Ktl-icon-tai-lieu

chẩn đoán phân biệt bệnh cúm gia cầm

Được đăng lên bởi Trần Thế Vương
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 844 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ChÈn ®o¸n ph©n biÖt bÖnh

Cóm gia cÇm vµ Newcastle
ë gµ trong thùc tÕ sản xuÊt

So s¸nh ®Æc ®iÓm dÞch tÔ häc
C¸c chØ sè dÞch tÔ
cÇn theo dâi

BÖnh cóm gia cÇm thÓ (HPAI)
®éc lùc cao

Căn nguyªn g©y Virut thuéc hä OrthomyxoVirut
bÖnh

BÖnh Newcastle
Virut thuéc hä MyxoVirut cã cïng
nguån gèc víi Virut Cóm

Tuæi m¾c bÖnh

TÊt cả c¸c løa tuæi trªn ®Òu cã thÓ BÖnh xảy ra kh«ng phô thuéc vµo tuæi
m¾c bÖnh song phæ biÕn nhÊt lµ
cña gµ (tøc lµ cã thÓ xảy ra bÊt cø
ë gµ tõ 4-64 tuÇn tuæi (tøc lµ tõ
lóc nµo)
22-450 ngµy tuæi)

Mïa vô

Xảy ra quanh năm, nh­ng dÔ bïng Xảy ra quanh năm nh­ng dÔ bïng
ph¸t vµo mïa ®«ng, xu©n(kh«ng
ph¸t vµo mïa ®«ng, xu©n(kh«ng
phô thuéc vµo mïa vô khÝ hËu)
phô thuéc vµo mïa vô khÝ hËu

Lo¹i gia cÇm bÞ
bÖnh

Gia cÇm, thñy cÇm vµ hoang ChØ cã loµi gµ, thuéc gia cÇm vµ hoang
cÇm,loµi l«ng vò: gµ, ngan, vÞt,
cÇm: Gµ, cót, bå c©u, ®µ ®iÓu,
cót… có, vÑt, khiÕu, s¸o, chim
chim sÎ, s¸o, vÑt, khiÕu…song
sÎ, cß, v¹c, le le, mång mång…
Newcastle kh«ng thÊy ë loµi thñy
vÞt , ngçng trêi…
cÇm(vÞt, ngan, ngçng, le le, mång,
kÐt, v¹c, vÞt trêi…)

TÝnh chÊt dÞch

DÞch nguy hiÓm, d¹ng ph¸t nhanh, DÞch nguy hiÓm vµ cã ba thÓ dÞch:
ph¸t nhanh, ph¸t chËm vµ kh«ng
m¹nh vµ điển hinh
®iÓn hinh

So s¸nh triÖu chøng l©m sµng
BÖnh Cóm thÓ ®éc lùc cao
HPAI

BÖnh Newcastle

1. ThÓ
hiÖn
bÖnh

Qu¸ cÊp tÝnh (2003 - 2007)
CÊp tÝnh (2007 - 2009)

CÊp tÝnh (d¹ng ph¸t nhanh)
D­íi cÊp(d¹ng ph¸t trung bình)
M·n tÝnh kh«ng ®iÓn hình(d¹ng ph¸t chËm)

2. C¸c
biÓu
hiÖn
sèt

- Sèt cao, chảy n­íc m¾t, n­íc
mòi
- Mµo tÝch th©m, phï nÒ, s­ng
phï ®Çu tr­íc 2008 rÊt phæ
biÕn thì nay Ýt thÊy phï nÒ
mµo tÝch mµ thÊy phæ biÕn lµ
mµo th©m, tôt vµ quăn l¹i

- Sèt cao, chảy n­íc m¾t, n­íc mòi,miÖng
-Mµo tÝch kh«ng s­ng, kh«ng
phï nÒ mµ chØ th©m, tôt xuèng vµ quăn l¹i

Tiªu hãa

- Chảy d·i, diÒu chøa nhiÒu thøc
ăn kh«ng tiªu

Chảy d·i, diÒu chøa nhiÒu h¬i hoÆc thøc ăn
kh«ng tiªu

H« hÊp

- Ho hen. Tr­íc ®©y hay bÞ ng¹t,
vảy má kh¹c ®êm lÉn m¸u,
nay ho hen sÆc khoÑt gièng
nh­ CRD
- BÖnh l©y lan nhanh

- ThÓ cÊp tÝnh: ñ rò, buån ngñ khã thë vµ
ng¹t. Vïng häng cã mµng giả
- ThÓ d­íi cÊp; ho hen, loÆc xoÆc kÌm theo
tiÕng “toãc” miÖng hÐ më ®Ó hÝt khÝ
- ThÓ m·n tÝnh hoÆc kh«ng ®iÓn hình: Trong
®µn cã nhiÒu gµ ho hen vµ gÇy dÇn,chÕt
rải r¸c

ThÇn kinh

Gµ èm, l­êi vËn ®éng, hay n»m. Gµ bÞ bÖnh tô ®èng vµo gãc chuång
NhiÒu gµ ®i run rÈy, ®i kh«ng
hoÆc ®øng lÎ loi m¾t nh¾m nghiÒn,
vững hoÆc co giËt ®Çu vµ cæ
b¹i ch©n, bai c¸nh hoÆc ngoÑo ®Çu,
ngoÑo cæ

Tình tr¹ng ®µn gµ

Tr­íc ®©y thÓ tr¹ng ®µn ...
ChÈn ®o¸n ph©n biÖt bÖnh
ChÈn ®o¸n ph©n biÖt bÖnh


 
 
chẩn đoán phân biệt bệnh cúm gia cầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chẩn đoán phân biệt bệnh cúm gia cầm - Người đăng: Trần Thế Vương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
chẩn đoán phân biệt bệnh cúm gia cầm 9 10 38