Ktl-icon-tai-lieu

chính sách Lâm nghiệp

Được đăng lên bởi thanhbk
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Phần 1. Sơ lược lịch sử chính sách liên quan đến ngành lâm nghiệp ............ 5
1. Chính sách lâm nghiệp trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 ..................... 5
1.1. Chính sách lâm nghiệp thời đại phong kiến (trước năm 1858) .....................5
1.2. Chính sách lâm nghiệp thời kỳ pháp thuộc (1858-1945) ................................5

2. Chính sách lâm nghiệp thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946-1954) ...... 5
3. Chính sách lâm nghiệp trước ngày Việt Nam thống nhất đất nước (19551975)...................................................................................................................... 6
3.1. ở Miền Bắc ..........................................................................................................6
3.2. ở Miền Nam.........................................................................................................8
3.2.1. Vùng giải phóng..................................................................................................... 8
3.2.2. Vùng chính quyền sài gòn quản lý....................................................................... 8

4. Chính sách lâm nghiệp sau ngày Việt Nam Thống nhất đất nước (1976 2002)...................................................................................................................... 8
4.1. Chính sách lâm nghiệp trước thời kỳ đổi mới (1976-1985)............................9
4.2. Chính sách lâm nghiệp trong thời kỳ đổi mới (1986-2002) ............................9
4.2.1. các bộ luật có liên quan đến lâm nghiệp .......................................................... 10
4.2.2. Các chính sách có liên quan đến lâm nghiệp .................................................... 10
4.2.3 các Chiến lược phát triển lâm nghiệp................................................................. 14

Phần 2. Những thách thức và tồn tại đối với ngành lâm nghiệp .................. 14
1. Những tồn tại và hạn chế trong phát triển lâm nghiệp ............................. 14
2. Những thách thức đối với ngành lâm nghiệp ............................................. 17
Phần 3. Định hướng phát triển lâm nghiệp quốc gia..................................... 21
1. Đánh giá hiện trạng về lâm nghiệp.............................................................. 21
1.1. Về tài nguyên rừng...........................................................................................21
1.2. Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp ................................................................21
1. 3. C...
1
MC LC
Phn 1. Sơ lược lch s chính sách liên quan đến ngành lâm nghip ............ 5
1. Chính sách lâm nghip trước Cách mng tháng 8 năm 1945..................... 5
1.1. Chính sách lâm nghip thi đại phong kiến (trước năm 1858) .....................5
1.2. Chính sách lâm nghip thi k pháp thuc (1858-1945) ................................5
2. Chính sách lâm nghip thi k kháng chiến chng Pháp (1946-1954) ...... 5
3. Chính sách lâm nghip trước ngày Vit Nam thng nht đất nước (1955-
1975)...................................................................................................................... 6
3.1. Min Bc ..........................................................................................................6
3.2. Min Nam.........................................................................................................8
3.2.1. Vùng gii phóng.....................................................................................................8
3.2.2. Vùng chính quyn sài gòn qun lý.......................................................................8
4. Chính sách lâm nghip sau ngày Vit Nam Thng nht đất nước (1976 -
2002)...................................................................................................................... 8
4.1. Chính sách lâm nghip trước thi k đổi mi (1976-1985)............................9
4.2. Chính sách lâm nghip trong thi k đổi mi (1986-2002) ............................9
4.2.1. các b lut có liên quan đến lâm nghip ..........................................................10
4.2.2. Các chính sách có liên quan đến lâm nghip ....................................................10
4.2.3 các Chiến lược phát trin lâm nghip.................................................................14
Phn 2. Nhng thách thc và tn ti đối vi ngành lâm nghip .................. 14
1. Nhng tn ti và hn chế trong phát trin lâm nghip ............................. 14
2. Nhng thách thc đối vi ngành lâm nghip ............................................. 17
Phn 3. Định hướng phát trin lâm nghip quc gia.....................................21
1. Đánh giá hin trng v lâm nghip.............................................................. 21
1.1. V tài nguyên rng...........................................................................................21
1.2. Quy hoch s dng đất lâm nghip ................................................................21
1. 3. Các hot động v qun lý, bo v, xây dng và li dng rng ...................22
1.4. Các cơ chế chính sách ......................................................................................22
2. Mt s d báo ................................................................................................ 23
2.1. V môi trường...................................................................................................23
2.2. V bo tn ngun gen và tính đa dng sinh hc ca rng ...........................23
2.3. Nhu cu s dng lâm sn.................................................................................23
Nhu cu Đơn v tính S lượng ..................................23
3. Quan đim, mc tiêu, định hướng phát trin lâm nghip Quc gia......... 23
3.1. Quan đim.........................................................................................................23
3.2. Mc tiêu phát trin lâm nghip đến 2010 ......................................................24
3.3. Định hướng phát trin lâm nghip đến năm 2010 ........................................24
3.4. Các chương trình, d án ưu tiên phát trin lâm nghip...............................24
Phn 4. Công c thc hin định hướng phát trin lâm nghip quc gia ..... 25
1. Quy hoch các loi rng ............................................................................... 25
1.1 V quy hoch rng đặc dng ...........................................................................25
1.2. V quy hoch rng phòng h ..........................................................................25
1.3. Đối vi rng sn xut.......................................................................................26
chính sách Lâm nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chính sách Lâm nghiệp - Người đăng: thanhbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
chính sách Lâm nghiệp 9 10 241