Ktl-icon-tai-lieu

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

Được đăng lên bởi xuan-thanh-tran
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 26352 lần   |   Lượt tải: 16 lần
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC
Thời gian: 180 phút (60 phút thi lý thuyết thực hành và 120 phút thi thí nghiệm)
I. LÍ THUYẾT
1. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
Các phản ứng hóa học có thể là đồng thể hay dị thể. Các phản ứng được gọi đồng thể
khi chúng diễn ra trong hệ 1 pha. Ngược lại các phản ứng dị thể xảy ra trong môi trường
không đồng nhất giữa các chất ở những pha khác nhau (rắn lỏng, khí - lỏng).
Tốc độ của phản ứng thường đo bằng biến thiên nồng độ của một trong các chất tham
gia hay tạo thành sau phản ứng trong một đơn vị thời gian.
Đối với phản ứng tổng quát:
aA + bB → cC + dD

(1)

Tốc độ trung bình của phản ứng:
v

C
t

Tốc độ tức thời của phản ứng:
v  lim 
t  0

C
dC

t
dt

Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào bản chất của phản ứng và các điều kiện tiến hành như:
nồng độ, nhiệt độ, chất xúc tác…
a- Ảnh hưởng của nồng độ các chất phản ứng
Định luật tác dụng khối lượng: “Ở nhiệt độ không đổi, tốc độ của phản ứng tỷ lệ với
tích nồng độ của các chất phản ứng được lũy thừa lên với số mũ bằng hệ số tỉ lượng tương
ứng”.
Với phản ứng (1), tốc độ được biểu diễn bằng biểu thức:
v  kC Aa C Bb

Hệ số tỉ lệ k là hằng số tốc độ của phản ứng hóa học, cũng được gọi là “tốc độ riêng” vì
k = v khi nồng độ của mỗi chất ban đầu bằng đơn vị. Hằng số tốc độ phản ứng phụ thuộc vào
bản chất của các chất phản ứng và nhiệt độ.
Trong hệ dị thể, tốc độ phản ứng còn phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc giữa các
pha.

1

b- Ảnh hưởng của nhiệt độ
Nhiệt độ ảnh hưởng mạnh đến tốc độ phản ứng. Sự tăng nhiệt độ rất nhỏ có thể làm
tăng tốc độ phản ứng rất lớn.
Số lần biến đổi tốc độ phản ứng (hay hằng số tốc độ) khi nhiệt độ thay đổi 100C gọi là
hệ số nhiệt độ của tốc độ phản ứng, kí hiệu là γ.


kt 10
kt

kt, kt+10 là hằng số tốc độ ở các nhiệt độ t và t+10, suy ra:
kt  n.10   n kt

Nghĩa là khi nhiệt độ tăng theo cấp số cộng thì hằng số tốc độc tăng theo cấp số
nhân.
Với phản ứng đồng thể, đa số trường hợp, hệ số nhiệt độ của tốc độ phản ứng có giá trị
trong giới hạn từ 2 - 4, đó là quy tắc Van Hốp (Wan’t Hoff). Quy tắc này chỉ gần đúng trong
khoảng nhiệt độ không cao, ít có giá trị khoa học.
Sau này, Areniut (Arrehnius) dựa trên kết quả thực nghiệm đă mô tả chính xác hơn ảnh
hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng bằng phương trình:
k  Ae E

*

/ RT

(2)

trong đó:
A: hằng số được gọi là thừa số trước lũy thừa, có trị số riêng cho mỗi loại phản
ứng và không phụ thuộc vào nhiệt độ.
E*: năng lượng hoạt hóa.
T, R: nhiệt độ tuyệt ...
1
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐPHẢN ỨNG
VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC
Thời gian: 180 phút (60 phút thi thuyết thực hành và 120 phút thi thí nghiệm)
I. LÍ THUYẾT
1. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
Các phản ứng a học thể đồng thể hay dị thể. Các phản ứng được gi đồng thể
khi chúng diễn ra trong hệ 1 pha. Ngược lại các phản ứng dthể xảy ra
trong môi trường
không đồng nhất giữa c chất những pha khác nhau (rắn -
lng, khí - lỏng).
Tốc đcủa phản ứng thường đo bằng biến thiên nồng độ của một trong các
chất tham
gia hay tạo tnh sau phản ứng trong một đơn v thời gian.
Đối với phản ứng tổng quát:
aA + bB
cC + dD
(1)
Tốc đtrung nh ca phn ứng:
C
v
t
Tốc độ tức thời của phản ng:
0
lim
t
C dC
v
t dt
Tốc độ phản ng phụ thuộc vào bản chất của phản ứng và các điều kiện tiến hành như:
nồng độ, nhiệt độ, chất xúc tác…
a- Ảnh hưởng của nồng độ các chất phản ứng
Định luật tác dụng khối lượng: “Ở nhiệt độ không đổi, tốc độ của phản ứng tỷ lệ với
tích nồng độ của c chất phản ứng được lũy thừa lên với số bằng hệ số tlượng tương
ứng”.
Với phản ứng (1), tc độ được biểu diễn bằng biểu thức:
a b
A B
Hệ số tỉ l k là hằng số tốc độ của phản ứng hóa học, cũng được gi là “tốc độ riêng
k = v khi nồng độ của mỗi chất ban đầu bằng đơn vị. Hằng số tốc độ phản ứng phụ thuộc vào
bản chất của các chất phản ứng và nhiệt độ.
Trong hệ dị thể, tốc độ phản ứng còn phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc giữa các
pha.
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC - Người đăng: xuan-thanh-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 9 10 867