Ktl-icon-tai-lieu

các bệnh phổ biến trên các cây trồng quan trọng

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 4947 lần   |   Lượt tải: 5 lần
11	 Các bệnh phổ biến trên một
số cây trồng quan trọng
Trong phần này ví dụ về những bệnh phổ biến trên nhiều loại rau và một cây màu
được đưa ra nhằm minh họa sự đa dạng của các bệnh trên cây trồng ở Việt Nam.
Các bệnh được liệt kê trong mỗi bảng cũng cung cấp một danh sách kiểm tra
nhằm giúp việc quan sát trên đồng ruộng. Các tác nhân gây ra nhiều bệnh trong số
này chỉ có thể được chẩn đoán chính xác trong phòng thí nghiệm.
Việc chẩn đoán chính xác tác nhân gây bệnh là vô cùng cần thiết trước khi đưa
ra biện pháp quản lý bệnh hại tổng hợp. Chẳng hạn như thối rễ do nấm có thể do
nhiều tác nhân gây ra như Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia và Phoma. Việc
phòng trừ các loại nấm này đòi hỏi có các chiến lược quản lý bệnh hại tổng hợp
khác nhau.
Sơ đồ minh họa cho mỗi cây trồng được đưa ra nhằm giúp người đọc nhận biết vị
trí tìm các triệu chứng của từng bệnh.
Hiểu biết toàn diện về những bệnh này sẽ giúp người đọc trong việc chẩn đoán
bệnh trên nhiều cây trồng khác.

11.1	 Các bệnh phổ biến trên ớt

Bảng 11.1 cung cấp danh mục những bệnh phổ biến trên ớt ở Việt Nam (các con
số tương ứng với con số trên biểu đồ). Tất cả các bệnh có thể cùng xuất hiện trong
một vụ, và một cây có thể bị một hay nhiều bệnh gây hại (Hình 11.1).
Thối rễ Phytophthora, thối gốc thân, héo vi khuẩn, sưng rễ do tuyến trùng và sâu
đục thân đều gây ra triệu chứng héo tương tự.

Phần 11. Các bệnh phổ biến trên một số cây trồng quan trọng

151

Bảng 11.1 Các bệnh phổ biến trên ớt
Bệnh

Tác nhân gây bệnh

Dấu hiệu chẩn đoán chính

1

Thối rễ Phytophthora

Phytophthora
capsici

thối rễ và héo

2

Thối gốc

Sclerotium rolfsii

Các hạch nấm nhỏ tròn màu
nâu và sợi nấm trắng ở gốc
thân

3

Héo vi khuẩn

Ralstonia
solanacearum

Dịch khuẩn xuất hiện ở thân,
thân bị biến màu nâu

4

Thán thư

Colletotrichum sp.

Vết bệnh màu đen, lõm xuống

5

Bệnh virút

Vi rút thực vật

Lá non còi cọc, kém phát triển

6

Sưng rễ tuyến trùng

Meloidogyne sp.

U sưng trên rễ

5

4
3

2
1

152

Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam

6

  
a

  
b

  
c

  
d

  
e

  
f

Hình 11.1 Các bệnh trên ớt: (a) cây ớt khỏe (trái) và bị héo (phải) có thể do một số bệnh gây
ra, (b) thân biến màu nâu, triệu chứng điển hình của bệnh héo xanh do vi khuẩn Ralstonia
solanacearum gây ra, (c) thối gốc mốc trắng do Sclerotium rolfsii gây ra, (d) thối rễ Phytophthora
do nấm Phytophthora capsici gây ra, (e) ớt bị nhiễm vi rút héo đốm cà chua, (f ) quả ớt bị bệnh
thán thư do nấm Colletotrichum sp. gây ra.

Phần 11. Các bệnh phổ biến ...
151
Phần 11. Các bệnh phổ biến trên một số cây trồng quan trọng
11 Các bệnh phổ biến trên một
số cây trồng quan trọng
Trong phần này ví dụ về những bệnh phổ biến trên nhiều loại rau và một cây màu
được đưa ra nhằm minh họa sự đa dạng của các bệnh trên cây trồng ở Việt Nam.
Các bệnh được liệt kê trong mỗi bảng cũng cung cấp một danh sách kiểm tra
nhằm giúp việc quan sát trên đồng ruộng. Các tác nhân gây ra nhiều bệnh trong số
y chỉ có thể được chẩn đoán chính xác trong phòng thí nghiệm.
Việc chẩn đoán chính xác tác nhân gây bệnh là vô cùng cần thiết trước khi đưa
ra biện pháp quản lý bệnh hại tổng hợp. Chẳng hạn như thối rễ do nấm có thể do
nhiều tác nhân gây ra như Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia Phoma. Việc
phòng trừ các loại nấm này đòi hỏi có các chiến lược quản lý bệnh hại tổng hợp
khác nhau.
Sơ đồ minh họa cho mỗi cây trồng được đưa ra nhằm giúp người đọc nhận biết vị
trí tìm các triệu chứng của từng bệnh.
Hiểu biết toàn diện về những bệnh này sẽ giúp người đọc trong việc chẩn đoán
bệnh trên nhiều cây trồng khác.
11.1 Các bệnh phổ biến trên ớt
Bảng 11.1 cung cấp danh mục những bệnh phổ biến trên ớt ở Việt Nam (các con
số tương ứng với con số trên biểu đồ). Tt cả các bệnh có thể cùng xuất hiện trong
một vụ, và một cây có thể bị một hay nhiều bệnh gây hại (Hình 11.1).
ối rễ Phytophthora, thối gốc thân, héo vi khuẩn, sưng rễ do tuyến trùng và sâu
đục thân đều gây ra triệu chứng héo tương tự.
các bệnh phổ biến trên các cây trồng quan trọng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các bệnh phổ biến trên các cây trồng quan trọng - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
các bệnh phổ biến trên các cây trồng quan trọng 9 10 605