Ktl-icon-tai-lieu

Các nhân tố xã hội, kinh tế và kỹ thuật tác động đến việc trồng cây thức ăn xanh, thu gom chế biến, dự trữ và sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong hệ thống chăn nuôi trang trại và nông hộ ở vùng sinh thá.pdf

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 853 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC NHÂN TỐ XÃ HỘI, KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC TRỒNG
CÂY THỨC ĂN XANH, THU GOM CHẾ BIẾN, DỰ TRỮ VÀ SỬ DỤNG PHỤ PHẨM
NÔNG NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG CHĂN NUÔI TRANG TRẠI VÀ NÔNG HỘ Ở 2
VÙNG SINH THÁI: MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC
Đinh Xuân Tùng, Hàn Anh Tuấn, Đỗ Văn Đức, Nguyễn Đăng Thanh
Bộ môn Kinh tế - Môi trường và Hệ thống Chăn nuôi
Tóm tắt
Sự đánh giá dựa theo bảng câu hỏi được tiến hành ở các trang trại chăn nuôi vùng núi phía Bắc và Đông
Nam Bộ nhằm nghiên cứu tính chất của các trang trại có áp dụng tiến bộ kỹ thuật và các trang trại không áp dụng
cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, bảo quản và chế biến thức ăn
chăn nuôi. Tổng số 120 trang trại đã được đến thăm và phỏng vấn.
Kết quả chỉ ra rằng khoảng 5 trên 10 kỹ thuật về thức ăn gia súc được áp dụng bởi người dân. Việc trồng cỏ
voi được áp dụng nhiều nhất. Kết quả cho thấy có rất nhiều yếu tổ tác động đến việc áp dụng các kỹ thuật sản xuất
chế biển cỏ và thức ăn: trình độ học vấn của chủ hộ, lao động, diện tích đất, qui mô đàn gia súc, mức thu nhập từ
chăn nuôi và nguồn và thông tin về các tiến bộ kỹ thuật về thức ăn chăn nuôi.
Các phát hiện chỉ ra rằng muốn tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, bảo quản và chế biến
thức ăn cần phải có sự nỗ lực thúc đẩy người dân tiếp cận đến trình độ học vấn nhất định, các hoạt động đem lại thu
nhập, và các phương pháp khuyến nông.

