Ktl-icon-tai-lieu

Các hợp chất thứ cấp ảnh hướng đên màu sắc của hoa

Được đăng lên bởi Nguyễn Khấu Phương Nhung
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

CHỦ Đ C C NH M H P CHẤT THỨ
CẤP ẢNH HƯỞNG Đ N MÀU SẮC HOA

GVHD: Tr n Th Dung
SVTH: Ngu n Th M Du n
Ngu n Khấu Ph ng Nhung

61203027
61203100

Các hợp chất flavonoid là một trong những ếu tố qu ết đ nh màu sắc của hoa. Quá
trình sinh tổng hợp flavonoid là một quá trình biến d ỡng tổng hợp tự nhi n đã đ ợc nghi n
cứu một cách rất sâu rộng. Theo đó, hợp chất flavonoid đ ợc sinh tổng hợp theo con đ ờng
sinh tổng hợp phen lpropanoid, chính là con đ ờng tổng hợp thứ cấp chủ ếu trong tất cả thực
vật bậc cao. H u hết các enz me cũng nh các đoạn gene t ng ứng c n thiết cho quá trình
trên đều đã đ ợc nghi n cứu cụ thể, trong số đó nhiều protein đã đ ợc tinh thể hóa và phân tích
cấu trúc.
Cấu trúc của flavonoids gồm có bộ khung carbon C6-C3-C6 th ờng có hai vòng th m
(vòng A và B) và một vòng carbon có một ngu n tử ox gen. Sắc tố anthoc anins là một phân
nhóm của flavonoid hiện diện chủ ếu trong không bào của tế bào thực vật. Dựa vào các nhóm
OH của vòng B, có ba nhóm anthoc anin chính đ ợc tìm thấ trong thi n nhi n là
pelargonidin, c anidin và delphinidin. Meth l hóa c anidin và delphinidin tạo ra th m ba nhóm
anthocyanin bổ sung nữa là peonidin, petudin và malvidin.
Chức n ng chủ ếu của flavonoid là: Flavonoid - một sắc tố sinh học, sắc tố thực vật
quan trọng tạo ra màu sắc của hoa, cụ thể giúp sản xuất sắc tố vàng, đỏ, xanh cho cánh hoa để
thu hút nhiều động vật đến thụ phấn.
Cấu trúc và sự kết hợp độc đáo của các flavonoid ở mỗi loài khác nhau tạo n n các
quang phổ cực tím và thông th ờng đ ợc nhìn thấ bởi các loài côn trùng và động vật lớn h n
giúp gia t ng hiệu quả của việc thụ phấn và sự thụ tinh của hoa. Flavonoid trong hoa còn giúp
chống lại bức xạ cực tím và có vai trò nh một chất bảo vệ chống lại m m bệnh giống nh vai
trò của chúng ở những c quan khác của thực vật.
I. ANTHOCYANIN
Màu sắc của hoa đ ợc xác đ nh bởi các ếu tố trong tế bào cũng nh các ếu tố điều
khiển sự phân bố theo thời gian và không gian của các sắc tố ở cấp độ mô – c quan thực vật.
Trong các tế bào của cánh hoa, màu sắc đ ợc điều hòa bởi ếu tố Anthoc anin – là ếu tố quan
trọng nhất.

Hình I.1 Anthocyanin tạo cho những hoa pansy này sắc tố màu tím.
Anthoc anin là những hợp chất gl coside của anthoc anidin hiện có trong thi n nhi n
bao gồm các dẫn xuất pol h dro và pol methox của
2 – phen lbenzop r lium hoặc muối flav lium.

Sự khác nhau giữa các anthoc anin đ ợc xác đ nh bởi sự khác nhau giữa số l ợng v...



 

GVHD:
SVTH: 61203027
 61203100
Các hợp chất thứ cấp ảnh hướng đên màu sắc của hoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các hợp chất thứ cấp ảnh hướng đên màu sắc của hoa - Người đăng: Nguyễn Khấu Phương Nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Các hợp chất thứ cấp ảnh hướng đên màu sắc của hoa 9 10 66