Ktl-icon-tai-lieu

Cây Phi Lao

Được đăng lên bởi nguyenvansi1005
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHI LAO
Casuarina equisetifolia Forst & Forst.f., 1776
Tên khác:
Họ:

Xi lau, dương, dương liễu
Phi Lao – Casuarinaceae

Hình thái
Cây gỗ thường xanh, trung bình hay
lớn, cao 15-25cm, đường kính 20-40cm
hay hơn. Vỏ nâu nhạt, bong thành mảng,
thịt nâu hồng. Cành nhỏ, có đốt, màu xanh
lá cây và làm nhiệm vụ quang hợp thay cho
lá. Lá tiêu giảm thành vảy nhỏ, bao quanh
các đốt của cành, dài 1-2mm.
Hoa đơn tính, cùng gốc. Cụm hoa đực
hình đuôi sóc, gồm rất nhiều hoa đực mọc
vòng, không có bao hoa; chỉ gồm 1 nhị, lúc
đầu có chỉ ngắn, sau kéo dài; bao phấn 2 ô.
Cụm hoa cái đơn độc, mọc ở ngọn các
cành bên; hoa cái cũng không bao hoa,
đính vào nách của 1 lá bắc. Bầu 1 ô, 2
noãn, nhưng chỉ một noãn phát triển. Quả
tập hợp trong một cụm quả (quả phức)
hình bầu dục, hoá gỗ với các lá bắc tồn tại.
Hạt 1, không có nội nhũ.
Các thông tin khác về thực vật
Hiện nay ở Việt Nam có 4 loài thuộc
chi Phi lao (Casuarina Adans) đã được
nhập nội từ châu Úc, đó là:

Phi lao - Casuarina equisetifolia Forst & Forst f.
1. Cành mang quả; 2. Cụm hoa đực và cái; 3. Cành mang

Phi lao (Casuarina equisetifolia Forst).
lá hình vẩy; 4. Cụm quả; 5. Hạt
Cây gỗ lớn, là một trong những cây gỗ
trồng rừng và trồng làm cây bóng mát quan trọng của Việt Nam.
Phi lao cunningham (C. cunninghamiana Miq.). Cây gỗ nhỏ trồng làm cảnh.
Phi lao junghun (C. junghunian Miq.). Cây gỗ nhỏ, trồng làm cảnh
Phi lao hoa trần (C. nudiflora Forst.). Cây gỗ nhỏ, trồng làm cảnh.

Trong 4 loài trên chỉ có loài phi lao là cây gỗ lớn, được nhập vào Việt Nam từ rất lâu đời để
trồng trên các bãi cát ven biển, còn 3 loài phi kia là cây gỗ nhỏ, mới được nhập nội, để trồng
trong làm cảnh các thành phố lớn, thời gian gần đây.

Theo Giáo sư Lâm Công Định, ở Việt Nam. phi lao có 2 chủng: Phi lao trắng và phi lao tía.
Phi lao trắng có tỉ lệ quả/hạt là 1/35. Gỗ màu trắng, dác lõi phân biệt rõ, thớ thẳng, gỗ mềm
nhẹ, không bền. Phi lao tía có tỉ lệ quả hạt 1/16, gỗ màu hồng, dác lõi phân biệt, gỗ nặng và
bền hơn phi lao trắng.
Gần đây, trong quá trình chọn giống ở loài phi lao; nhiều giống phi lao trồng có năng suất
cao, chống sâu bệnh tốt đã đã được chọn lọc để trồng làm rừng nguyên liệu cho các nhà máy
gỗ dăm. Ven biển Thanh Hoá và Hà Tĩnh đã bắt đầu trồng các giống phi lao cao sản này.
Vấn đề nghiên cứu tính đa dạng trong loài phi lao cần được tiến hành, nhằm phục vụ cho
công tác chọn giống và trồng rừng sau này.
Phân bố
Cây có nguồn gốc châu Úc, hiện nay đã được trồng ở
hầu hết các nước Đông Nam Á, các nước châu Á và châu
Phi n...
PHI LAO
Casuarina equisetifolia Forst & Forst.f., 1776
Tên khác: Xi lau, dương, dương liu
H: Phi Lao – Casuarinaceae
Hình thái
Cây g thường xanh, trung bình hay
ln, cao 15-25cm, đường kính 20-40cm
hay hơn. V nâu nht, bong thành mng,
tht nâu hng. Cành nh, có đốt, màu xanh
lá cây và làm nhim v quang hp thay cho
lá. Lá tiêu gim thành vy nh, bao quanh
các đốt ca cành, dài 1-2mm.
Hoa đơn tính, cùng gc. Cm hoa đực
hình đuôi sóc, gm rt nhiu hoa đực mc
vòng, không có bao hoa; ch gm 1 nh, lúc
đầu có ch ngn, sau kéo dài; bao phn 2 ô.
Cm hoa cái đơn độc, mc ngn các
cành bên; hoa cái cũng không bao hoa,
đính vào nách ca 1 lá bc. Bu 1 ô, 2
noãn, nhưng ch mt noãn phát trin. Qu
tp hp trong mt cm qu (qu phc)
hình bu dc, hoá g vi các lá bc tn ti.
Ht 1, không có ni nhũ.
Các thông tin khác v thc vt
Hin nay Vit Nam có 4 loài thuc
chi Phi lao (Casuarina Adans) đã được
nhp ni t châu Úc, đó là:
Phi lao (Casuarina equisetifolia Forst).
Cây g ln, là mt trong nhng cây g
trng rng và trng làm cây bóng mát quan trng ca Vit Nam.
Phi lao - Casuarina equisetifolia Forst & Forst f.
1. Cành mang qu; 2. Cm hoa đực và cái; 3. Cành mang
lá hình vy; 4. Cm qu; 5. Ht
Phi lao cunningham (C. cunninghamiana Miq.). Cây g nh trng làm cnh.
Phi lao junghun (C. junghunian Miq.). Cây g nh, trng làm cnh
Phi lao hoa trn (C. nudiflora Forst.). Cây g nh, trng làm cnh.
Trong 4 loài trên ch có loài phi lao là cây g ln, được nhp vào Vit Nam t rt lâu đời để
trng trên các bãi cát ven bin, còn 3 loài phi kia là cây g nh, mi được nhp ni, để trng
trong làm cnh các thành ph ln, thi gian gn đây.
Cây Phi Lao - Trang 2
Cây Phi Lao - Người đăng: nguyenvansi1005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cây Phi Lao 9 10 129