Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang thú y viên

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 231 trang   |   Lượt xem: 2419 lần   |   Lượt tải: 1 lần
C¬M NANG TH@ Y VI£N

D# ÉN T°NG C¶òNG C§NG TÉC TH@ Y VIåT NAM
(SVSV)

Chuy™n Æ“ 1

CÉC NGUY£N NH¢N G¢Y
BåNH CHO VÜT NU§I

This Animal Health Worker Manual and
Trainer Kit of 3 volumes has been
prepared with financial assistance from
the Commission of the European
Communities

The content has been prepared by the
authors, and does not represent any
opinion of the Commission

BÈ C»m nang thÛ y vi™n vµ Tµi li÷u
h≠Ìng d…n c∏n bÈ tÀp hu†n gÂm 3
tÀp Æ≠Óc in vÌi s˘ giÛp ÆÏ tµi ch›nh cÒa
ûy ban CÈng ÆÂng Ch©u ¢u
NÈi dung tr◊nh bµy trong BÈ C»m nang
lµ cÒa c∏c t∏c gi∂ vµ kh´ng
th” hi÷n b†t k˙ quan Æi”m nµo
cÒa ûy ban

LòI T#A
Khi c∏c vÔng n´ng th´n xa x´i, hŒo l∏nh thi’u c∏c b∏c s¸ thÛ y Æ≠Óc Ƶo tπo c¨ b∂n th◊
ThÛ y vi™n c„ ch¯c n®ng quan tr‰ng nh≠ c∏c nh©n vi™n thÛ y phÙ trÓ. Th´ng th≠Íng, thÛ
y vi™n lµ nh˜ng ng≠Íi mµ ng≠Íi ch®n nu´i, Æ∆c bi÷t lµ hÈ ch®n nu´i nh·, mÍi Æ’n tr≠Ìc
ti™n khi gia sÛc bfi Ëm. Ng≠Íi ch®n nu´i mong chÍ dfich vÙ thÛ y c„ ch†t l≠Óng t≠¨ng x¯ng
vÌi chi ph› mµ h‰ b· ra. Ngoµi ra, ThÛ y vi™n cÚng lµ mÈt bÈ phÀn quan tr‰ng cÒa Ngµnh
ThÛ y Nhµ n≠Ìc trong nÁ l˘c khËng ch’ c∏c dfich b÷nh ÆÈng vÀt c„ t«m quan tr‰ng ÆËi
vÌi cÈng ÆÂng.
Th´ng th≠Íng, sau khi Æ≠Óc tÀp hu†n s¨ bÈ, ThÛ y vi™n sœ th˘c hi÷n mÈt sË dfich vÙ thÛ
y h’t s¯c c¨ b∂n tπi Æfia ph≠¨ng. Tuy nhi™n c´ng t∏c tÀp hu†n cfln g∆p kh„ kh®n, chºng
hπn nh≠ ng©n s∏ch Nhµ n≠Ìc dµnh cho c´ng t∏c tÀp hu†n cfln hπn ch’; thÍi gian thÛ y
vi™n c„ th” dµnh cho vi÷c h‰c tÀp, thi’u ch≠¨ng tr◊nh tÀp hu†n th›ch hÓp vµ thi’u c∏n bÈ
tÀp hu†n gi·i cÚng lµ mÈt trong sË nh˜ng y’u tË hπn ch’ trong c´ng t∏c nµy.
Sau khi nghi™n c¯u vµ Æ∏nh gi∏ t◊nh h◊nh th˘c t’, D˘ ∏n "T®ng c≠Íng c´ng t∏c ThÛ y Vi÷t
Nam thuÈc CÙc ThÛ y vµ BÈ N´ng nghi÷p vµ Ph∏t tri”n n´ng th´n, vµ CÈng ÆÂng Ch©u
¢u, Æ∑ Æ≠a ra mÈt sË chÒ Æ“ c«n tÀp hu†n. Do t›nh ch†t hπn ch’ v“ thÍi gian cÚng nh≠
kh∂ n®ng ti’p thu cÒa thÛ y vi™n, c∏c nÈi dung Æ≠Óc Æ≠a ra chÿ phÔ hÓp vÌi thÍi gian tÀp
h†n kh´ng qu∏ 14 ngµy. NÈi dung vµ ng´n ng˜ sˆ dÙng trong tµi li÷u nµy chÛ tr‰ng Æ’n
tr◊nh ÆÈ h‰c v†n cÒa thÛ y vi™n vµ kh´ng Æ“ cÀp nhi“u Æ’n c∏c thuÀt ng˜ chuy™n m´n
thÛ y.
D≠Ìi s˘ gi∏m s∏t cÒa Dr.Astrid Tripodi - Chuy™n gia Dfich vÙ ThÛ y c¨ sÎ, cuÂn C»m nang
TÀp hu†n ThÛ y vi™n Æ≠Óc Thπc s‹ Tπ Ng‰c S›nh (Trung t©m Nghi™n c¯u gia c«m Vπn
PhÛc thuÈc Vi÷n Ch®n nu´i QuËc gia). Thπc s‹ Hoµng H∂i H„a vµ TS. Tr«n Thanh V©n
(Tr≠Íng ßπi h‰c N´ng l©m Th∏i Nguy™n) bi™n soπn. Hoµn chÿnh bi™n soπn cfln c„ s˘
tham gia t≠ v†n cÒa TS. BÔi Qu˝ Huy, nguy™n Tr≠Îng phflng Dfich t‘ CÙc ThÛ y....
C¬M NANG TH@ Y VI£N
D# ÉN T°NG C¶òNG C§NG TÉC TH@ Y VIåT NAM
(SVSV)
Cẩm nang thú y viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang thú y viên - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
231 Vietnamese
Cẩm nang thú y viên 9 10 225