Ktl-icon-tai-lieu

Bước đầu đánh giá chất lượng sữa nguyên liệu của đàn bò sữa nuôi tại khu vực Đông Anh và VĩnhTường

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BƯíc ®Çu ®¸nh gi¸ chÊt lƯ−−îng s÷a nguyªn liÖu cña
®µn bß s÷a nu«i t¹i khu vùc §«ng anh vµ vÜnh tƯêng
Vò ChÝ C¬ng, §inh V¨n TuyÒn, Ph¹m Hïng C−êng, NguyÔn Thµnh Trung
Ph¹m Kim C−¬ng, Paul Pozy
Bé m«n Nghiªn cøu Bß
1. §Æt vÊn ®Ò
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh ch¨n nu«i s÷a ë níc ta ph¸t triÓn víi
tèc ®é kh¸ nhanh c l−îng bß n l−îng s÷a. Gi¸ s÷a i c¸c nhµ m¸y nµy
mua cña ngêi ch¨n nu«i pthuéc nhiÒu vµo chÊt l−îng s÷a vµ dao ®éng 2800-
3400®/. Cho ®Õn nay vÉn cha cã mét nghiªn cøu nµo chÊt l−îng s÷a t¬i cña ®µn
nu«i t¹i khu vùc néi vµ vïng pcËn. XuÊt ph¸t do ®ã chóng t«i thùc
hiÖn ®Ò tµi " Bíc ®Çu ®¸nh gi¸ chÊt l−îng s÷a nguyªn liÖu cña ®µn s÷a nu«i t¹i
khu vùc §«ng anh vµ VÜnh têng"
2. §èi t−îng, néi dung vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
2.1. §èi t−îng nghiªn cøu
§µn s÷a ®−îc nu«i ë c¸c n«ng d©n khu vùc §«ng anh (Hµ néi)
VÜnh têng (VÜnh phóc)
2.2. Néi dung nghiªn cøu
ChÊt l−îng s÷a biÕn ®éng theo th¸ng trong n¨m cña ®µn s÷a nu«i
t¹i huyÖn §«ng anh vµ huyÖn VÜnh têng.
2.3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
- LÊy mÉu: c¸c mÉu s÷a ®−îc lÊy ngay sau khi v¾t. §èi víi ®µn s÷a ë
khu vùc huyÖn §«ng anh vµ VÜnh têng, mÉu ®−îc lÊy ®¹i diÖn cho tõng nu«i
s÷a. ë c¸c hé nu«i s÷a t¹i c¸c x §«ng i, Tµm x¸, VÜnh ngäc (§«ng anh)
c¸c hé nu«i ë c¸c x ë huyÖn VÜnh Têng (VÜnh phóc) mÉu ®−îc lÊy theo hé.
- Ph©n tÝch: c¸c mÉu s÷a ®Òu ®−îc ph©n tÝch c¸c chØ tiªu b»ng m¸y
Lactostar t¹i Bé m«n nghiªn cøu bß, ViÖn Ch¨n nu«i.
* liÖu:Toµn liÖu ®−îc lý trªn m¸y nh b»ng phÇn mÒm SAS t¹i
Bé m«n nghiªn cøu bß, ViÖn Ch¨n nu«i.
3. KÕt qu¶ vµ th¶o luËn
3.1. ChÊt l−îng s÷a biÕn ®éng chÊt l−îng s÷a theo th¸ng trong n¨m cña ®µn
bß s÷a nu«i t¹i huyÖn §«ng Anh
B¶ng 1. ChÊt l−îng s÷a cña ®µn bß s÷a nu«i t¹i §«ng Anh
Bước đầu đánh giá chất lượng sữa nguyên liệu của đàn bò sữa nuôi tại khu vực Đông Anh và VĩnhTường - Trang 2
Bước đầu đánh giá chất lượng sữa nguyên liệu của đàn bò sữa nuôi tại khu vực Đông Anh và VĩnhTường - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bước đầu đánh giá chất lượng sữa nguyên liệu của đàn bò sữa nuôi tại khu vực Đông Anh và VĩnhTường 9 10 162