Ktl-icon-tai-lieu

Cách chọn bò làm giống

Được đăng lên bởi haohiepqb2013
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1198 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
Chän läcc¸i
Trong ch¨n nu«i
bß thÞt
HiÖu
®Ýnh:
ChÝ C ¬ng
Ng êi dÞch: ChÝ C ¬ng
Ph¹m Kim C ¬ng
Cách chọn bò làm giống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách chọn bò làm giống - Người đăng: haohiepqb2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Cách chọn bò làm giống 9 10 73