Ktl-icon-tai-lieu

Bước đầu khảo sát mối liên hệ giữa sự hiện diện trichoderma và các yếu tố của đất

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1583 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
*********

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN
Trichoderma VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT

Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Niên khóa: 2001-2005
Sinh viên thực hiện: NGUYỄN NGỌC PHÚC

Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 9/2005

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
*********

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN
Trichoderma VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT

Giáo viên hƣớng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

ThS. ĐINH MINH HIỆP

NGUYỄN NGỌC PHÚC

Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 9/2005

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trƣờng Đại học Nông Lâm thành phố Hồ
Chí Minh, Ban chủ nhiệm Bộ Môn Công nghệ sinh học, cùng tất cả quý thầy cô đã
truyền đạt kiến thức cho tôi trong suốt quá trình học tại trƣờng.
Tôi xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Đinh Minh Hiệp đã hết lòng hƣớng dẫn, giúp
đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập tốt nghiệp.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc công ty Gia Tƣờng đã tạo điều kiện
cho tôi thực tập tại công ty.
Tôi xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Thị Uyên Thảo – công ty Gia Tƣờng đã
hƣớng dẫn và chỉ bảo tận tình trong suốt thời gian tôi thực tập tại công ty.
Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các anh chị hiện đang làm việc tại chi nhánh
Bình Dƣơng - công ty Gia Tƣờng đã nhiệt tình giúp đỡ và truyền đạt những kiến thức
quý báu trong suốt quá trình tôi thực tập tại công ty.
Xin cảm ơn gia đình cùng tất cả bạn bè đã giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá
trình học đại học.

TÓM TẮT
NGUYỄN NGỌC PHÚC, Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Tháng 9/2005.
“BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆN DIỆN Trichoderma VÀ
CÁC YẾU TỐ CỦA ĐẤT”.
Giáo viên hƣớng dẫn:
Thạc sĩ Đinh Minh Hiệp
Đề tài đƣợc thực hiện trên đối tƣợng vi nấm Trichoderma. Chúng là giống vi nấm
phân bố rộng rãi trong đất, có khả năng đối kháng với nấm gây bệnh cây trồng. Do đó,
chúng tôi tiến hành phân lập Trichoderma từ các mẫu đất thu thập trên khu vực miền
Đông Nam bộ nhằm khảo sát sự phân bố của các chủng Trichoderma trên khu vực
này, và đánh giá khả năng đối kháng của các chủng này đối với một số loài nấm gây
bệnh cây trồng.
Những kết quả đạt đƣợc:
-

Phân lập đƣợc 18 chủng Trichoderma tự nhiên.

-

Xác định sự phong phú của các chủng Trichoderma trong các mẫu đất khu
vực Đông Nam bộ.

-

Mật độ Trichoderma trong đất có liên hệ với các yếu tố môi trƣờng đất:
pH, độ ẩm, hàm lƣợng Mg, Ca, Ti trong đất.

-

Các chủng Trichode...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
*********
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT MỐI LIÊN H GIỮA S HIỆN DIỆN
Trichoderma CÁC YẾU T CỦA ĐẤT
Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Niên khóa: 2001-2005
Sinh viên thực hiện: NGUYỄN NGỌC PHÚC
Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 9/2005
Bước đầu khảo sát mối liên hệ giữa sự hiện diện trichoderma và các yếu tố của đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bước đầu khảo sát mối liên hệ giữa sự hiện diện trichoderma và các yếu tố của đất - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Bước đầu khảo sát mối liên hệ giữa sự hiện diện trichoderma và các yếu tố của đất 9 10 98