Ktl-icon-tai-lieu

CẢI TIẾN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHẾ PHẨM SINH HỌC EM ỨNG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN RỪNG VÀ CÁC GIỐNG LƠ

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 25-Tháng 08 - 2010

CẢI TIẾN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHẾ PHẨM SINH HỌC EM
ỨNG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN RỪNG VÀ CÁC GIỐNG LƠN KHÁC
Trịnh Phú Ngọc1*, Võ Văn Sự1, Nguyễn Thanh Hoài1,
Trịnh Phú Cử , Nguyễn Huy Khiết3, Ngô Văn Hà4 và Đỗ Văn Trung5
2

1

Bộ môn ĐVQH &ĐDSH -VCN 2 Trung tâm Thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi -VCN, 3Chi cục Thú y
Hà Nội,4 Trai lợn Quỳnh Phương, Thanh Trì, Hà Nội,5Trung tâm giống vật nuôi Hà Nội

*Tác giả liên hệ: TS.Trịnh Phú Ngọc - Bộ môn Động vật quí hiếm và Đa dạng sinh học
Viện chăn nuôi –Thụy Phương- Từ Liêm- Hà Nội.
Tel: 043 7572 174/0422411159; Mob: 0914 570 565, Fax: 043 8389 775; Email: phungoc.niah@gmail.com

ABSTRACT
Improvement of the bio-product EM and its utilization in pig production
One study aimed at improvement of EM (Effective Microorganism) and its utilization in pig production was
conducted. The results showed that a change in fermentation process improved EM quality. The total aerobic
bacteria of improved EM were stable and were around 108 - 109cfu/ ml. After 4 month storage, improved EM
still had a stable pH of < =3.45. The utilization of this EM showed that EM was safe, environmental friendly and
can successfully protect pigs from diarrhea caused by bacteria.
Key words: Bio-product EM, aerobic bacteria, diarrhea.

