Ktl-icon-tai-lieu

Chẩn đoán hệ thống nông nghiệp

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2860 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chẩn đoán hệ thống nông nghiệp
I. Chẩn đoán?
• Chẩn đoán (diagnosis) giúp nhận ra "vấn đề"
trước khi tiến hành các thử nghiệm
• Đưa kỹ thuật mới - không chẩn đoán
• Bác sĩ chữa bệnh - không cần khám.
• “Vấn đề” gì, bệnh gì ở hệ thống ?

Những vấn đề hệ thống nông nghiệp
-

Hệ thống bị “lỗi” KTXH, STMT bị ô nhiễm, mặn;
Hệ thống canh tác/điểm chưa hợp lý;
Xung đột giữa các hệ thống phụ
Năng suất hệ thống thấp hoặc không ổn định;
Sử dụng tài nguyên không hiệu quả;
Chi phí sản xuất cao?, hiệu quả kinh tế thấp;
Nghèo nguồn lực;
Hệ thống tài chính yếu;
Hệ thống thị trường bất ổn; và
.v.v…

Các giải pháp
• Chính sách;
• Kỹ thuật;
• Tổ chức quản lý hệ thống (nhà nước/cộng đồng).

II.

Phương pháp chẩn đoán

Cần đạt 4 mục tiêu chính yếu
• Mô tả tình thế và các hoạt động trong hệ thống
• Xác định yếu tố giới hạn trong sử dụng tài nguyên
của vùng/cộng đồng/nông hộ;
• Hiểu được các nguyên nhân chính gây ra trở ngại;
• Xem xét giải pháp kỹ thuật để giải quyết trở ngại
được chẩn đoán

Nhận ra trở ngại
• Vấn đề trở ngại là gì?
• Nguyên nhân tại sao?
• Làm sao để cải tiến?

Diễn đạt trở ngại rõ ràng
Diễn đạt vấn đề
không rõ

Diễn đạt vấn đề rõ ràng hơn

- Cá bị chết bệnh

- Cá thả được 20 ngày, da gẻ lở
sau vài ngày thì chết (giống
nhiễm bệnh?)

- Nông dân sử dụng
giống cũ

- giống lúa địa phương NS thấp,
ngon cơm, có giống cải tiến
nhưng cũ bị lẫn tạp.

Tiến trình chẩn đoán các trở ngại trong
Hệ thống nông nghiệp
• Liệt kê các trở ngại;
• Xếp loại trở ngại theo trọng số?;
• Xác định nguyên nhân của những trở ngại và
mối liên hệ nhân-quả?;
• Liệt kê những giải pháp kỹ thuật khả thi?;
• Chọn lọc các giải pháp kỹ thuật?.

...
Chn đoán h thng nông nghip
I. Chn đoán?
•Chn đoán (diagnosis) giúp nhnra"vn đề"
trước khi tiến hành các th nghim
Đưak thutmi - không chn đoán
•Bácsĩ chabnh - không cn khám.
•“Vn đề”gì, bnh gì h thng ?
Chẩn đoán hệ thống nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chẩn đoán hệ thống nông nghiệp - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chẩn đoán hệ thống nông nghiệp 9 10 546