Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ tiêu cảm quan và chỉ tiêu hóa lý trong chè xanh

Được đăng lên bởi Ái Trang Võ Thị
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1488 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Phần 1: Xác định các chỉ tiêu cảm quan:
Gồm có:
-

Xác định ngoại hình theo TCVN 5086-90.

-

Xác định mùi, vị, mầu nước pha theo TCVN 5086-90.

1. Nguyên tắc: Quan sát ngoại hình và chiết các chất hoà tan có trong chè khô bằng nước sôi
trong ấm sứ hoặc đất nung, sau đó rót nước chè vào chén sứ trắng hoặc đất nung và đánh giá các
đặc tính cảm quan của bã chè và nước chè có sữa hoặc không có sữa, hoặc cả bã chè và nước
chè.
2. Lấy mẫu theo quy định hiện hành
3. Dụng cụ:
Theo TCVN 3218 - 79
- Ấm sứ trắng hoặc ấm bằng đất nung tráng men, một phần mép ấm có răng cưa và có nắp đậy
kín
- Chén sứ trắng hoặc chén bằng đất nung tráng men.
4. Trình tự tiến hành
Cân 3 gam chè (chính xác 0,01g) cho vào cốc thử chè. Dùng nước sôi (không màu, không mùi)
cho vào cốc đựng chè đến mức 150ml, đậy nắp cốc lại và tính giờ, sau 5 phút, gạn hết nước ra
chén sứ. Tiến hành thử để xác định màu sắc nước, mùi và vị ở nước và bã chè theo TCVN 321879 sau đó xác định màu sắc độ non già của bã chè
5. Cho điểm các chỉ tiêu cảm quan
Bốn chỉ tiêu cảm quan: Ngoại hình chè khô, màu sắc, mùi, vị của nước pha được đánh giá riêng
rẽ bằng cách cho theo thang 5 điểm, điểm cao nhất là 5, điểm thấp nhất là 1. Có thể quan sát bã
chè để xem xét các chỉ tiêu khác.
ở trong khoảng giữa 2 điểm nguyên liên tục theo sự cảm nhận về chất lượng của từng chỉ tiêu,
người thử chè có thể cho chính xác tới 0,5 điểm.
4. Mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu được đánh giá qua hệ số quan trọng và được trình
bầy trong bảng 1.
Bảng 1

Tên chỉ tiêu

Hệ số quan trọng

Theo %

Bằng số

1. Ngoại hình

25

1,0

2. Mầu nước pha

15

0,6

3. Mùi

30

1,2

4. Vị

30

1,2

5. Điểm tổng hợp của 1 sản phẩm được tính theo công thức:

Trong đó:
Di - điểm trung bình của cả hội đồng cho 1 chỉ tiêu thứ i;
ki - hệ số quan trọng của chỉ tiêu tương ứng.
6. Sản phẩm đạt yêu cầu khi: tổng số điểm đạt từ 11,2 điểm trở lên, không có bất cứ chỉ tiêu
nào dưới 2 điểm và 3 chỉ tiêu khác phải không thấp hơn 2,8 điểm.
Bảng 2

TT

Xếp hạng chất lượng

Điểm số

1

Tốt

18,2 - 20

2

Khá

15,2 - 18,1

3

Đạt

11,2 - 15,1

4

Kém

7,2 - 11,2

5

Hỏng

0 - 7,2

7. Mức điểm của từng chỉ tiêu đối với chè xanh

Điểm
Chỉ tiêu

Ngoại
hình

Màu
nước

Mùi

5

4

3

Đồng đều về màu
sắc và kích thước,
đặc trưng cho sản
phẩm hoàn hảo.

Đồng đều về
màu sắc và kích
thước, đặc trưng
cho sản phẩm,
có một vài sai
sót nhỏ nhưng
không lộ rõ, khá
hoàn hảo và hấp
dẫn

Đạt tiêu
chuẩn
theo yêu
cầu kỹ
thuật.

Lẫn loại, kích
Lẫn loại
thước và màu sắc quá nhiều,
không đồng đề...
Phần 1: Xác định các chỉ tiêu cảm quan:
Gồm có:
- Xác định ngoại hình theo TCVN 5086-90.
- Xác định mùi, vị, mầu nước pha theo TCVN 5086-90.
1. Nguyên tắc: Quan sát ngoại hình và chiết các chất hoà tan có trong chè khô bằng nước sôi
trong ấm sứ hoặc đất nung, sau đó rót nước chè vào chén sứ trắng hoặc đất nung và đánh giá các
đặc tính cảm quan của bã chè và nước chè có sữa hoặc không có sữa, hoặc cả bã chè và nước
chè.
2. Lấy mẫu theo quy định hiện hành
3. Dụng cụ:
Theo TCVN 3218 - 79
- Ấm sứ trắng hoặc ấm bằng đất nung tráng men, một phần mép ấm có răng cưa và có nắp đậy
kín
- Chén sứ trắng hoặc chén bằng đất nung tráng men.
4. Trình tự tiến hành
Cân 3 gam chè (chính xác 0,01g) cho vào cốc thử chè. Dùng nước sôi (không màu, không mùi)
cho vào cốc đựng chè đến mức 150ml, đậy nắp cốc lại và tính giờ, sau 5 phút, gạn hết nước ra
chén sứ. Tiến hành thử để xác định màu sắc nước, mùi và vị ở nước và bã chè theo TCVN 3218-
79 sau đó xác định màu sắc độ non già của bã chè
5. Cho điểm các chỉ tiêu cảm quan
Bốn chỉ tiêu cảm quan: Ngoại hình chè khô, màu sắc, mùi, vị của nước pha được đánh giá riêng
rẽ bằng cách cho theo thang 5 điểm, điểm cao nhất là 5, điểm thấp nhất là 1. Có thể quan sát bã
chè để xem xét các chỉ tiêu khác.
ở trong khoảng giữa 2 điểm nguyên liên tục theo sự cảm nhận về chất lượng của từng chỉ tiêu,
người thử chè có thể cho chính xác tới 0,5 điểm.
4. Mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu được đánh giá qua hệ số quan trọng và được trình
bầy trong bảng 1.
Bảng 1
Chỉ tiêu cảm quan và chỉ tiêu hóa lý trong chè xanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chỉ tiêu cảm quan và chỉ tiêu hóa lý trong chè xanh - Người đăng: Ái Trang Võ Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chỉ tiêu cảm quan và chỉ tiêu hóa lý trong chè xanh 9 10 499