Ktl-icon-tai-lieu

Các thì cơ bản trong tiếng anh

Được đăng lên bởi nenwind
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1008 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các thì cơ bản trong tiếng Anh
5/ Thì quá khứ đơn
a, Hình thức
S + V(QK) + O
b, Cách dùng
- Diễn tả một hành động đã hòan thành tại một
thời điểm xác định trong quá khứ
Ex: He went to the zoo by bus yesterday
- Diễn tả một hành động đã hoàn thành trong
suốt một quảng thời gian trong quá khứ
Ex: I often played volleyball when I was young
- Diễn tả một hành động đã xảy ra kế tiếp trong
quá khứ
Ex: She got out of the car, unlocked the door
and went into the house
6/ Thì quá khứ tiếp diễn
a, Hình thức
S + were/was + V-ing
b, Cách dùng
-Diễn tả một hành dộng đang diễn ra tại một
thời điểm xác định trong quá khứ
Ex: He watching TV at 11 O'clock last night
-Diễn tả một hành động đang diễn ra trong uqá
khứ thì có một hành động khác xen vào
Ex: My family was having the dinner when
they came
-Diễn tả hai hay nhiều hành động đang diễn ra
đồng thời trong quá khứ
Ex: Tom was doing his homework while his
brother was watching TV last night
7/ Thì quá khứ hoàn thành
a, Hình thức
S + had + past participle (Phân từ 2)
b, Cách dùng
- Diễn tả một hành động đã hoàn thành trước
một thời điểm xác định trong quá khứ
Ex: Tom had finished his worrk before 10
O'clock last night
- Diễn tả một hành động đã hoàn thành trước
một hành động khác cũng diễn ra trong quá
khứ
Ex: Yesterday when I came here, she had left

k

c.T

3/Thì hiện tại hoàn thành
a, Hình thức
S + past participle (Phân từ 2)
b, Cách dùng
- Diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá
khứ và còn tiếp tục đến hiện tại
Ex: Nam has studies at Oxford University for
two year now
-Diễn tả một hành động đã xảy ra và hoàn tất
tại một thời điểm ko xác định trong quá khứ
Ex: Someone has stolen his bycycle
-Diễn tả một hành động vừa mới hoàn thành
Ex: They have just finished the construction of
that bridge

hu

gC

on

iC

Th
On

1/ Thì hiện tại đơn:
a, Hình thức:
S + V(s/es) + O
b, Cách dùng
-Diễn tả thói quen ở hiện tại hay một hành
động thường được lặp đi lặp lại.
Ex: She often goes to school by bike
- Diễn tả một sự thật hiển nhiên
Ex: The sun rises in the east
-Diễn tả một sự việc đag có thực lúc nói
Ex: Tan is the director of the DHL company in
HCM city
- Diễn tả sự nhận thức, cảm giác, tình trạng xảy
ra lúc nói
Ex: I feel very happy because I have passed the
final exam
2/Thì hiện tại tiếp diễn
a, Hình thức:
S + V-ing + O
b, Cách dùng:
-Diễn tả một sự việc đang diễn ra lúc nói
Ex: He is repairing his bicycle at the moment
- Diễn tả một hành động lặp đi lặp lại nhiều lần
gây ra bực mình khó chịu
Ex: He is always phoning me at mi...
Các thì cơ bn trong tiếng Anh
1/ Thì hin ti đơn:
a, Hình thc:
S + V(s/es) + O
b, Cách dùng
-Din t thói quen hin ti hay mt hành
động thường được lp đi lp li.
Ex: She often goes to school by bike
- Din t mt s tht hin nhiên
Ex: The sun rises in the east
-Din t mt s vic đag có thc lúc nói
Ex: Tan is the director of the DHL company in
HCM city
- Din t s nhn thc, cm giác, tình trng xy
ra lúc nói
Ex: I feel very happy because I have passed the
final exam
5/ Thì quá kh đơn
a, Hình thc
S + V(QK) + O
b, Cách dùng
- Din t mt hành động đã hòan thành ti mt
thi đim xác định trong quá kh
Ex: He went to the zoo by bus yesterday
- Din t mt hành động đã hoàn thành trong
sut mt qung thi gian trong quá kh
Ex: I often played volleyball when I was young
- Din t mt hành động đã xy ra kế tiếp trong
quá kh
Ex: She got out of the car, unlocked the door
and went into the house
2/Thì hin ti tiếp din
a, Hình thc:
S + V-ing + O
b, Cách dùng:
-Din t mt s vic đang din ra lúc nói
Ex: He is repairing his bicycle at the moment
- Din t mt hành động lp đi lp li nhiu ln
gây ra bc mình khó chu
Ex: He is always phoning me at midnight
6/ Thì quá kh tiếp din
a, Hình thc
S + were/was + V-ing
b, Cách dùng
-Din t mt hành dng đang din ra ti mt
thi đim xác định trong quá kh
Ex: He watching TV at 11 O'clock last night
-Din t mt hành động đang din ra trong uqá
kh thì có mt hành động khác xen vào
Ex: My family was having the dinner when
they came
-Din t hai hay nhiu hành đng đang din ra
đồng thi trong quá kh
Ex: Tom was doing his homework while his
brother was watching TV last night
3/Thì hin ti hoàn thành
a, Hình thc
S + past participle (Phân t 2)
b, Cách dùng
- Din t mt hành động đã xy ra trong quá
kh và còn tiếp tc đến hin ti
Ex: Nam has studies at Oxford University for
two year now
-Din t mt hành động đã xy ra và hoàn tt
ti mt thi đim ko xác định trong quá kh
Ex: Someone has stolen his bycycle
-Din t mt hành động va mi hoàn thành
Ex: They have just finished the construction of
that bridge
7/ Thì quá kh hoàn thành
a, Hình thc
S + had + past participle (Phân t 2)
b, Cách dùng
- Din t mt hành động đã hoàn thành trước
mt thi đim xác định trong quá kh
Ex: Tom had finished his worrk before 10
O'clock last night
- Din t mt hành động đã hoàn thành trước
mt hành động khác cũng din ra trong quá
kh
Ex: Yesterday when I came here, she had left
OnThiCongChuc.Tk
Các thì cơ bản trong tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thì cơ bản trong tiếng anh - Người đăng: nenwind
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Các thì cơ bản trong tiếng anh 9 10 3