Ktl-icon-tai-lieu

Biến đổi khí hậu: Dự đoán và đáp ứng ở các vùng châu thổ ven biển

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIEN ÑOI
BIEÁN ÑOÅI KHÍ HAÄU:
Döï ñoaùn vaø ñaùp öùng ôû
caùc vuøng chaâu thoå ven
bieåån
Dr. Virginia Burkett
June 22, 2009
Ngöôøi dòch: TS. Leâ Quoác Tuaán
g
ò
Q

Noäi dung
Lòch söû khí haäu vaø möïc nöôùc bieån, ñònh
höông va hanh
höôùng vaø haønh ñoäng töông lai.
lai.
Söï nhaïy cam cua cac vung chau tho
Sö nhay caûm cuûa caùc vuøng chaâu thoå ven
bôø
Chieán löôïc ñaùp öùng öùng

Chöông trình nghieân cöùu
bieán ñoåi toaøn caàu cuûa Myõ

Caùc nguon tai lieäu chính
Cac nguoàn taøi
Intergovernmental Panel on Climate Change
IPCC Caùc nhoùm laøm vieäc
WG I - Khoa hoïc khí haäu
WG II - Taùc ñoäng thích öng va tính nhaïy caûm
Tac
g,
öùng vaø
nhay cam
WG III – Giaûm thieåu taùc ñoäng

“Bieán ñoåi khí haääu” ñònh nghóa bôûi IPCC laø:
ò
g
“Caùc thay ñoåi veà khí haäu theo thôøi gian do söï bieán
ñoäng cuûa töï nhieân hoaëc keát quaû hoaït ñoäng cuûa con
ngöôøi”
Bien ñoi
Bieán ñoåi khí haäu “Chi tieát”:
Chi tiet :
“ Nhieät ñoä taêng, heä thoáng khí haäu thay ñoåi ñeå phaûn öùng vôùi
caùc taùc ñoäng thay ñoåi dieãn ra lieân tuïc trong töï nhieân (taêng
treâ
t ân möùùc cho pheùùp cuûûa h ä th áng t nhieâân)”
h h
heä thoá töï hi
Khai
Khaùi nieäm cho raèng heä thoáng khí haäu coù mang thuoäc tính
rang
thong
co
naøy chuû yeáu laø do thuoäc tính baát bieán cuûa nhieät ñoä cuûa
caùc ñaïi döông.

Caùc soá lieäu khí haäu
Cac so
C02 = 379 ppm naêm 2005
(280 ppm thôøi kì tieàn coâng nghieäp)
Methane = 1774 ppb naêêm 2005
M th
b
(715 ppb tieàn coâng nghieäp)

Anh höông laøm mat cua caùc haït
AÛnh höôûng lam maùt cuûa cac hat khí
(than chì, sulphate, nitrate vaø buïi)
Nong
Noàng ñoä khí nhaø kính vöôt möùc trong 650 000 naêm qua
nha
vöôït möc
650,000 nam
• T ↑ 0.74°C trong 100 naêm, T ↑ 0.65°C trong 50 naêm

Trong 400,000 naêm qua:
CO2 vaø nhieät ñoä

Ñöông maøu
Ñöôøng mau xanh, phía tren = C02
treân

386 ppm

Ñöôøng mau ñoû, beân döôùi = Nhieät ñoä
Ñöông maøu ño, ben döôi
Nguoàn: Döï aùn Vostok
(Petit et al. 1999)
(Petit et al. 1999)

Trong 400,000 naêm qua:

Past 400,000 years - sea level follows

Söï thay ñoåi möïc nöôùc bieån

Sea Level change cycles from 500K years ago to present

Eccentricity

Chu kyø Milankovitch
Voøng quay cuûa Traùi ñaát aûnh höôûng ñeán khoaûng
caùùch töøø T ùi ñ át ñ án maëët trôøøi di ãn ra trong
Traù ñaá ñeá
dieã
khoaûng giöõa 90,000 vaø 100,000 naêm

Hình aûnh töø NASA
Precession
P
i
Axial Obliquity

Trong 20.000 naêm qua:
Söï thay ñoi hi ñ
Sö th ñ åi nhieäät ñoää
Nhieät ñoä ôû trung taâm Green
nland (C)

-25
Am hôn
AÁ h
-30

YD

-35

Taê...