ĐẶT VẤN ĐỀ
EM (Effective Microorganism) là chế phẩm sinh học bao gồm 87 loại vi sinh vật khác
nhau, trong đó có 5 nhóm chính:Vi khuẩn lên men lactic, lên men rượu, vi khuẩn quang
hợp,xạ khuẩn và nấm men. Năm nhóm vi khuẩn này có khả năng tạo ra một số axit amin
tự do, axit hữu cơ, vitamin hòa tan trong nước, kháng sinh và các hormon tự nhiên. Khi
các vi khuẩn này được sử dụng trong chăn nuôi, trồng trọt sẽ tạo ra mối liên kết nhằm
khống chế các vi khuẩn có hại và kích thích vi khuẩn có lợi đối với vật nuôi và cây trồng
(Hồ Nguyên Kha 2009).
Chế phẩm EM đang được sử dụng ở nước ta chủ yếu cho cây trồng (Sritoomma, 2003), xử
lý môi trường và rác thãi. Nhiều nước trên thế giới đã nghiên cứu ứng dụng EM để sản
xuất phân bón vi sinh nhằm hạn chế bón phân hoá học cho cây trồng đồng thời bảo vệ
môi trường không bị ô nhiễm và chống suy thoái đất. (Nguyễn Quang Thạch, 1999).
Trong chăn nuôi, một số nơi đã dùng EM cho gia cầm (Phạm Hồng Sơn và cs, 2003),
nhưng chưa có nghiên cứu bổ sung chế phẩm này cho lợn.Chế phẩm EM hiện có trên thị
trường có tổng số vi khuẩn hiếu khí là 10 6 cfu/ml, thời gian bảo quản 30 ngày, và thường
đựng trong can nhựa mầu trắng, v...
VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học ng nghệ Chăn nuôi - S 25-Tháng 08 - 2010
64
CẢI TIẾN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHẾ PHẨM SINH HỌC EM
NG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN RỪNG VÀ CÁC GIỐNG LƠN KHÁC
Trịnh Phú Ngọc
1*
, Võ Văn Sự
1
, Nguyễn Thanh Hoài
1
,
Trịnh Phú Cử
2
, Nguyễn Huy Khiết
3
, Ngô Văn Hà
4
Đỗ Văn Trung
5
1
B môn ĐVQH &ĐDSH -VCN
2
Trung tâm Thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi -VCN,
3
Chi cục Thú y
Hà Ni,
4
Trai lợn Quỳnh Pơng, Thanh Trì, Hà Ni,
5
Trung tâm giống vật nuôi Hà Ni
*Tác giả liên hệ: TS.Trịnh Phú Ngọc - B môn Động vật quí hiếm và Đa dng sinh học
Viện chăn nuôi –Thụy Phương- T Liêm- Hà Nội.
Tel: 043 7572 174/0422411159; Mob: 0914 570 565, Fax: 043 8389 775; Email: phungoc.niah@gmail.com
ABSTRACT
Improvement of the bio-product EM and its utilization in pig production
One study aimed at improvement of EM (Effective Microorganism) and its utilization in pig production was
conducted. The results showed that a change in fermentation process improved EM quality. The total aerobic
bacteria of improved EM were stable and were around 108 - 109cfu/ ml. After 4 month storage, improved EM
still had a stable pH of < =3.45. The utilization of this EM showed that EM was safe, environmental friendly and
can successfully protect pigs from diarrhea caused by bacteria.
Key words: Bio-product EM, aerobic bacteria, diarrhea.
ĐẶT VẤN ĐỀ
EM (Effective Microorganism) chế phẩm sinh học bao gồm 87 loi vi sinh vật khác
nhau, trong đó 5 nhóm chính:Vi khun lên men lactic, n men rượu, vi khun quang
hp,xạ khun và nấm men. m nhóm vi khun này có khnăng tạo ra một s axit amin
t do, axit hữu , vitamin hòa tan trong nưc, kháng sinh và các hormon tnhiên. Khi
các vi khuẩn y được sử dụng trong chăn nuôi, trng trt stạo ra mi liên kết nhằm
khng chế c vi khun có hại và ch tch vi khun có lợi đi với vật nuôi và cây trng
(H Nguyên Kha 2009).
Chế phẩm EM đang được s dụng nước ta chủ yếu cho cây trng (Sritoomma, 2003), xử
môi trường và c ti. Nhiều nước trên thế giới đã nghiên cu ứng dng EM đ sản
xut pn bón vi sinh nhằm hạn chế bón pn hoá hc cho cây trng đồng thi bảo vệ
môi trường không b ô nhiễm và chng suy thoái đt. (Nguyn Quang Thạch, 1999).
Trong cn nuôi, một số i đã dùng EM cho gia cm (Phm Hồng Sơn cs, 2003),
nng chưa có nghiên cứu bổ sung chế phẩm này cho lợn.Chế phẩm EM hiện có trên th
tng có tổng số vi khun hiếu k là 10
6
cfu/ml, thi gian bo qun 30 ny, tng
đựng trong can nhựa mu trng, vì vy người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn trong sdng
bảo quản. (Đậu Ngọc Hào, 2001; Trn Thị Hạnh, 2005; Trịnh P Ngọc, 2006; Lê Phong
Quang, 2005; Phạm n Thắng và Lã Văn nh, 2006).
Để hạn chế một số nhược điểm trên, mục đích nghiên cứu của chúng tôi nhằm:“Cải tiến, nâng
cao chất lượng chế phẩm EM, o dài thời gian sử dụng.Ứng dụng vào chăn nuôi phòng tr
bệnh phân trắng, tiêu chảy do vi khuẩny ra ở lợn”.
CẢI TIẾN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHẾ PHẨM SINH HỌC EM ỨNG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN RỪNG VÀ CÁC GIỐNG LƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CẢI TIẾN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHẾ PHẨM SINH HỌC EM ỨNG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN RỪNG VÀ CÁC GIỐNG LƠ - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CẢI TIẾN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHẾ PHẨM SINH HỌC EM ỨNG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN RỪNG VÀ CÁC GIỐNG LƠ 9 10 329