Ktl-icon-tai-lieu

Chọn giống

Được đăng lên bởi trung200294
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 3b. HỆ SỐ DI TRUYỀN NGHĨA HẸP VÀ ỨNG DỤNG (2)
° Xác định HSDT nghĩa rộng (H2) dựa vào biến động các thế hệ không phân ly
H2 = VG /VP = (VP - VE)/VP ;
VE là trung bình phương sai các thế hệ không phân ly, VE = (VP1+VP2+VF1)/3
VP là phương sai các thế hệ phân ly (ở trong ví dụ này là VF2, VB1 và VB2)
° Xác định HSDT nghĩa hẹp dựa vào hồi quy lần đầu và F2
° Hiệu quả chọn lọc (dự đoán thế hệ đời sau)
TB quần thể thế hệ sau = TB quần thể thế hệ trước (trước khi chọn) + DG;
DG (tiến bộ di truyền)= S*h2; S là vi sai chọn lọc;
S = Giá trị TB quần thể (hay cá thể) được chọn - TB quần thể ban đầu (trước khi chọn)

xf

n  fi x 

i i

n

x

V

2
i i

f  nx 2

V 2V   V  V
h 
V
V
2

n 1

Câu hỏi: Tính HSDT nghĩa rộng và nghĩa hẹp

1F 2

D

P

B1

B2



1F 2

và dự đoán trung bình quần thể đời sau khi chọn cá thể tốt nhất từ F2, B1, B2 qua HSDT nghĩa hẹp?
Thế
hệ

95

98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131

P1

4

21

60

P2
F1

1

F2
B1
B2

1

20

83

51

12

4

25

66 156 115

12

88

77

85

2

4

5

8

48

20

4

2

33

56

35

19

5

2

n

TB

159

111.5

148

117.1

169

102.0

50

41

38

34

16

4

3

552

110.7

3

6

5

10

15

10

3

3

318

106.6

12

10

7

5

4

2

1

60

111.7



2V   V  V
1F 2

B1

B2



V

1F 2

1, B2 qua HSDT nghĩa hẹp?

V

H^2

11.036
10.320
6.450
40.350 0.770
52.614 0.824
47.418 0.805

h^2 Tbđời sau

Câu hỏi: Tính HSDT nghĩa rộng và nghĩa hẹp
và dự đoán trung bình quần thể đời sau qua HSDT nghĩa hẹp?

Thời gian trỗ bông của các thế hệ của cặp lai giống lúa mì Roma (P1) và Baart 46 (P2) kể từ ngày th
Thời gian trỗ (ngày) sau ngày theo dõi
Thế hệ
(4-6) (7-9)(10-12)
(13-15)
(16-18
(19-21)
(22-24)
(25-27)
(28-30)
(31-33)
(34-36)
(37-39)
(40-42) n
P1

5

8

11

14

17

20

23

4

21

60

48

20

4

2

P2

32

35

33

56

35

19

5

38

41

3

1

2

20

12

2

F2

4

25

66 156 115 50

41

38

34

16

4

12

88

77

85

50

6

4

1

1

0

1

4

34

49

47

45

61

41

26

6

1

B2

1

51

29

F1
B1

83

26

TB

nghĩa hẹp?

aart 46 (P2) kể từ ngày theo dõi (Allard R.W.,1960)

V

° Xác định HSDT nghĩa hẹp dựa vào hồi quy lần đầu và F2
Thế hệ
Thời gian từ gieo - nở quả
n
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
B1
5 5 12 9 8 5 9 6 1
60
B2
1 4
7 3 10 11 8 3 4 1 2
54
F2
1 2 9 13 11 18 10 6 14 6 4 4 1 1 100

TB
127.6
129.6
129.7

V
4.8167
6.2869
7.7273

0.563
116.2095
111.9931
111.7218

4.351016

...
Bài 3b. HỆ SỐ DI TRUYỀN NGHĨA HẸP VÀ ỨNG DỤNG (2)
S = Giá trị TB quần thể (hay cá thể) được chọn - TB quần thể ban đầu (trước khi chọn)
Câu hỏi: Tính HSDT nghĩa rộng và nghĩa hẹp
và dự đoán trung bình quần thể đời sau khi chọn cá thể tốt nhất từ F2, B1, B2 qua HSDT nghĩa hẹp?
95 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131
n TB
4 21 60 48 20 4 2
159 111.5
33 56 35 19 5
148 117.1
1 20 83 51 12 2
169 102.0
4 25 66 156 115 50 41 38 34 16 4 3
552 110.7
1 12 88 77 85 3 6 5 10 15 10 3 3
318 106.6
2 4 5 8 12 10 7 5 4 2 1
60 111.7
° Xác định HSDT nghĩa rộng (H
2
) dựa vào biến động các thế hệ không phân ly
H
2
= V
G
/V
P
= (V
P
- V
E)
/V
P
;
V
E
là trung bình phương sai các thế hệ không phân ly, V
E
= (V
P1
+V
P2
+V
F1
)/3
V
P
là phương sai các thế hệ phân ly (ở trong ví dụ này là V
F2
, V
B1
và V
B2
)
° Xác định HSDT nghĩa hẹp dựa vào hồi quy lần đầu và F2
° Hiệu quả chọn lọc (dự đoán thế hệ đời sau)
TB quần thể thế hệ sau = TB quần thể thế hệ trước (trước khi chọn) + DG;
DG (tiến bộ di truyền)= S*h
2
; S là vi sai chọn lọc;
Thế
hệ
P
1
P
2
F
1
F
2
B
1
B
2
i i
x f
x
n
i
n f
1F 2 B1 B 2
2
D
P 1F 2
2V V V
V
h
V V
2 2
i i
x f nx
V
n 1
Chọn giống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chọn giống - Người đăng: trung200294
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chọn giống 9 10 223