Ktl-icon-tai-lieu

Chế biến nông sản

Được đăng lên bởi tramkhuyennongcamlam
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn NN vµ n«ng th«n Qu¶ng Ng·i - RUDEP
ViÖn c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp vµ c«ng nghÖ sau thu ho¹ch - VIAEP
ChÕ biÕn vµ b¶o qu¶n n«ng s¶n
(PhÇn thiÕt bÞ vµ m¸y mãc)
Qu¶ng Ng·i, 2004
Chế biến nông sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế biến nông sản - Người đăng: tramkhuyennongcamlam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Chế biến nông sản 9 10 537