1. Đặt vấn đề

Chăn nuôi gia súc ăn cỏ như trâu bò, dê cừu là nghề chăn nuôi truyền thống nhưng
vẫn có vai trò quan trọng đối với nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Trong
những năm gần đây, chăn nuôi gia súc ăn cỏ đang có sự tăng trưởng nhanh và ổn định trên
cả nước, đặc biệt là về sản lượng. Theo định hướng của Chính phủ trong chiến lược phát
triển chăn nuôi đến năm 2020, nước ta sẽ tăng số lượng đàn bò sữa bình quân 11% năm, đạt
khoảng 500 ngàn con, trong đó 100% số lượng bò sữa được nuôi thâm canh và bán thâm
canh. Đàn bò thịt: tăng bình quân 4,8% năm, đạt khoảng 12,5 triệu con, trong đó bò lai đạt
trên 50%. Đàn trâu: ổn định với số lượng khoảng 2,9 triệu con. Đàn dê cừu: tăng bình quân
7% năm, đạt khoảng 3,9 triệu con. (Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược
phát triển chăn nuôi đến năm 2020).
Nước ta là một nước nông nghiệp, đa dạng về sinh thái và có hệ thực vật phong phú, nguồn
thức ăn thô và phụ phẩm nông nghiệp rất dồi dào (chỉ tính riêng khối lượng vật chất khô một số loại
phụ phẩm nông nghiệp chính như rơm lúa, thân cây ngô, thâ...
CÁC NHÂN TỐHỘI, KINH TẾKỸ THUẬT TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC TRỒNG
CÂY THỨC ĂN XANH, THU GOM CHẾ BIẾN, DỰ TRỮSỬ DỤNG PHỤ PHẨM
NÔNG NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG CHĂN NUÔI TRANG TRẠI VÀ NÔNG HỘ 2
VÙNG SINH THÁI: MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
MIỀN NÚI PHÍA BẮC
Đinh Xuân Tùng, Hàn Anh Tuấn, Đỗ Văn Đức, Nguyễn Đăng Thanh
Bộ môn Kinh tế - Môi trường và Hệ thống Chăn nuôi
Tóm tt
Sự đánh giá dựa theo bảng câu hỏi được tiến hành ở các trang trại chăn nuôi vùng núi phía Bắc và Đông
Nam Bộ nhằm nghiên cứu tính chất của các trang trại có áp dụng tiến bộ kỹ thuật và các trang trại không áp dụng
cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, bảo quản và chế biến thức ăn
chăn nuôi. Tổng số 120 trang trại đã được đến thăm và phỏng vấn.
Kết quả chỉ ra rằng khoảng 5 trên 10 kỹ thuật về thức ăn gia súc được áp dụng bởi người dân. Việc trồng cỏ
voi được áp dụng nhiều nhất. Kết quả cho thấy có rất nhiều yếu tổ tác động đến việc áp dụng các kỹ thuật sản xuất
chế biển cỏ và thức ăn: trình độ học vấn của chủ hộ, lao động, diện tích đất, qui mô đàn gia súc, mức thu nhập từ
chăn nuôi và nguồn và thông tin về các tiến bộ kỹ thuật về thức ăn chăn nuôi.
Các phát hiện chỉ ra rằng muốn tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, bảo quản và chế biến
thức ăn cần phải có sự nỗ lực thúc đẩy người dân tiếp cận đến trình độ học vấn nhất định, các hoạt động đem lại thu
nhập, và các phương pháp khuyến nông.
1. Đặt vn đề
Chăn ni gia súc ăn cn trâu bò, dê cừu là ngh chăn nuôi truyền thng nng
vn có vai trò quan trọng đi vi ng nghiệp Việt Nam trong thi khi nhập. Trong
nhng m gn đây, chăn nuôi gia súc ăn c đang có stăng trưng nhanh n đnh trên
c nưc, đc bit là vsn lượng. Theo đnh hưng ca Chính ph trong chiến lưc phát
trin chăn nuôi đến năm 2020, nưc ta sẽ tăng s lượng đàn bò sa nh qn 11% năm, đt
khong 500 nn con, trong đó 100% s lưng bò sa đưc nuôi thâm canh bán thâm
canh. Đàn bò tht: tăng bình quân 4,8% năm, đt khong 12,5 triu con, trong đó lai đt
trên 50%. Đàn tu:n đnh vi slượng khoảng 2,9 triu con. Đàn dê cu: tăng bình quân
7% năm, đt khong 3,9 triệu con. (Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chiến c
phát trin chăn nuôi đến năm 2020).
Nước ta là mt c nông nghiệp, đa dạng về sinh ti và có hthực vật phong p, nguồn
thc ăn thô ph phẩm ng nghiệp rất dồi dào (chtính rng khối ng vật chất khô mt sloại
ph phm ng nghip cnh n m lúa, thân y ngô, thân lá lạc, dây khoai lang, ngn lá sắn lá
a đã sản lượng ước nh khong 30 triệu tấn/năm) (Tính toán dựa trên số liu thống kê v diện
ch ca TCTK, 2008). Đó là nguồn thức ăn lớn có giá trđối vi các loại vật nuôi ăn cỏ. Tuy
nhiên, ng suất cn nuôi gia súc nhai li nước ta vẫn rt thấp so vi nhiều nước trong khu vực và
trên thế gii. Một trong những nguyên nn chính là đàn vật nuôi kng được cung cp đủ đều
thc ăn chất ợng cao trong mọi thi điểm trong năm, đặc biệt là trong mùa khô/đông. Hiện nay,
Các nhân tố xã hội, kinh tế và kỹ thuật tác động đến việc trồng cây thức ăn xanh, thu gom chế biến, dự trữ và sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong hệ thống chăn nuôi trang trại và nông hộ ở vùng sinh thá.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các nhân tố xã hội, kinh tế và kỹ thuật tác động đến việc trồng cây thức ăn xanh, thu gom chế biến, dự trữ và sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong hệ thống chăn nuôi trang trại và nông hộ ở vùng sinh thá.pdf - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Các nhân tố xã hội, kinh tế và kỹ thuật tác động đến việc trồng cây thức ăn xanh, thu gom chế biến, dự trữ và sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong hệ thống chăn nuôi trang trại và nông hộ ở vùng sinh thá.pdf 9 10 199