Ktl-icon-tai-lieu

Cam kết bảo vệ môi trường cơ sở mộc dân dụng

Được đăng lên bởi Phạm Tiến Dũng
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1697 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bản cam kết bảo vệ môi trường Cơ sở sản xuất mộc dân dụng tổng hợp Thể Hoa

MỤC LỤC
MỤC LỤC..............................................................................................................1
I. THÔNG TIN CHUNG.........................................................................................3
1.1. Tên Dự án:........................................................................................................3
1.2. Chủ dự án..........................................................................................................3
1.3. Địa chỉ..............................................................................................................3
1.4. Điện thoại.........................................................................................................3
1.5. Địa điểm thực hiện dự án...................................................................................3
1.5.1. Vị trí và hiện trạng khu vực dự án....................................................................3
1.5.2. Điều kiện tự nhiên...........................................................................................4
1.5.3. Điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng............................................................6
1.6. Mô tả dự án.......................................................................................................7
1.6.1. Quy mô và hạng mục sử dụng đất của dự án......................................................7
1.6.2.Giải pháp thiết kế xây dựng công trình...............................................................8
1.6.3. Dây chuyền công nghệ sản xuất.....................................................................10
1.64. Các hạng mục kỹ thuật...................................................................................13
1.6.5. Máy móc thiết bị thi công...............................................................................13
1.6.6. Biện pháp thi công và lưu ý khi thi công.........................................................14
1.6.7. Nguồn cung cấp nguyên vật liệu, nhiên liệu.....................................................14
1.6.7.1. Nguồn cung cấp vật liệu xây dựng dự án......................................................14
1.6.7.2. Nguồn cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ sản xuất.............................14
1.6.8. Tổng mức đầu tư...........................................................................................16
1.6.9. Tổ chức thực hi...
 !"#$!%&

'()(**************************************************************************************************************+
,*$&-./$,.&0./*****************************************************************************************1
+*+*$23456********************************************************************************************************1
+*7*!845**********************************************************************************************************1
+*1*9:!;**************************************************************************************************************1
+*<*9!=*********************************************************************************************************1
+*>*9:?%!4!45***********************************************************************************1
+*>*+*@:AB!=!445********************************************************************1
+*>*7*9C4!2*******************************************************************************************<
+*>*1*9C!DE!F!=G************************************************************H
+*H*'45*******************************************************************************************************I
+*H*+*JKB!=L?845******************************************************I
+*H*7*/#!5#!K4M!***************************************************************N
+*H*1*3K!KC!*********************************************************************+O
+*H<*5!=P!Q***********************************************************************************+1
+*H*>*'5KR!:!*******************************************************************************+1
+*H*H*#!5#!BST!!*********************************************************+<
+*H*I*.U#K2QSF!2S*****************************************************+<
+*H*I*+*.U#QSK445******************************************************+<
+*H*I*7*.U#K2SF!2S#!*****************************+<
+*H*N*$ V?G*******************************************************************************************+H
+*H*W*$ !V!4!******************************************************************************************+I
,,*X$X9Y./'-,$Z[\./********************************************************************+N
7*+*/?=!K4M!*************************************************************+N
7*+*+*$5??!!ABU**********************************************+N
7*+*7*$5?]!***********************************************************************************7<
7*+*1*!!^*************************************************************************************************7H
7*+*<*54_F8*******************************************************************************************7I
7*7*/?=M!?B!=?***************************************************************7N
7*7*+*-!`!!A**********************************************************************7N
7*7*+*+*-!`B!A!ab5M!************************************************7N
7*7*+*7*-!`U***********************************************************************************1O
7*7*+*1*-!`!*********************************************************************************************1+
7*7*7*-!`]!*******************************************************************1+
!8?G63!!#!$!%&
9:6K$.&&.!B'.K`M!
+
Cam kết bảo vệ môi trường cơ sở mộc dân dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cam kết bảo vệ môi trường cơ sở mộc dân dụng - Người đăng: Phạm Tiến Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Cam kết bảo vệ môi trường cơ sở mộc dân dụng 9 10 779