Ktl-icon-tai-lieu

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành lợn thịt

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 915 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THÀNH LỢN THỊT
Đinh Xuân Tùng, Hàn Anh Tuấn, Đỗ Văn Đức, Nguyễn Đăng Thanh,
Trần Phùng Thanh Thủy, Nguyễn Thị Loan, Đỗ Thu Nguyệt
Bộ môn Kinh tế - Môi trường và Hệ thống Chăn nuôi
Tóm tắt
Phân tích kinh tế và mô hình hồi qui đa biến được áp dụng để tính giá thành và các yếu tố đóng góp vào giá
thành trong chăn nuôi lợn vỗ béo, theo hệ thống chăn nuôi và các vùng khác nhau ở Việt Nam dựa trên 825 trang
trại đại diện được lựa chọn ngẫu nhiên từ 38 xã thuộc 18 huyện của 8 tỉnh Bắc, Trung, và Nam. Các kết quả cho
thấy giá thành chăn nuôi lợn vỗ béo trung bình của ba miền dao động từ 28,72 nghìn VND một kg lợn hơi cho hệ
thống chăn nuôi nông hộ nhỏ đến 26,34 nghìn VND một kg lợn hơi trong hệ thống chăn nuôi trang trại thương
phẩm.
Nghiên cứu đã chỉ ra một số yếu tố tác động đến giá thành. Ở hệ thống chăn nuôi nông hộ nhỏ, 7 trên 12
yếu tố điều tra có tác động một cách có ý nghĩa đến giá thành chăn nuôi lợn, đó là: tổng thu nhập trong năm của
nông hộ, tổng số lượng lợn vỗ béo được nuôi trong một năm, giống lợn, tiếp cận đến các dịch vụ thú y, tiếp cận với
các dịch vụ tín dụng, chế biến thức ăn sẵn có từ trang trại, và yếu tố vùng. Trong khi đó, các trang trại nuôi lợn
thương phẩm, 6 trên 12 yếu tố có ảnh hưởng có ý nghĩa đến giá thành, bao gồm mật độ lợn tính trên diện tích mái
che cho mỗi lợn, tổng thu nhập của trang trại, qui mô đàn tại thời điểm điều tra, tổng số lợn vỗ béo nuôi trong năm,
giống lợn, và tiếp cận với dịch vụ thú y.
Căn cứ vào các phát hiện chính của nghiên cứu, một số gợi ý chính sách được đề xuất.

