Ktl-icon-tai-lieu

Chọn lọc cá thể bò đực giống Holstein Friesian nhập từ Hoa Kỳ nuôi tại Moncada

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỌN LỌC CÁ THỂ BÒ ĐỰC GIỐNG HOLSTEIN FRIESIAN
NHẬP TỪ HOA KỲ NUÔI TẠI MONCADA
Hà Minh Tuân, Lê Văn Thông, Lê Bá Quế, Phùng Thế Hải,
Nguyễn Thị Thu Hoà, Nguyễn Hữu Sắc
Trung tâm Giống Gia súc lớn Trung ương
Tóm tắt
Kết quả nghiên cứu trên 6 bò đực giống HF Hoa Kỳ (số hiệu 281, 282, 283, 284, 285 và 286) nuôi tại Trạm
Nghiên cứu và Sản xuất tinh đông lạnh Moncada cho thấy chúng có tiềm năng di truyền cao, ngoại hình thể chất đạt
ĐCKL và có khả năng sinh trưởng phát triển tốt. Trung bình giá trị giống ước tính về khả năng sản xuất sữa của bố
mẹ bò 286 cao nhất, đạt +1361,5 ; thấp nhất là ở bò 284, đạt +1019,0. Điểm xếp cấp ngoại hình thể chất cao nhất là
bò 282, đạt 94,9 điểm và thấp nhất là bò 283, đạt 86,8 điểm. Bò 282 có khối lượng sơ sinh cao nhất, đạt 44 kg và
cũng có khối lượng trưởng thành cao nhất, đạt 926 kg và bò 281 có khối lượng sơ sinh thấp nhất, đạt 41 kg, cũng có
khối lượng trưởng thành thấp nhất, đạt 816 kg.
Các bò đực giống HF Hoa Kỳ đều có chất lượng tinh đông lạnh tốt, đảm bảo hiệu quả cao trong công tác
TTNT và nâng cao chất lượng giống bò ở Việt Nam. Thể tích tinh dịch của bò 281, 282 và 286 đạt 7,87ml; 8,21ml
và 8,11ml, cao hơn các bò 283, 284 và 285, chỉ đạt 6,43ml, 6,54ml và 6,61ml (P<0,05). Hoạt lực tinh trùng của các
bò 282, 284 và 286 đạt 70,29%, 68,94% và 68,33%, cao hơn các bò còn lại (P<0,05). Nồng độ tinh trùng trong tinh
dịch của bò 282, 283 đạt 1,40 tỷ/ml và 1,42 tỷ/ml, cao hơn các bò còn lại (P<0,05). Bò 282 có tỷ lệ các lần lấy tinh
ĐTC cao nhất, đạt 87,32% và bò 283 thấp nhất, chỉ đạt 39,13%. Số CR/lần lấy tinh ĐTC cao nhất là ở bò 282, đạt
428,99 cọng rạ. Và thấp nhất là bò 281 và 283, chỉ đạt 287,98 và 289,61 cọng rạ. Hoạt lực sau giải đông của bò 282
và 284 đạt 41,39% và 41,33% là cao hơn các bò còn lại.
Bò 286 có chỉ số chọn lọc cao nhất (828,50), tiếp đến là bò 282, 285, 283, 284 và thấp nhất là bò 281
(664,45).

