Ktl-icon-tai-lieu

Chẩn đoán bệnh truyền nhiễm trên heo gà

Được đăng lên bởi cjnguyennhan
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1355 lần   |   Lượt tải: 6 lần
PHẦN THÚ Y:
MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP
VÀ CÔNG TÁC VỆ SINH THÚ Y
TRONG CHĂN NUÔI LỢN
Bài 1: VỆ SINH PHÒNG BỆNH TRONG CHĂN NUÔI
- Lợn rất nhạy cảm với điều kiện sống như nóng, lạnh ẩm ướt, thay đổi
thức ăn, chỗ ở, vận chuyển nên dễ mắc bệnh.
- Lợn khỏe mạnh có dáng điệu sinh hoạt bình thường như ăn khỏe, vẫy
đuôi, vẻ mặt tươi tắn, mắt mở to, khô ráo, mũi màu hồng tươi, ướt và mát, lông
mịn và bóng, đuôi quăn lên.
- Lợn bị bệnh có dáng điệu buồn bã, nằm im hoặc chui dưới rơm lót, hoặc
đi lại xiêu vẹo. Nhiệt độ đến 40-420C, lợn không muốn cử động. Mũi lợn khô,
nóng, bầm đen. Mắt nhắm hoặc chỉ hé mở, khó chịu khi ánh sáng chiếu vào.
Lông xù, táo bón hoặc tiêu chảy, nước tiểu có mùi tanh. Lợn bị bệnh tiểu ít, nước
tiểu đỏ hoặc màu cà phê nhạt. Nhịp thở và mạch đập nhanh hơn bình thường. Lợn
sụt cân, ho, khó thở, da nổi đỏ...
- Khi lợn bị bệnh người chăn nuôi phải chăm sóc chu đáo. Nhốt riêng lợn
bệnh tránh làm lây lan sang lợn khác.
- Chuồng thoáng mát, ấm áp, yên tĩnh, tránh mưa tạt gió lùa, cho ăn thức
ăn dễ tiêu hoá, có nước sạch để uống.
1. Vệ sinh chuồng trại:
Lợn được nhốt tại chuồng 100% thời gian vì vậy chuồng nuôi có ảnh
hưởng rất lớn đối với chăn nuôi lợn.
Chuồng trại phải hợp lý, phù hợp với từng loại lợn để xây dựng. Ví dụ:
- Đối với lợn nái đẻ và lợn con: Phải sống trong chuồng ấm áp, khô ráo,
ánh sáng thích hợp và yên tĩnh.
- Đối với lợn nuôi thịt: Yên tĩnh và có ánh sáng dịu.
Chuồng trại phải đảm bảo vệ sinh, phòng bệnh, phòng dịch.
* Những yêu cầu chính trong xây dựng chuồng trại là:
- Chống nóng, chống được lạnh của gió mùa Đông Bắc, chống mưa, dông
bão hắt vào chuồng.
- Thoáng gió, tránh gió lùa.
- Vệ sinh, sạch sẽ. Chỗ nằm phải khô ráo, bằng phẳng, không trơn, chắc
chắn, tiện quét rửa và tiêu độc khi cần thiết.
* Ổ đẻ cho lợn nái:
- Bố trí một góc chuồng yên tĩnh, đảm bảo khô, ấm áp, vệ sinh phòng bệnh
tốt, thoải mái, chất độn chuồng phải thay thường xuyên.

- Mùa hè nên dùng rơm rác mềm để lót ổ.
- Mùa đông mưa phùn kéo dài có thể bố trí chất độn theo thư tự như sau:
Trên lớp gạch của ổ là vôi.
Giữa là đất cát pha.
Trên cùng là lớp rác độn.
Cấu tạo như vậy giảm được tỷ lệ lợn con đi phân trắng.
* Vệ sinh chuồng nuôi:
- Hàng ngày quét dọn chuồng.
- Hàng tuần nên lau rửa các bộ phận của chuồng, nếu bị hư hỏng phải sửa
chữa ngay.
- Sau mỗi lứa nuôi hoặc hàng năm phải quét vôi và kiểm tra tu bổ chuồng nuôi.
* Vệ sinh xung quanh chuồng:
- Xử lý phân và nươc tiểu: Không để chảy tràn lan ra xung quanh chuồng;
phải có hố nước tiểu, phân. Ủ phân để tiêu...
PHN THÚ Y:
MT S BNH THƯỜNG GP
VÀ CÔNG TÁC V SINH THÚ Y
TRONG CHĂN NUÔI LN
Bài 1: V SINH PHÒNG BNH TRONG CHĂN NUÔI
- Ln rt nhy cm vi điu kin sng như nóng, lnh m ướt, thay đổi
thc ăn, ch , vn chuyn nên d mc bnh.
- Ln khe mnh có dáng điu sinh hot bình thường như ăn khe, vy
đuôi, v mt tươi tn, mt m to, khô ráo, mũi màu hng tươi, ướt và mát, lông
mn và bóng, đuôi quăn lên.
- Ln b bnh có dáng điu bun bã, nm im hoc chui dưới rơm lót, hoc
đi li xiêu vo. Nhit độ đến 40-42
0
C, ln không mun c động. Mũi ln khô,
nóng, bm đen. Mt nhm hoc ch hé m, khó chu khi ánh sáng chiếu vào.
Lông xù, táo bón hoc tiêu chy, nước tiu có mùi tanh. Ln b bnh tiu ít, nước
tiu đỏ hoc màu cà phê nht. Nhp th và mch đập nhanh hơn bình thường. Ln
st cân, ho, khó th, da ni đỏ...
- Khi ln b bnh người chăn nuôi phi chăm sóc chu đáo. Nht riêng ln
bnh tránh làm lây lan sang ln khác.
- Chung thoáng mát, m áp, yên tĩnh, tránh mưa tt gió lùa, cho ăn thc
ăn d tiêu hoá, có nước sch để ung.
1. V sinh chung tri:
Ln được nht ti chung 100% thi gian vì vy chung nuôinh
hưởng rt ln đối vi chăn nuôi ln.
Chung tri phi hp lý, phù hp vi tng loi ln để xây dng. Ví d:
- Đối vi ln nái đẻ và ln con: Phi sng trong chung m áp, khô ráo,
ánh sáng thích hp và yên tĩnh.
- Đối vi ln nuôi tht: Yên tĩnh và có ánh sáng du.
Chung tri phi đảm bo v sinh, phòng bnh, phòng dch.
* Nhng yêu cu chính trong xây dng chung tri là:
- Chng nóng, chng được lnh ca gió mùa Đông Bc, chng mưa, dông
bão ht vào chung.
- Thoáng gió, tránh gió lùa.
- V sinh, sch s. Ch nm phi khô ráo, bng phng, không trơn, chc
chn, tin quét ra và tiêu độc khi cn thiết.
* đẻ cho ln nái:
- B trí mt góc chung yên tĩnh, đảm bo khô, m áp, v sinh phòng bnh
tt, thoi mái, cht độn chung phi thay thường xuyên.
Chẩn đoán bệnh truyền nhiễm trên heo gà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chẩn đoán bệnh truyền nhiễm trên heo gà - Người đăng: cjnguyennhan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Chẩn đoán bệnh truyền nhiễm trên heo gà 9 10 401