Ktl-icon-tai-lieu

Case study 2: Câu chuyện nước sạch ở xã YM

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Case study 2

Câu chuyện nước sạch ở xã YM *
Phạm Văn Hiền
Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

YM là xã căn cứ cách mạng nổi tiếng của tỉnh D., nghe đâu trong chiến tranh
hầu hết cán bộ lãnh đạo tỉnh hiện nay đều sống ở vùng căn cứ này và được dân làng
che chở, bảo bọc. Do vậy xã được chính quyền địa phương và tỉnh D. đặc biệt quan
tâm về mọi mặt.
Tháng 4/1997 Chính phủ Đan mạch đầu tư cho nước ta một dự án lớn về hỗ
trợ quản lý tài nguyên nước, thời gian trong vòng 3 năm với tổng kinh phí: 7,97
triệu USD. Phía Đan Mạch: 7,7 triệu USD, phía Việt Nam: 0,27 triệu USD.
Tỉnh D. là điểm ưu tiên được Nhà nước đầu tư cho dự án này và tỉnh đã chọn
ba huyện K., C. và B. để thực hiện.
Huyện K. được tỉnh quan tâm hàng đầu và xã YM được thí điểm thực hiện
cho giai đoạn một. Dự án này có 4 hợp phần lớn: Thủy lợi, khuyến nông, tín dụng
và phát triển nông thôn tổng hợp. Trong câu chuyện nhỏ này người viết chỉ nêu về
hợp phần thủy lợi và chúng ta cùng suy ngẫm.
Hợp phần thủy lợi tại YM nhằm cung cấp nước sạch nông thôn cho 3 buôn
trung tâm của xã YM. Ngay trong năm 1997, dự án đã được triển khai và sau một
thời gian khảo sát tìm nguồn nước và tính toán chính xác trữ lượng nước, dự án đã
tiến hành đắp đập và xây hồ chứa nước để lấy nước, sau đó xây hệ thống lọc nước
và dẫn đường ống nước dài 10km về xã và tỏa ra khắp buôn làng. Cứ 100m dọc
đường đất trong buôn có 1 “bến nước sạch” với một vòi nước gắn rôminê và mảng
sân nhỏ xây bằng xi măng trông rất đẹp mắt. Ngày khánh thành bàn giao cho xã
diễn ra thật khang trang và long trọng, có cả Ông Bà Tổng lãnh sự Đan mạch từ TP.
Hồ Chí Minh lên cắt băng khánh thành.
Thời gian trôi qua chưa được nữa mùa rẫy, các bến nước sạch này đã bị hỏng,
vòi rôminê bị tháo bỏ, nước chảy lây láng ngày đêm, các bến nước sạch trở thành
những vũng nước lầy lội, dơ bẩn. Như vậy, dự án nước sạch đã làm dơ bẩn buôn
làng. Khi chúng tôi đến với người dân, nghe họ nói cho con số đầu tư của dự án thật
ngỡ ngàng và ước tính tiền dự án có thể xây cho mỗi hộ một căn nhà ngói khang
trang và một xe Honda Nhật vẫn còn thừa tiền.

Theo bạn dự án vì sao thất bại?
Nếu tiền của đồng bào họ có làm vậy không?

*: Trường hợp nghiên cứu là giả định, hư cấu để sinh viên/học viên thảo luận nhóm, tác giả không
ám chỉ một trường hợp cụ thể ngoài thực tế.

...
Case study 2
Câu chuyn nước sch xã YM *
Phm Văn Hin
Đại hc Nông Lâm TP. H Chí Minh
YM là xã căn c cách mng ni tiếng ca tnh D., nghe đâu trong chiến tranh
hu hết cán b lãnh đạo tnh hin nay đều sng vùng căn c này và được dân làng
che ch, bo bc. Do vy xã được chính quyn địa phương và tnh D. đặc bit quan
tâm v mi mt.
Tháng 4/1997 Chính ph Đan mch đầu tư cho nước ta mt d án ln v h
tr qun lý tài nguyên nước, thi gian trong vòng 3 năm vi tng kinh phí: 7,97
triu USD. Phía Đan Mch: 7,7 triu USD, phía Vit Nam: 0,27 triu USD.
Tnh D. là đim ưu tiên được Nhà nước đầu tư cho d án này và tnh đã chn
ba huyn K., C. và B. để thc hin.
Huyn K. được tnh quan tâm hàng đầu và xã YM được thí đim thc hin
cho giai đon mt. D án này có 4 hp phn ln: Thy li, khuyến nông, tín dng
và phát trin nông thôn tng hp. Trong câu chuyn nh này người viết ch nêu v
hp phn thy li và chúng ta cùng suy ngm.
Hp phn thy li ti YM nhm cung cp nước sch nông thôn cho 3 buôn
trung tâm ca xã YM. Ngay trong năm 1997, d án đã được trin khai và sau mt
thi gian kho sát tìm ngun nước và tính toán chính xác tr lượng nước, d án đã
tiến hành đắp đập và xây h cha nước để ly nước, sau đó xây h thng lc nước
và dn đường ng nước dài 10km v xã và ta ra khp buôn làng. C 100m dc
đường đất trong buôn có 1 “bến nước sch” vi mt vòi nước gn rôminê và mng
sân nh xây bng xi măng trông rt đẹp mt. Ngày khánh thành bàn giao cho xã
din ra tht khang trang và long trng, có c Ông Bà Tng lãnh s Đan mch t TP.
H Chí Minh lên ct băng khánh thành.
Thi gian trôi qua chưa được na mùa ry, các bến nước sch này đã b hng,
vòi rôminê b tháo b, nước chy lây láng ngày đêm, các bến nước sch tr thành
nhng vũng nước ly li, dơ bn. Như vy, d án nước sch đã làm dơ bn buôn
làng. Khi chúng tôi đến vi người dân, nghe h nói cho con s đầu tư ca d án tht
ng ngàng và ước tính tin d án có th xây cho mi h mt căn nhà ngói khang
trang và mt xe Honda Nht vn còn tha tin.
Theo bn d án vì sao tht bi?
Nếu tin ca đồng bào h có làm vy không?
*: Trường hp nghiên cu là gi định, hư cu để sinh viên/hc viên tho lun nhóm, tác gi không
ám ch mt trường hp c th ngoài thc tế.
Case study 2: Câu chuyện nước sạch ở xã YM - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Case study 2: Câu chuyện nước sạch ở xã YM 9 10 451