1. Đặt vấn đề

Ở Việt Nam, truyền tinh nhân tạo (TTNT) cho bò được ứng dụng từ những năm 70 (thế kỷ
XX) đã góp phần cải tiến, phát triển số lượng, chất lượng đàn bò sữa và thịt trong cả nước. Trạm
Nghiên cứu và Sản xuất tinh đông lạnh Moncada (Moncada) thuộc Trung tâm Giống gia súc lớn
Trung ương, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ nuôi dưỡng, huấn luyện,
khai thác và sản xuất tinh bò đông lạnh phục vụ công tác TTNT tại Việt Nam. Bò đực hướng sữa
Holstein Friesian (HF) nuôi tại Moncada được nhập từ những nước có chất lượng giống tốt như
Hoa Kỳ, Cu Ba, Australia ...và được chọn lọc nghiê...
CHỌN LỌCTHỂ ĐỰC GIỐNG HOLSTEIN FRIESIAN
NHẬP TỪ HOA K NUÔI TẠI MONCADA
Hà Minh Tuân, Lê Văn Thông, Lê Bá Quế, Phùng Thế Hải,
Nguyễn Thị Thu Hoà, Nguyễn Hữu Sắc
Trung tâm Ging Gia súc ln Trung ương
Tóm tt
Kết quả nghiên cứu trên 6 bò đực giống HF Hoa Kỳ (số hiệu 281, 282, 283, 284, 285 và 286) nuôi tại Trạm
Nghiên cứuSản xuất tinh đông lạnh Moncada cho thấy chúng có tiềm năng di truyền cao, ngoại hình thể chất đạt
ĐCKL khả năng sinh trưởng phát triển tốt. Trung bình giá trị giống ước nh về khnăng sản xuất sữa của bố
mẹ bò 286 cao nhất, đạt +1361,5 ; thấp nhất 284, đạt +1019,0. Điểm xếp cấp ngoại hình thể chất cao nhất
282, đạt 94,9 điểm thấp nhất 283, đạt 86,8 điểm. 282 khối lượng sinh cao nhất, đạt 44 kg và
cũng có khối lượng trưởng thành cao nhất, đạt 926 kg và bò 281 khối lượng sơ sinh thấp nhất, đạt 41 kg, cũng có
khối lượng trưởng thành thấp nhất, đạt 816 kg.
Các đực giống HF Hoa Kđều chất lượng tinh đông lạnh tốt, đảm bảo hiệu quả cao trong ng tác
TTNT nâng cao chất lượng giống bò Việt Nam. Thể tích tinh dịch của 281, 282 286 đạt 7,87ml; 8,21ml
và 8,11ml, cao n các 283, 284 285, chỉ đạt 6,43ml, 6,54ml và 6,61ml (P<0,05). Hoạt lực tinh trùng của các
282, 284 và 286 đạt 70,29%, 68,94% 68,33%, cao hơn các n lại (P<0,05). Nồng độ tinh trùng trong tinh
dịch của 282, 283 đạt 1,40 tỷ/ml 1,42 tỷ/ml, cao hơn các còn lại (P<0,05). 282 tỷ lệ c lần lấy tinh
ĐTC cao nhất, đạt 87,32% 283 thấp nhất, chỉ đạt 39,13%. Số CR/lần lấy tinh ĐTC cao nhất 282, đạt
428,99 cọng rạ. thấp nhất là 281 283, chỉ đạt 287,98 289,61 cọng rạ. Hoạt lực sau giải đông của 282
và 284 đạt 41,39% và 41,33% là cao hơn các bò còn lại.
286 chsố chọn lọc cao nhất (828,50), tiếp đến 282, 285, 283, 284 và thấp nhất 281
(664,45).
1. Đặt vn đề
Ở Việt Nam, truyền tinh nhân tạo (TTNT) cho bò được ứng dng t những năm 70 (thế kỷ
XX) đã góp phần cải tiến, phát triển số ng, chất ợng đàn sữa tht trong cả nước. Trạm
Nghiên cứu và Sn xuất tinh đông lnh Moncada (Moncada) thuc Trung tâm Ging gia súc lớn
Trung ương, đưc B Nông nghip Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ nuôi dưỡng, hun luyn,
khai thác sản xuất tinh đông lạnh phục vụ ng tác TTNT tại Việt Nam. đực hướng sữa
Holstein Friesian (HF) nuôi tại Moncada được nhập từ những nước chất lượng giống tốt như
Hoa K, Cu Ba, Australia ...và được chọn lọc nghiêm ngặt thông qua lý lịch, hệ phả (đời trước)
được bình tuyển giám định ngoại hình thể chấtngm.
Để chọn lọc được những đực giống HF tốt nhất, cần đánh giá đồng thời các tu ckhác
nhau đời trước (b mẹ, ông bà), bn thân đực giống, khả năng sinh trưởng, phát triển, khả
ng sinh sản, sức sản xuất qua chem gái qua đời sau. Đã nhiều nghiên cứu về khả năng
sinh trưởng phát triển, khả năng sản xuất của đực giống HF tại Việt Nam nhưng việc đánh g
chọn lọc cá thể đực giống HF nhập từ Hoa Kỳ (HF Hoa Kỳ) còn ít, do vậy nhằm góp phần đánh
giá chấtợng giống và tiềmng di truyền của bò HF Hoa K m tiền đề cho bước kiểm tra chọn
lọc đực giống qua đời sau, góp phần phục vụ tốt cho côngc pt triển giống sữa Việt Nam,
Chọn lọc cá thể bò đực giống Holstein Friesian nhập từ Hoa Kỳ nuôi tại Moncada - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chọn lọc cá thể bò đực giống Holstein Friesian nhập từ Hoa Kỳ nuôi tại Moncada - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chọn lọc cá thể bò đực giống Holstein Friesian nhập từ Hoa Kỳ nuôi tại Moncada 9 10 292