Ktl-icon-tai-lieu

Chăn nuôi Trâu Bò cái sinh sản

Được đăng lên bởi Hoainhan Ho
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 908 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¨
Ch¨n nu«i tr©u bß c¸i
sinh s¶n

NỘI DUNG
•

CÊu t¹o c¬ quan sinh dôc c¸i

-

Chu kú ®éng dôc

-

Mang thai vµ ®Î

-

Phôc håi sinh dôc sau ®Î

-

Ph¸t hiÖn ®éng dôc, phèi gièng vµ kh¸m thai

-

Nu«i d­ìng vµ ch¨m sãc
ch¨

-

§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh s¶n
n¨

-

Nh©n tè ¶nh h­íng tíi sinh s¶n

-

§iÒu khiÓn sinh s¶n
2

c¬ quan sinh dôc c¸i
Manh nang

§Þnh vÞ c¬ quan sinh dôc c¸i

NiÖu qu¶n
¢m ®¹o
Tr. trµng Th©n T.cung

HËu m«n
¢m m«n
Lç niÖu
X­¬ng chËu
Bãng ®¸i

trùc trµng

Sõng tö cung
Buång trøng
Mµng treo lín

©m ®¹o

cæ t/c
tö cung

Loa kÌn Vßi Falop Cæ tõ cung

èng dÉn
B.trøng
trøng

3

C¸c c¬ quan sinh dôc bªn trong

4

CÊu t¹o cæ tö cung bß
t¹
Lç T/C

¢m ®¹o

NÕp gÊp vßng
Manh nang

5

Cæ tö cung

Th©n tö cung

6

1

C¸c cÊu tróc trªn buång trøng bß
No·n bao chÝn
No·n bao ®ang
ph¸t triÓn

Trøng rông
No·n bao vì
M« ®Öm
ThÓ vµng

M¹ch qu¶n

Contents
8

7

TiÒn ®éng dôc

Chu kú ®éng dôc

- Trªn buång trøng mét no·n bao lín b¾t lín nhanh
(sau khi thÓ vµng cña chu kú tr­íc bÞ tho¸i ho¸).
- V¸ch ©m ®¹o dµy lªn, ®­êng sinh dôc t¨ng sinh,
t¨
xung huyÕt.
- C¸c tuyÕn sinh dôc phô t¨ng tiÕt dÞch nhên trong
t¨
suèt, khã ®øt.
- ¢m m«n h¬i bãng mäng. Cæ tö cung hÐ më.
- Bá ¨n, hay kªu rèng vµ ®¸i r¾t.
- Cã nhiÒu bß ®ùc theo trªn b·i ch¨n, nh­ng ch­a
ch¨
chÞu ®ùc.

Rông trøng
Sau ®éng dôc

§éng dôc
TiÒn ®éng dôc

Yªn tÜnh

Yªn tÜnh

N·o
TuyÕn
yªn

Buång
trøng

9

§éng dôc

10

HËu ®éng dôc

- Bß chÞu ®ùc cao ®é.
- Thêi gian chÞu ®ùc dao ®éng trong kho¶ng 6-30
6giê, bß t¬ trung b×nh 12 giê, bß c¸i sinh s¶n 18 giê.
b×
- Niªm dÞch ch¶y ra nhiÒu, cµng vÒ cuèi cµng
tr¾ng ®ôc nh­ hå nÕp, ®é keo dÝnh t¨ng.
t¨
- ¢m m«n mµu hång ®á, cµng vÒ cuèi cµng thÈm.
- Cæ tö cung më réng, hång ®á.
Rông trøng
Hµnh vi
®éng dôc

DÞch no·n bao

No·n bao
trªn buång
trøng

ThÓ vµng ho¸

- C¬ quan sinh dôc dÇn trë
l¹i tr¹ng th¸i b×nh th­êng
tr¹
b×
(kho¶ng 5 ngµy).
- Con c¸i thê ¬ víi con ®ùc vµ
kh«ng cho giao phèi.
- Niªm dÞch trë thµnh b· ®Ëu.
- Sau khi th«i chÞu ®ùc 10-12
10giê th× rông trøng. Kho¶ng
th×
70%
70% sè lÇn rông trøng vµo
ban ®ªm.
- Cã kho¶ng 50% bß c¸i vµ
50%
90%
90% bß t¬ bÞ ch¶y m¸u trong
giai ®o¹n nµy.
®o¹

No·n bao
11

12

2

Ngo¹i c¶nh: T0, as,
d2, mïi vÞ …

§iÒu hoµ chu kú ®éng dôc
TÝn hiÖu tõ vá n·o

(+)

Hypothalamus
(+)GnRH

(+)

(-)
(-)

(-)

FSH

Inhibin

LH

(-)
ThÓ
vµng

Trøng chÝn
vµ rông
Oestrogen

ThÓ vµng
trªn
buång trøng

Progesteron

13

14

Sãng ph¸t triÓn no·n bao trong
chu kú ®éng dôc

Diễn biến trong chu kỳ động dục ở bò
Rụng trứng

PGF2α

E2

FSH

Rụ...
1
ChCh¨¨n nu«i tr©u bß c¸i n nu«i tr©u bß c¸i
sinh s¶nsinh s¶n
NI DUNGNI DUNG
22
CÊu t¹o c¬ quan sinh dôc c¸iCÊu t¹o c¬ quan sinh dôc c¸i
-- Chu ®éng dôcChu ®éng dôc
-- Mang thai ®ÎMang thai ®Î
-- Phôc håi sinh dôc sau ®ÎPhôc håi sinh dôc sau ®Î
-- Ph¸t hiÖn ®éng dôc, phèi gièng vµ kh¸m thaiPh¸t hiÖn ®éng dôc, phèi gièng vµ kh¸m thai
-- Nu«i d ìng vµ chNu«i d ìng vµ ch¨¨m sãcm sãc
-- §§¸nh gi¸ kh¶ n¸nh gi¸ kh¶ ¨ng sinh s¶nng sinh s¶n
-- Nh©n tè ¶nh h íng tíi sinh s¶nNh©n tè ¶nh h íng tíi sinh s¶n
-- §§iÒu khiÓn sinh s¶niÒu khiÓn sinh s¶n
33
c¬ quan sinh dôc c¸ic¬ quan sinh dôc c¸i
Sõng tö cung
Buång trøng
Mµng treo lín
Loa kÌn Vßi Falop Cæ tõ cung
Manh nang
HËu m«n
¢m m«n
Tr. trµng Th©n T.cung
NiÖu qu¶n
¢m ®¹o
Lç niÖu
X ¬ng chËu
Bãng ®¸i
44
§§Þnh vÞ c¬ quan sinh dôc c¸iÞnh vÞ c¬ quan sinh dôc c¸i
trùc trµng
cæ t/c
©m ®¹o
tö cung
B.trøng
èng dÉn
trøng
55
C¸c c¬ quan sinh dôc bªn trongC¸c c¬ quan sinh dôc bªn trong
66
CÊu tCÊu t¹¹o cæ tö cung bßo cæ tö cung bß
Lç T/C cung
¢m ®¹o
Manh nang
Th©n cung
NÕp gÊp vßng
Chăn nuôi Trâu Bò cái sinh sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chăn nuôi Trâu Bò cái sinh sản - Người đăng: Hoainhan Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chăn nuôi Trâu Bò cái sinh sản 9 10 968