1. Đặt vấn đề

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trong vòng 15 năm qua (1993-2007), giá trị sản xuất
của ngành chăn nuôi tăng với tốc độ trung bình 6,3%/năm. Tốc độ này lớn hơn tốc độ tăng trưởng
của ngành trồng trọt (5,0%) và điều này dẫn tới sự thay đổi tương đối về sự đóng góp của ngành
chăn nuôi đối với tổng giá trị của ngành nông nghiệp (tăng từ 21,3% năm 1993 lên 24,4% năm
2007) . Trong giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng trung bình về sản lượng thịt ở nước ta cơ bản đáp
ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Nếu như năm 1995, nước ta đứng thứ 14 trên thế giới về sản
lượng thịt lợn hơi, thì hiện nay nước ta đã vươn lên đứng hàng thứ (Tùng, 2008). Một trong các
yếu tố tác động đến sự tăng trưởng này là do có sự tăng cầu về các sản phẩm chăn nuôi nói chung
và thịt lợn nói riêng. Tiếp theo là do tăng năng suất và một số các yếu tố khác như chính sách, .v.v.
Tuy nhiên, nhìn chung thì quy mô chăn nuôi ở nước ta còn rất nhỏ,...
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THÀNH LỢN THỊT
Đinh Xuân Tùng, Hàn Anh Tuấn, Đỗ Văn Đức, Nguyễn Đăng Thanh,
Trần Phùng Thanh Thủy, Nguyễn Thị Loan, Đỗ Thu Nguyệt
Bộ môn Kinh tế - Môi trường và Hệ thống Chăn nuôi
Tóm tt
Phân tích kinh tế và mô hình hồi qui đa biến được áp dụng để tính giá thành và các yếu tố đóng góp vào giá
thành trong chăn nuôi lợn vỗ béo, theo hệ thống chăn nuôi các vùng khác nhau Việt Nam dựa trên 825 trang
trại đại diện được lựa chọn ngẫu nhiên từ 38 thuộc 18 huyện của 8 tỉnh Bắc, Trung, Nam. Các kết quả cho
thấy giá thành chăn nuôi lợn vỗ béo trung bình của ba miền dao động từ 28,72 nghìn VND một kg lợn hơi cho hệ
thống chăn nuôi nông hộ nhỏ đến 26,34 nghìn VND một kg lợn hơi trong hệ thống chăn nuôi trang trại thương
phẩm.
Nghiên cứu đã chỉ ra một số yếu tố tác động đến giá thành. hệ thống chăn nuôi nông hộ nhỏ, 7 trên 12
yếu tố điều tra tác động một cách ý nghĩa đến giá thành chăn nuôi lợn, đó là: tổng thu nhập trong năm của
nông hộ, tổng số lượng lợn vỗ béo được nuôi trong một năm, giống lợn, tiếp cận đến các dịch vụ ty, tiếp cận với
các dịch vụ n dụng, chế biến thức ăn sẵn từ trang trại, yếu tố vùng. Trong khi đó, các trang trại nuôi lợn
thương phẩm, 6 trên 12 yếu tố ảnh hưởng ý nghĩa đến giá thành, bao gồm mật độ lợn nh trên diện tích mái
che cho mỗi lợn, tổng thu nhập của trang trại, qui mô đàn tại thời điểm điều tra, tổng số lợn vỗ béo nuôi trong năm,
giống lợn, và tiếp cận với dịch vụ thú y.
Căn cứ vào các phát hiện chính của nghiên cứu, một số gợi ý chính sách được đề xuất.
1. Đặt vấn đề
Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trong ng 15 năm qua (1993-2007), gtrị sản xuất
của ngành chăn nuôi tăng với tốc độ trung bình 6,3%/năm. Tốc độ này lớn hơn tốc độ tăng trưởng
của ngành trồng trọt (5,0%) điều này dẫn tới sự thay đổi ơng đối về sự đóng góp của ngành
chăn nuôi đối với tổng giá trị của ngành nông nghiệp (tăng từ 21,3% năm 1993 lên 24,4% m
2007) . Trong giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng trung bình về sản lượng thịt ở nước ta cơ bản đáp
ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Nếu như năm 1995, ớc ta đứng th14 trên thế giới về sản
lượng thịt lợn hơi, thì hiện nay nước ta đã vươn n đứng hàng th(Tùng, 2008). Một trong các
yếu tố tác động đến sự tăng trưởng này là do sự ng cầu về các sản phẩm chăn nuôi nói chung
thịt lợni riêng. Tiếp theo là do tăngng suất và một số các yếu tố khác như chính sách, .v.v.
Tuy nhiên, nhìn chung thì quy chăn nuôi nước ta còn rất nhỏ, hầu hết các sở chăn nuôi
lợn mới dừng ở quy nhỏ hộ gia đình.
Trong môi trưng t do hoá thương mi ngày càng tăng ca Vit Nam, câu hi đt
ra là liu chăn nuôi i chung và chăn nuôi ln nói riêng s có kh năng cnh tranh vi thị
trưng thế gii đ vẫn tiếp tc duy trì vai trò quan trng trong đa dng hoá ngun thu nhập
trong ng nghip hay không? Liu chăn nuôi quy mô nh hộ gia đình có kh ng cạnh
tranh vi các loi nh chăn ni khác và với các sản phẩm nhp nội đđáp ứng nhu cầu
ngày càng ng đối với các sản phẩm chăn nuôi hay không ? Giải pp chính sách c th
nào cần phi ban hành nhm tạo điu kiện cho quá trình đa dng hoá ngun thu nhp thông
qua chăn nuôi ?
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành lợn thịt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành lợn thịt - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành lợn thịt 9 10 348