Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc và chức năng của mô phân sinh ngọn chồi

Được đăng lên bởi Minh Hue Nguyen
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 9445 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Cấu trúc và chức năng của Mô phân sinh ngọn chồi

CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG
CỦA MÔ PHÂN SINH NGỌN CHỒI
I. Những điểm cơ bản về Mô phân sinh ngọn chồi
Một trong bốn đặc tính của cơ thể sống là tăng trưởng và phát triển. Ở thực vật, sự
sinh trưởng là vô hạn, đó là kết quả của quá trình hoạt động phân sinh có thể diễn
ra trong suốt đời sống thực vật. Tất cả các loài cây có được sự phát triển vô hạn là
nhờ có mô phân sinh hay tế bào phôi, chúng tồn tại trong tất cả các chặng trong
vòng đời của một cây.
Vậy “mô phân sinh là mô gồm những tế bào còn non hay tế bào phôi luôn phân cắt
để tạo ra những tế bào mới, những tế bào mới này sau đó sẽ chuyên hóa để tạo
thành mô vĩnh viễn trong cây”. Những tế bào từ mô phân sinh chuyên hóa hầu hết
đều “chín” (thành thục = mature) và chúng có thể to hơn nhiều lần tế bào mô phân
sinh là tế bào đã sinh ra nó.
Mô phân sinh gồm những tế bào còn non, phân cắt tích cực để tạo ra những tế bào
mới. Mô phân sinh có ở nơi có sự tăng trưởng mạnh như ở ngọn rễ và ngọn thân, ở
vỏ cây, ở giữa phần vỏ và gỗ. Những tế bào được sinh ra từ mô phân sinh lớn lên
và chuyên hóa thành mô trưởng thành vĩnh viễn thường vẫn giữ đặc điểm về cấu
trúc và chức năng trong suốt đời sống của chúng và không phân chia nữa. Tuy
nhiên, sự phân biệt giữa mô phân sinh và mô chuyên hóa không hoàn toàn tuyệt
đối. Một số mô chuyên hóa có thể trở lại hoạt động phân sinh trong một số điều
kiện nào đó. Các mô thực vật tập hợp thành ba hệ thống : hệ mô bì, hệ mô nền và
hệ mô mạch (hình 1).

TýHon

1

Cấu trúc và chức năng của Mô phân sinh ngọn chồi

Hình 1: Ba hệ thống mô thực vật được chuyên hóa từ mô phân
sinh
Mô phân sinh bao gồm những tế bào phôi có khả năng phân cắt. Sự phân cắt tế
bào xảy ra trong khắp phôi còn non, nhưng khi cây phát triển, nhiều vùng trở nên
chuyên hóa để thực hiện các chức năng khác nhau và ngừng phân cắt. Kết quả là
sự phân cắt tế bào chỉ còn diễn ra ở một số vùng nhất định được gọi là vùng phân
sinh. Tùy theo nguồn gốc phát triển có thể chia làm mô phân sinh ngọn và mô
phân sinh bên.

Hình 2: Mô phân sinh ngọn thân
(a) Mô phân sinh ngọn thân
(b) Lá đầu tiên
(c) Chồi nách
(d) Lá
(e) Mô cơ bản
II. Nguồn gốc của mô phân sinh ngọn chồi
Sự hình thành Mô phân sinh ngọn chồi trong quá trình phát sinh phôi:
Tế bào noãn cầu sau khi được thụ tinh tạo hợp tử (2n), hợp tử bắt đầu phân chia
nhiều lần tạo một khối tiền phôi hình cầu, từ khối tiền phôi này sẽ phát triển thành
phôi. Ở giai đoạn đầu của sự phát triển, sự phân chia tế bào tiến hành trong toàn
khối...
Cấu trúc và chức năng của Mô phân sinh ngọn chồi
CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG
CỦA MÔ PHÂN SINH NGỌN CHỒI
I. Những điểm cơ bản về Mô phân sinh ngọn chồi
Một trong bốn đặc tính của cơ thể sống là tăng trưởng và phát triển. Ở thực vật, sự
sinh trưởng hạn, đó kết quả của quá trình hoạt động phân sinh thể diễn
ra trong suốt đời sống thực vật. Tất cả các loài cây có được sự phát triểnhạn
nhờ phân sinh hay tế bào phôi, chúng tồn tại trong tất cả các chặng trong
vòng đời của một cây.
Vậy “mô phân sinh là mô gồm những tế bào còn non hay tế bào phôi luôn phân cắt
để tạo ra những tế o mới, những tế bào mới này sau đó sẽ chuyên hóa để tạo
thành vĩnh viễn trong cây”. Những tế bào từphân sinh chuyên hóa hầu hết
đều “chín” (thành thục = mature) và chúng có thể to hơn nhiều lần tế bào mô phân
sinh là tế bào đã sinh ra nó.
phân sinh gồm những tế bào còn non, phân cắt tích cực để tạo ra những tế bào
mới. Mô phân sinh có ở nơi có sự tăng trưởng mạnh như ở ngọn rễ và ngọn thân, ở
vỏ cây, giữa phần vỏ gỗ. Những tế bào được sinh ra từ phân sinh lớn lên
chuyên hóa thành trưởng thành vĩnh viễn thường vẫn giữ đặc điểm về cấu
trúc chức ng trong suốt đời sống của chúng và không phân chia nữa. Tuy
nhiên, sự phân biệt giữa phân sinh chuyên hóa không hoàn toàn tuyệt
đối. Một số chuyên hóa thể trở lại hoạt động phân sinh trong một số điều
kiện nào đó. Các thực vật tập hợp thành ba hệ thống : hệ bì, hệ nền
hệ mô mạch (hình 1).
TýHon
1
Cấu trúc và chức năng của mô phân sinh ngọn chồi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc và chức năng của mô phân sinh ngọn chồi - Người đăng: Minh Hue Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Cấu trúc và chức năng của mô phân sinh ngọn chồi 9 10 736