Ktl-icon-tai-lieu

Changes in some blood parameters in dogs with liver disorder

Được đăng lên bởi dt7cn-2012
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHẢO SÁT SỰ THAY ðỔI CỦA MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC TRONG
CHẨN ðOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP BỆNH GAN Ở CHÓ
Changes in some blood parameters in dogs with liver disorders
Nguyễn văn Khanh, ðỗ Hiếu Liêm, và ðỗ Thanh Thủy
Khoa Chăn Nuôi Thú Y, ðại học Nông Lâm Tp. HCM
Summary
Analyzing was performed on 219 blood samples from dogs with liver disorders categorized
into 4 pathological groups: infectious hepatitis, secondary liver disease, non-inflammatory liver
disease and chronic hepatitis. The serum levels of glutamate pyruvate transaminase and alkaline
phosphatase in 4 groups of dogs increased by several folds as compared to the normal range. The
physiological parameters of tested dogs ranged within the normal range. However, the red blood
cell count, hemoglobin and hematocrit levels were lower than the threshold in dogs with infectious
hepatitis.
Key words: blood parameters, liver disorder, dog
Tóm tắt
Phân tích các chỉ tiêu huyết học của 219 chó có biểu hiện bệnh gan theo 4 nhóm bệnh:
viêm gan truyền nhiễm, bệnh gan kế phát, bệnh gan không viêm và bệnh gan mãn tính. Hàm lượng
SGPT, ALP trong huyết thanh ở 4 nhóm bệnh lý ñều gia tăng gấp nhiều lần so với khoảng ñối
chiếu. Các chỉ tiêu sinh lý máu biến ñộng trong phạm vi sinh lý bình thường, nhưng ñối với các
chó bệnh viêm gan truyền nhiễm có số lượng hồng cầu, hàm lượng hemoglobin và hematocrit ñều
giảm.
MỞ ðẦU
Bệnh lý ở gan là một trong những bệnh nội khoa phổ biến trên các loài ñộng vật nói chung
và ở chó nói riêng, bởi vì gan là cơ quan chủ ñạo, là con ñường chính mà tất cả các sản phẩm biến
dưỡng trong cơ thể phải ñi qua từ ñó dẫn ñến tổn thương cấu tạo tế bào và rối loạn chức năng sinh
học.
Hơn nữa, bệnh lý trên gan có thể do nhiều tác nhân khác nhau với các triệu chứng lâm sàng
không ñặc trưng, rất dễ nhầm lẫn với các trường hợp bệnh lý ở các nội quan khác như thận hay dạ
dày-ruột…
Do vậy phương pháp xét nghiệm huyết học có thể hỗ trợ trong chẩn ñoán các trường hợp
bất thường ở gan vào giai ñoạn tiền lâm sàng.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT
Thú khảo sát
7821 chó bệnh ñược mang ñến khám và ñiều trị tại Chi cục thú y Tp. HCM ñược tiến hành:
chẩn ñoán lâm sàng, thu thập mẫu máu và phân tích các chỉ tiêu huyết học.
Chỉ tiêu khảo sát
-

Các chỉ tiêu sinh hóa máu: hàm lượng protein tổng số và các tiểu phần trong huyết thanh, hoạt
lực enzyme SGOT, SGPT, ALP trong huyết thanh, hàm lượng BUN, glucose máu và creatinine
15

trong huyết thanh.
- Các chỉ tiêu sinh lý máu: số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, công thức bạ...
15
KHO SÁT S THAY ðỔI CA MT S CH TIÊU HUYT HC TRONG
CHN ðN CÁC TRƯỜNG HP BNH GAN CHÓ
Changes in some blood parameters in dogs with liver disorders
Nguyn văn Khanh, ðỗ Hiếu Liêm, và ðỗ Thanh Thy
Khoa Chăn Nuôi Thú Y, ðại hc Nông Lâm Tp. HCM
Summary
Analyzing was performed on 219 blood samples from dogs with liver disorders categorized
into 4 pathological groups: infectious hepatitis, secondary liver disease, non-inflammatory liver
disease and chronic hepatitis. The serum levels of glutamate pyruvate transaminase and alkaline
phosphatase in 4 groups of dogs increased by several folds as compared to the normal range. The
physiological parameters of tested dogs ranged within the normal range. However, the red blood
cell count, hemoglobin and hematocrit levels were lower than the threshold in dogs with infectious
hepatitis.
Key words: blood parameters, liver disorder, dog
Tóm tt
Phân ch các ch tiêu huyết hc ca 219 chó biu hin bnh gan theo 4 nhóm bnh:
viêm gan truyn nhim, bnh gan kế phát, bnh gan không viêm và bnh gan mãn tính. Hàm lượng
SGPT, ALP trong huyết thanh 4 nhóm bnh lý ñều gia tăng gp nhiu ln so vi khong ñối
chiếu. Các ch tiêu sinh máu biến ñng trong phm vi sinh nh thường, nhưng ñi vi các
chó bnh viêm gan truyn nhim s lượng hng cu, hàm lượng hemoglobin hematocrit ñều
gim.
M ðẦU
Bnh lý gan là mt trong nhng bnh ni khoa ph biến trên các loài ñộng vt nói chung
chó nói riêng, bi gan là cơ quan ch ñạo, con ñường chính mà tt c các sn phm biến
dưỡng trong cơ th phi ñi qua t ñó dn ñến tn thương cu to tế bào và ri lon chc năng sinh
hc.
Hơn na, bnh lý trên gan có th do nhiu tác nhân khác nhau vi các triu chng lâm sàng
không ñc trưng, rt d nhm ln vi các trường hp bnh lý các ni quan khác như thn hay d
dày-rut…
Do vy phương pháp xét nghim huyết hc có th h tr trong chn ñoán các trường hp
bt thường gan vào giai ñon tin lâm sàng.
VT LIU VÀ PHƯƠNG PHÁP KHO SÁT
Thú kho sát
7821 chó bnh ñược mang ñến khám ñiu tr ti Chi cc thú y Tp. HCM ñược tiến hành:
chn ñoán lâm sàng, thu thp mu máu và phân tích các ch tiêu huyết hc.
Ch tiêu kho sát
- Các ch tiêu sinh hóa máu: hàm lượng protein tng s và các tiu phn trong huyết thanh, hot
lc enzyme SGOT, SGPT, ALP trong huyết thanh, hàm lượng BUN, glucose máu và creatinine
Changes in some blood parameters in dogs with liver disorder - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Changes in some blood parameters in dogs with liver disorder - Người đăng: dt7cn-2012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Changes in some blood parameters in dogs with liver disorder 9 10 968