiều loài động
vt khác.
Heo mi la
tui, ph biến
nht 21-120
ngày.
Cht
cha
Máu sau nhim
24h, cha nhiu
nht lách,
hch, các cht
thải: phân, nước
mũi, nước mt,
nước tiu
Dịch mũi, nước
bt, tinh dch,
phân, nước tiu,
phát tán ra môi
trường
Dịch mũi, nước
bt, tinh dch,
phân, nước tiu
Dịch mũi, nước
bt, tinh dch,
phân, nước tiu
Heo b nhim
virus, tinh dch,
cht thi mang
virus
Đường
xâm nhp
Qua đường tiêu
hóa là ch yếu,
ngoài ra theo
đường hô hp,
sinh dc, da
Qua đường hô
hp, tiêu hóa,
sinh, sinh dc,
nhau thai
Qua niêm mc
đường tiêu hóa,
hô hp và tiếp
xúc vết thương
qua da,bào thai
Qua đường tiêu
hóa, hô hp,
sinh dc, màng
nhau thai, các
vết thương
ngoài da
Lây lan qua tiêu
hóa, hô hp,
tiếp xúc trc
tiếp, bài thi qua
phân và dch tiết
Triu
chng
bnh trong 24h,
st cao 41-43
o-
C,
da mng ửng đỏ,
chết nhanh trong
1-2 ngày th
quá cp. Th cp:
st 40,5-41,5
o
C,
táo bón, th
mnh, mt nhiu
ghèn , dính mí
mt, vùng da
mng xut huyết
đinh ghim hoặc
mng bm tím,
heo nái mang thai
b xy
Heo nái giai đoạn
cn sa: st nh
39-40
o
C, khó th,
tai chuyn màu
xanh trong thi
gian ngn, động
dc gi. Heo nái
đẻ, nuôi con: mt
sa, viêm vú, da
biến màu, l đờ,
thai g, heo con
yếu ớt. Heo đực:
giảm hưng phấn.
Heo con: th th
bng, tiêu chy
màu xám hoc
nâu đỏ, chy dch
mũi, tai b xanh
bnh 2-14
ngày, st 41,5-
42
o
C, đi đứng
khó khăn, mọc
mụn nước nh
xoang ming,
gia các k
ngón chân, sau
đó vỡ ra có màu
đỏ xám ph lp
ba làm cho heo
đi đứng, ăn uống
khó khăn, tiết
c bt nhiu
và nhiu xung
Heo con dưới 15
ngày tuổi: ru cơ,
mt phi hp
hoạt động, chy
nước bt, có th
tiêu chy. Heo
15-90 ngày: st
41
0
C, có th lit.
Heo tht: chy
nước mũi, thở
khò khè, đi
long chong,
st, biếng ăn.
Heo nái: xy
thai tháng đầu,
thai khô, heo
chết sau sinh,
heo con co git
Heo còi cc,
không đồng
đều/, t l 20-
30%, da lông xù
xì, xương sống
l rõ nhô cao, t
l chết sau cai
sa: 15-20%.
Mụn đỏ trên da
mông, c, tai,
bụng như muỗi
chích sau thành
từng đám ở heo
tht và heo nái
Bnh tích
Hạch lâm ba sưng
đỏ, thn xut
huyết vùng nh,
xut huyết da,
niêm mc. rut
già loét hình gúc
áo đặc bit van
hi manh tràng,
niêm mc bàng
quang dày lên,
xut huyết
Heo nái: viêm
niêm mc t
cung, âm đạo, t
huyết, chy dch.
Heo con: viêm
phế qun, phi
chy dch, t
huyết đỏ, hoi t
từng đám. Heo
đực: viêm xoang,
t huyết túi cha
tinh, thượng dch
hoàn
Ch yếu
đường tiêu hóa:
ming có nt
loét i, chân
răng, hầu.
Đường hô hp:
viêm phế qun.
Bên trong ph
tng: tim b
viêm, lách sưng
đen, ruột non,
già xut huyết
điểm
Không có bnh
tích đặc trưng, ở
trên heo ch yếu
dưới 7 ngày tui
có th có các
đốm hoi t nh
màu trng trên
gan và lách,
phi b xung
huyết, phù
thng, viêm
hch amidan
Viêm da, viêm
thn (có nt
trng), thai chết,
tim thai b viêm,
trắng cơ tim
BỆNH VIRUS TRÊN HEO - Người đăng: hongthai2511
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BỆNH VIRUS TRÊN HEO 9 10 305