Ktl-icon-tai-lieu

cẩm nang đoán bệnh ở cây việt nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Phương
Số trang: 212 trang   |   Lượt xem: 1702 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở
Việt Nam

Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam

129a

Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở
Việt Nam

Lester W. Burgess
Timothy E. Knight
Len Tesoriero
Phan Thúy Hiền

2009

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR)
được thành lập vào tháng 6 năm 1982 qua một Đạo luật của Quốc hội
Australia. Nhiệm vụ chính của Trung tâm là giúp xác định những vấn đề
nông nghiệp cần giải quyết ở các nước đang phát triển và giúp hợp tác
nghiên cứu giữa các nhà khoa học của Australia và của các nước đang
phát triển trong những lãnh vực mà Australia có thế mạnh đặc biệt.
Khi các tên thương mại được dùng, điều này không có nghĩa là Trung
tâm ủng hộ hay phân biệt đối với bất cứ sản phẩm nào.

LOẠT TÀI LIỆU CHUYÊN KHẢO CỦA ACIAR
Loạt tài liệu này gồm các kết quả nghiên cứu ban đầu do ACIAR
hỗ trợ, hoặc các tài liệu được xem là có liên quan đến các mục tiêu
nghiên cứu và phát triển của ACIAR. Loạt tài liệu này được phân
phối trên khắp thế giới, chủ yếu là các nước đang phát triển.

©	 Liên bang Australia 2009
Công trình này có bản quyền. Ngoài những sử dụng được phép theo
Luật Bản quyền 1968, không một phần nào được phép sao chép lại bằng
bất cứ tiến trình nào mà không có văn bản cho phép trước của Chính
quyền Liên bang Australia. Các yêu cầu liên quan đến việc sao chép lại
và bản quyền cần được gửi đến Ban Quản trị Bản quyền Liên bang Úc,
Bộ Tổng Chưởng lý, Văn phòng Robert Garran, National Circuit, Barton,
ACT, 2006 hoặc gửi đến 
Xuất bản bởi Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia
(ACIAR)
GPO Box 1571, Canberra ACT 2601, Australia
Điện thoại: 61 2 6217 0500
aciar@aciar.gov.au
Burgess L.W., Knight T.E., Tesoriero L. và Phan H.T. 2009. Cẩm nang
chẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam. Chuyên khảo ACIAR số 129a, 210 pp.
ACIAR: Canberra.
ISBN 978 1 921434 79 2 (bản in)
ISBN 978 1 921434 80 8 (trực tuyến)
Biên tập kỹ thuật bởi Biotext Pty Ltd
Thiết kế bởi Clarus Design Pty Ltd
In bởi Goanna Print Pty Ltd
Dịch: All Language Typesetters & Printers Pty Ltd
Hiệu đính bản dịch: Phan Thúy Hiền

Lời nói đầu
Bệnh hại cây trồng tiếp tục gây thiệt hại mùa màng đáng kể ở Việt Nam và các khu
vực khác có khí hậu nhiệt đới ở Đông Nam Á. Bệnh dịch vàng lùn và lùn xoắn
lá trên lúa ở miền Nam Việt Nam gần đây đánh dấu những tác động đáng kể của
bệnh cây đối với kinh tế xã hội ở cấp quốc gia.
Sự bùng phát dịch bệnh trên các cây trồng có giá trị kinh tế có thể tác động lớn
đến từng hộ nông dân tại những địa phương có ít cây trồng th...
Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở
Việt Nam
Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam
129a
cẩm nang đoán bệnh ở cây việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cẩm nang đoán bệnh ở cây việt nam - Người đăng: Nguyễn Văn Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
212 Vietnamese
cẩm nang đoán bệnh ở cây việt nam 9 10 800