Ktl-icon-tai-lieu

Case study 1b: Tiếp theo Câu chuyện buôn Um của đồng bào Êđê

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Case study 1b

Tiếp theo

Câu chuyện buôn Um của đồng bào Êđê

Phần già làng, già thương dân vô cùng, thương còn hơn con mắt của già, già
quý dân như quý vật thiêng của “Dzàng” tặng dòng họ già ngàn đời nay. Già biết
cái bụng của trưởng buôn nó tốt và trong như nước suối rừng thiêng chảy về bến
nước của buôn, nhưng già giận nó quá!, cái bụng nó tốt nhưng sao nóng như lửa
trong bếp khách của già, nó chưa kịp hỏi già để già còn hỏi cái bụng của dân có ưa,
có thích cây mía không và để già nói thầy cúng nó cúng xin thần đất cho phép nữa
chứ!
Già gọi nó đến nhà và bắt nó mang theo một ché rượu cần cùng con gà trống
to bằng ché rượu để xin lỗi thần đất, sau đó già đánh cái chiêng và gọi: “Ơi, cái dân
làng buôn Um, ới thằng con trai mạnh như con voi trong rừng, ới đứa con gái nhanh
như con sóc trên rẫy, tới đây già bảo”.
Thế là già, trưởng buôn và dân ngồi bàn với nhau đến khi ông mặt trời đi
ngủ, vẫn chưa sướng cái bụng. Hôm sau thêm một ngày ròng rã bàn bạc chuyện cây
mía và đời sống, cái bụng của già và dân làng mới sáng như ông trăng tròn.
Thấm thoát thời gian trôi qua, ông mặt trời dậy rồi ngủ, thế mà đã qua gần 4
mùa rẫy. Buôn làng giờ đẹp lắm rồi, dân làng ấm no không còn đói cái bụng.
Khi chúng tôi đến thăm và nghe người dân kể lại mới hiểu ra:
- Mía năm đó dân chưa làm ngay, nhưng đã đề nghị nhà máy làm thử ở rẫy
của trưởng buôn và rẫy của Ma Huynh để thử xem đất có hợp không và qua đó có
mô hình cho dân học kỹ thuật và nhân giống cho vụ sau.
- Phần trưởng buôn phải chịu trách nhiệm làm hợp đồng với nhà máy để
được đầu tư vốn và tiêu thụ hết sản phẩm cho dân. Bên cạnh đó Khuyến nông nghe
tin nhà máy mía đầu tư cũng đến với dân và cùng bàn bạc với người dân xây dựng
dự án phát triển buôn làng, một số nội dung được khuyến nông triển khai rất có hiệu
quả như:
+ Chăn nuôi bò được chú trọng, nhân viên thú y cộng đồng được đào tạo tại
chỗ, nông dân được huấn luyện kỹ thuật chăn nuôi đến nơi đến chốn.
+ Cây lúa nước được người dân ưa thích và ngày càng mở rộng diện tích hai
bên ven bờ suối lớn.
+ Cây điều “dễ tính” cũng được bà con trồng trên rẫy đất xấu.
Chương trình phát triển nông thôn nhà nước đầu tư làm đường cấp phối vào
đến tận buôn làng.

Nghĩ lại đúng là việc được dân bàn, quả là dân làm rất tốt.

Phải chăng đây là cách tiếp cận “mới”? Tiếp cận từ dưới!

...
Case study 1b
Tiếp theo Câu chuyn buôn Um ca đồng bào Êđê
Phn già làng, già thương dân vô cùng, thương còn hơn con mt ca già, già
quý dân như quý vt thiêng ca “Dzàng” tng dòng h già ngàn đời nay. Già biết
cái bng ca trưởng buôn nó tt và trong như nước sui rng thiêng chy v bến
nước ca buôn, nhưng già gin nó quá!, cái bng nó tt nhưng sao nóng như la
trong bếp khách ca già, nó chưa kp hi già để già còn hi cái bng ca dân có ưa,
có thích cây mía không và để già nói thy cúng nó cúng xin thn đất cho phép na
ch!
Già gi nó đến nhà và bt nó mang theo mt ché rượu cn cùng con gà trng
to bng ché rượu để xin li thn đất, sau đó già đánh cái chiêng và gi: “Ơi, cái dân
làng buôn Um, i thng con trai mnh như con voi trong rng, i đứa con gái nhanh
như con sóc trên ry, ti đây già bo”.
Thế là già, trưởng buôn và dân ngi bàn vi nhau đến khi ông mt tri đi
ng, vn chưa sướng cái bng. Hôm sau thêm mt ngày ròng rã bàn bc chuyn cây
mía và đời sng, cái bng ca già và dân làng mi sáng như ông trăng tròn.
Thm thoát thi gian trôi qua, ông mt tri dy ri ng, thếđã qua gn 4
mùa ry. Buôn làng gi đẹp lm ri, dân làng m no không còn đói cái bng.
Khi chúng tôi đến thăm và nghe người dân k li mi hiu ra:
- Mía năm đó dân chưa làm ngay, nhưng đã đề ngh nhà máy làm th ry
ca trưởng buôn và ry ca Ma Huynh để th xem đất có hp không và qua đó có
mô hình cho dân hc k thut và nhân ging cho v sau.
- Phn trưởng buôn phi chu trách nhim làm hp đồng vi nhà máy để
được đầu tư vn và tiêu th hết sn phm cho dân. Bên cnh đó Khuyến nông nghe
tin nhà máy mía đầu tư cũng đến vi dân và cùng bàn bc vi người dân xây dng
d án phát trin buôn làng, mt s ni dung được khuyến nông trin khai rt có hiu
qu như:
+ Chăn nuôi bò được chú trng, nhân viên thú y cng đồng được đào to ti
ch, nông dân được hun luyn k thut chăn nuôi đến nơi đến chn.
+ Cây lúa nước được người dân ưa thích và ngày càng m rng din tích hai
bên ven b sui ln.
+ Cây điu “d tính” cũng được bà con trng trên ry đất xu.
Chương trình phát trin nông thôn nhà nước đầu tư làm đường cp phi vào
đến tn buôn làng.
Nghĩ li đúng là vic được dân bàn, qu là dân làm rt tt.
Phi chăng đây là cách tiếp cn “mi”? Tiếp cn t dưới!
Case study 1b: Tiếp theo Câu chuyện buôn Um của đồng bào Êđê - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Case study 1b: Tiếp theo Câu chuyện buôn Um của đồng bào Êđê 9 10 694