Ktl-icon-tai-lieu

cà phê

Được đăng lên bởi tranngocanh3005
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ: KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

M

: HS/8.2.1/12/ĐBCL

05
Hiệu lực từ:04-09-2010
Tr g / Tổ g số tr g

NGÂN HÀNG CÂU HỎI
Hì

t ức TỰ LUẬN

1.Tê mô ọc ( ặc ọc p ) Cô g g ệ c ế biế c è, c p ê, c c
2.M mô ọc ( ặc ọc p ) 05300018
3.Số tiết ( ặc số tí c ỉ) 30 tiết
4.Hệ đ tạ C đẳ g
Câu ỏi t i c ươ g 1 và 2
Mỗi câu 2,5 điểm
………
Câu
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
Điểm
Chƣơng 1: Công nghệ chế biến chè
Câu 1: Trình bày yêu cầu về chất lƣợng của nguyên liệu trong chế biến chè?
2,5
Câu 2: Trình bày sự khác nhau cơ bản giữa chè xanh và chè đen?
2,5
Câu 3: Nêu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị vò chè?
2,5
Câu 4: Nêu sơ đồ công nghệ sản xuất chè ƣớp hoa tƣơi. Trình bày kỹ thuật ƣớp 2,5
hoa, thông hoa, đề hoa?
Chƣơng 2: Công nghệ chế biến cà phê
Câu 5: Trình bày giá trị cây cà phê. Nêu tình hình sản xuất và tiêu thụ cà phê 2,5
hiện nay?
Câu 6: Phân biệt các giống cà phê thƣờng trồng ở Việt Nam?
2,5
Câu 7: Trình bày thành phần hóa học của cà phê?
2,5
Câu 8: Phân biệt các loại máy xát nóng và máy xát nguội trong công đoạn bóc 2,5
vỏ trấu của cà phê thóc.
Câu 9: Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cà phê nhân trong quá trình 2,5
làm khô cà phê sử dụng nguồn năng lƣợng tự nhiên
Câu 10: Nêu các phƣơng pháp làm khô thƣờng đƣợc sử dụng trong chế biến cà phê.
Trình bày ƣu, nhƣợc điểm của từng phƣơng pháp

Câu 11: Trình bày các phƣơng pháp loại vỏ nhớt trong chế biến cà phê thóc
bằng phƣơng pháp chế biến ƣớt
Câu 12: Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị sấy thùng quay.
Nêu chế độ sấy đối với cà phê thóc?
Câu 13: Kỹ thuật lên men hiếu khí trong loại bỏ lớp vỏ nhớt của cà phê là gì?
So sánh phƣơng pháp lên men hiếu khí và phƣơng pháp lên men kỵ khí?
Câu 14: Trình bày các giai đoạn trong quá trình rang cà phê? Các cấp độ rang
cà phê đƣợc xác định ở giai đoạn nào?
Câu 15: Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị rang cà phê
dạng trống quay (thùng quay)
Câu 16: Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm trong quá
trình rang cà phê. Anh (chị) có đồng ý với nhận xét: thời gian rang cà phê càng
ngắn cáng tốt? Giải thích
Chƣơng 3: Công nghệ chế biến ca cao
Câu 17: Quy trình sản xuất hạt ca cao lên men khô.
Câu 18: Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng hạt ca cao lên men?

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
2,5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
TP. HỒ CHÍ MINH

M

: HS/8.2.1/12/ĐBCL

05
Hiệu lực từ:04-09-2010

ĐƠN VỊ: KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Tr g / Tổ g số tr g

Đặc điểm nhận biế...
H 

ĐƠN VỊ: KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
: HS/8.2.1/12/ĐBCL

Hi l t:04-09-2010

NGÂN HÀNG CÂU HỎI


05300018


1 và 2


Câu
NI DUNG TRÌNH BÀY
Điểm
Chƣơng 1: Công nghệ chế biến chè
Câu 1: Trình bày yêu cầu về chất lƣợng của nguyên liệu trong chế biến chè?
2,5
Câu 2: Trình bày sự khác nhau cơ bản giữa chè xanh và chè đen?
2,5
Câu 3: Nêu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị vò chè?
2,5
Câu 4: Nêu sơ đồ công nghệ sản xuất chè ƣớp hoa tƣơi. Trình bày kỹ thuật ƣớp
hoa, thông hoa, đề hoa?
2,5
Chƣơng 2: Công nghệ chế biến cà phê
Câu 5: Trình bày giá trị cây phê. Nêu tình hình sản xuất tiêu thụ phê
hiện nay?
2,5
Câu 6: Phân biệt các giống cà phê thƣờng trồng ở Việt Nam?
2,5
Câu 7: Trình bày thành phần hóa học của cà phê?
2,5
Câu 8: Phân biệt các loại máy xát nóng máy xát nguội trong công đoạn bóc
vỏ trấu của cà phê thóc.
2,5
Câu 9: Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng phê nhân trong quá trình
làm khô cà phê sử dụng nguồn năng lƣợng tự nhiên
2,5
Câu 10: Nêu các phƣơng pháp làm khô thƣờng đƣợc sử dụng trong chế biến phê.
Trình bày ƣu, nhƣợc điểm của từng phƣơng pháp
2,5
Câu 11: Trình bày các phƣơng pháp loại vỏ nhớt trong chế biến phê thóc
bằng phƣơng pháp chế biến ƣớt
2,5
Câu 12: Trình bày cấu tạo, nguyên hoạt động của thiết bị sấy thùng quay.
Nêu chế độ sấy đối với cà phê thóc?
2,5
Câu 13: Kỹ thuật lên men hiếu khí trong loại bỏ lớp vỏ nhớt của pgì?
So sánh phƣơng pháp lên men hiếu khí và phƣơng pháp lên men kỵ khí?
2,5
Câu 14: Trình bày các giai đoạn trong quá trình rang phê? Các cấp độ rang
cà phê đƣợc xác định ở giai đoạn nào?
2,5
Câu 15: Trình bày cấu tạo nguyên hoạt động của thiết bị rang phê
dạng trống quay (thùng quay)
2,5
Câu 16: Phân tích c yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm trong quá
trình rang phê. Anh (chị) đồng ý với nhận xét: thời gian rang phê càng
ngắn cáng tốt? Giải thích
2,5
Chƣơng 3: Công nghệ chế biến ca cao
Câu 17: Quy trình sản xuất hạt ca cao lên men khô.
2,5
Câu 18: Phân tích c yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng hạt ca cao lên men?
2,5
cà phê - Trang 2
cà phê - Người đăng: tranngocanh3005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
cà phê 9 10 240