Ktl-icon-tai-lieu

Chế biến thức ăn gia súc

Được đăng lên bởi Love Loan Liều
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1876 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC - MÔI TRƯỜNG
zzz

Y 	 Zzzz

BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ THỦY NHIỆT ĐỂ XỬ LÝ
PHẾ PHỤ PHẨM THỦY SẢN NHẰM SẢN XUẤT
THỨC ĂN GIA SÚC

Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ THANH TÂM
MỤC LỤC
Lớp:
06SH
Niên khóa:
2006-2011

BIÊN HÒA 12/2010

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC BẢNG
DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN......................................................................................... 2
I.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA VIỆT NAM...................................................... 2
I.2. NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM.................................................................... 2
I.2.1. Nguồn lợi thủy sản...................................................................................... 2
I.2.2. Vùng nước mặn xa bờ................................................................................. 2
I.2.3. Vùng nước mặn gần bờ............................................................................... 3
I.2.4. Vùng nước lợ .............................................................................................. 4
I.2.5. Vùng nước ngọt .......................................................................................... 5
I.3. ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ NHÓM
THỨC ĂN GIA SÚC ................................................................................................... 5
I.3.1. Thức ăn thủy sản......................................................................................... 5
I.3.1.1. Bột cá ................................................................................................... 6
I.3.1.2. Bột đầu tôm ......................................................................................... 7
I.4. VAI TRÒ VÀ TÁC DỤNG CỦA THỨC ĂN GIA SÚC.................................. 8
I.5. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÓ TRONG ĐỘNG VẬT THỦY SẢN .............. 9

I.5.1. Khái quát chung .................................................................................................. 9
I.5.2. Protit của động vật thủy sản........................................................................ 9
I.5.2.1. Chất cơ cơ bản ................................................................................... 10
I.5.2.2. Chất cơ hòa tan ........................................................
TRƯỜNG ĐẠI HC LC HNG
KHOA CÔNG NGH SINH HC - MÔI TRƯỜNG
zzz Y Zzzz
B
B
Á
Á
O
O
C
C
Á
Á
O
O
N
N
G
G
H
H
I
I
Ê
Ê
N
N
C
C
U
U
K
K
H
H
O
O
A
A
H
H
C
C
ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CU CÔNG NGH THY NHIT ĐỂ X
PH PH PHM THY SN NHM SN XUT
THC ĂN GIA SÚC
MC LC
Sinh viên thc hin: LÊ TH THANH TÂM
Lp: 06SH
Niên khóa: 2006-2011
BIÊN HÒA 12/2010
Chế biến thức ăn gia súc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế biến thức ăn gia súc - Người đăng: Love Loan Liều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Chế biến thức ăn gia súc 9 10 304