Ktl-icon-tai-lieu

chế phẩm VSV làm phân bón cải tạo đất

Được đăng lên bởi pikachu7641
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1016 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Ch¬ng n¨m
chÕ phÈm vi sinh vËt lµm ph©n bãn vµ c¶i t¹o ®Êt
A. chÕ phÈm vi sinh vËt cè ®Þnh nit¬ ph©n tö
(Ph©n vi sinh vËt cè ®Þnh ®¹m, ph©n ®¹m sinh häc)
I. kh¸i niÖm chung vÒ qu¸ tr×nh cè ®Þnh nit¬ ph©n tö
N
2
(Nit¬ kh«ng khÝ)
Vi sinh vËt
NO
3
Protid cña c¸c sinh vËt
(C¬ thÓ §V,TV,VSV)
NH
4
(NH
3
)
IV
III II
I
H×nh 3: Vßng tuÇn hoµn nit¬ trong tù nhiªn
I. Qu¸ tr×nh cè ®Þnh nit¬ ph©n tö III. Qu¸ tr×nh nit¬rat hãa
II. Qu¸ tr×nh am«n ho¸ IV. Qu¸ tr×nh ph¶n nit¬rat ho¸
Nit¬ lµ nguyªn tè dinh dìng quan träng kh«ng chØ ®èi víi c©y trång, mµ ngay c¶ ®èi víi vi
sinh vËt. Nguån dù tr÷ nit¬ trong tù nhiªn rÊt lín, chØ tÝnh riªng trong kh«ng khÝ nit¬ chiÕm
kho¶ng 78,16% thÓ tÝch. Ngêi ta íc tÝnh trong bÇu kh«ng khÝ bao trïm lªn mét ha ®Êt ®ai chøa
kho¶ng 8 triÖu tÊn nit¬, lîng nit¬ nµy cã thÓ cung cÊp dinh dìng cho c©y trång hµng chôc triÖu
n¨m nÕu nh c©y trång ®ång ho¸ ®îc chóng.
Trong c¬ thÓ c¸c lo¹i sinh vËt trªn tr¸i ®Êt chøa kho¶ng 10 - 25.10
9
tÊn nit¬. Trong c¸c vËt
trÇm tÝch chøa kho¶ng 4.10
15
tû tÊn nit¬. Nhng tÊt c¶ nguån nit¬ trªn c©y trång ®Òu kh«ng tù
®ång ho¸ ®îc mµ ph¶i nhê vi sinh vËt. Th«ng qua ho¹t ®éng sèng cña c¸c loµi vi sinh vËt, nit¬
n»m trong c¸c d¹ng kh¸c nhau ®îc chuyÓn ho¸ thµnh dÔ tiªu cho c©y trång sö dông.
Hµng n¨m c©y trång lÊy ®i tõ ®Êt hµng tr¨m triÖu tÊn nit¬. B»ng c¸ch bãn ph©n con ngêi tr¶
l¹i cho ®Êt ®îc kho¶ng > 40%, lîng thiÕu hôt cßn l¹i c¬ b¶n ®îc bæ sung b»ng nit¬ do ho¹t
®éng sèng cña vi sinh vËt. V× vËy viÖc nghiªn cøu, sö dông nguån ®¹m sinh häc nµy ®îc xem lµ
mét gi¶i ph¸p quan träng trong n«ng nghiÖp, ®Æc biÖt trong sù ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp bÒn
v÷ng cña thÕ kû 21 nµy. Ngêi ta gäi qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ nit¬ ph©n tö trong kh«ng khÝ thµnh
®¹m lµ qu¸ tr×nh cè ®Þnh nit¬ ph©n tö.
chế phẩm VSV làm phân bón cải tạo đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chế phẩm VSV làm phân bón cải tạo đất - Người đăng: pikachu7641
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
chế phẩm VSV làm phân bón cải tạo đất 9 10 508