Ktl-icon-tai-lieu

Case study 3: Giống ngô mới là giống ngô dành cho nhà giàu

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Case study 3

Giống ngô mới là giống ngô giành cho nhà giầu
Trong một lần đi công tác đến bản Phá sáng (xã Thanh Nưa, Điện Biên
Phủ), chúng tôi đã cùng chia vui với người dân và cán bộ khuyến nông vì họ
vừa có một vụ ngô bội thu với giống ngô mới HQ 2000, một giống ngô có
hàm lượng protein cao, nghe nói được tạo ra nhằm góp phần cải thiện bữa ăn
hàng ngày của người nghèo. Giống ngô mới có năng suất cao hơn hẳn giống
ngô cũ. Ngô đầy ăm ắp trong kho chứa của mỗi nhà. Sáu tháng sau chúng tôi
trở lại bản trong một lần công tác khác, dân bản đã buồn bã nói với chúng tôi:
Dự án phát triển giống ngô mới đã giúp họ bội thu ngoài đồng, nhưng
giống ngô mới lại làm họ bị mất mùa trong nhà, vì sau vài tháng bảo quản,
ngô trong kho đã bị mọt gần hết, bán không ai mua, làm mèn mén cũng không
được; giống ngô của họ không dễ bị mọt như thế. Một người phụ nữ H’Mông
nhận xét: Giống ngô mới là giống ngô giành cho nhà giầu, họ cần sản lượng
cao để bán ngô ngay sau khi thu hoạch để lấy tiền mua xe Minsk còn nhà
nghèo cần ngô làm mèn mén thì cứ dùng giống ngô của người Mèo ta thôi!
(Nguồn: Trần Đức Viên, 2003)

...
Case study 3
Ging ngô mi là ging ngô giành cho nhà giu
Trong mt ln đi công tác đến bn Phá sáng (xã Thanh Nưa, Đin Biên
Ph), chúng tôi đã cùng chia vui vi người dân và cán b khuyến nông vì h
va có mt v ngô bi thu vi ging ngô mi HQ 2000, mt ging ngô có
hàm lượng protein cao, nghe nói được to ra nhm góp phn ci thin ba ăn
hàng ngày ca người nghèo. Ging ngô mi có năng sut cao hơn hn ging
ngô cũ. Ngô đầy ăm p trong kho cha ca mi nhà. Sáu tháng sau chúng tôi
tr li bn trong mt ln công tác khác, dân bn đã bun bã nói vi chúng tôi:
D án phát trin ging ngô mi đã giúp h bi thu ngoài đồng, nhưng
ging ngô mi li làm h b mt mùa trong nhà, vì sau vài tháng bo qun,
ngô trong kho đã b mt gn hết, bán không ai mua, làm mèn mén cũng không
được; ging ngô ca h không d b mt như thế. Mt người ph n H’Mông
nhn xét: Ging ngô mi là ging ngô giành cho nhà giu, h cn sn lượng
cao để bán ngô ngay sau khi thu hoch để ly tin mua xe Minsk còn nhà
nghèo cn ngô làm mèn mén thì c dùng ging ngô ca người Mèo ta thôi!
(Ngun: Trn Đức Viên, 2003)
Case study 3: Giống ngô mới là giống ngô dành cho nhà giàu - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Case study 3: Giống ngô mới là giống ngô dành cho nhà giàu 9 10 670