Ktl-icon-tai-lieu

Chọn lọc một số chỉ tiêu năng suất của vịt M15 (MT3)

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỌN TẠO DÒNG VỊT CHUYÊN THỊT M14
N

T
T V

N
N

V

V
V

H
T
T Q
1

V

T
N

V
T

T
T

N

Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên; 1 Viện Chăn Nuôi
Tóm tắt
Vịt M14 dựa trên màu mỏ phân ra hai nhóm, tiến hành tự giao và chọn lọc theo hai hướng khác nhau, nhóm
MT1 chọn theo hướng tăng khối lượng cơ thể ở 7 tuần tuổi, nhóm MT2 chọn theo hướng tăng năng suất trứng. Kết
quả sau 4 thế hệ chọn lọc:
hóm MT1 chọn theo hướng tăng khối lượng cơ thể ở 7 tuần tuổi có l sai chọn lọc 132,6 - 331,0g ở con
ực 117,3 - 164,2g ở con mái và chung cả ực mái là 74,6 - 191,9g. ệ số di tru n khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi
c a nhóm MT1 h2 = 0,50 - 0,56; hiệu quả chọn lọc ước t nh t ược 37,3 - 77,84g, năng suất trứng ổn ịnh qua 4
thế hệ chọn lọc 201,02 - 202,63 quả/mái/42 tuần ẻ.
hóm MT2 tăng năng suất trứng tăng t 207,19 lên 229,75 quả/mái/42 tuần ẻ, hệ số di tru n v năng
suất trứng c a vịt MT2 là h2 = 0,30 - 0,34; hiệu quả chọn lọc ước t nh v năng suất trứng t ược là 1,58 - 3,38
quả.
Vịt MT12 nuôi sinh sản, nuôi làm mái n n và nuôi thương phẩm trong Trung tâm cũng như ngoài sản xuất
u có năng khả năng sản xuất tốt.

1.

t vấn đề

Vịt M14 ược nh p t háp v Trung tâm nghiên cứu vịt i u ên năm 2005, qua th i
gian theo d i vịt M14 th ch nghi tốt với i u kiện Việt am, t lệ nuôi sống t 97,97 - 98,06 .
ăng suất trứng t ược 202,44 -206,77quả/mái/67 tuần tuổi. Vịt M14 thương phẩm ến 8 tuần
tuổi t khối lượng 3144,63g, t lệ thịt xẻ và thịt có giá trị t cao và tiêu tốn thức ăn thấp
2,38kg ở 7 tuần tuổi gu n ức Trọng và cs, 2007 .
M t khác, vịt mái M14 khi cho lai với ngan ực 71 s d ng công nghệ th tinh nhân
t o. on lai ngan vịt có màu lông ng nhất là tr ng tu n ho c tr ng tu n có ốm ầu con lai
gi a ngan ực 71 và vịt M trước â cho con lai có 3 màu lông khác nhau, gô Văn V nh,
2005 và c iệt con lai gi a ngan 71 và vịt M14 có t lệ nuôi sống cao t 100 khi nuôi ến
10 tuần tuổi, khối lượng cơ thể t 3601,3g ở 10 tuần tuỏi với tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng là
2,9kg gô Văn V nh và cs, 2008 .
ông nghệ th tinh nhân t o gi a ngan và vịt
nâng t lệ phôi lên cao, ể có ngu n
ngu ên liệu ph c v cho công tác th tinh nhân t o gi a ngan 71 và vịt M14 t o con lai có màu
ng nhất tài chọn lọc t o d ng vịt chu ên thịt M14 ược thực hiện. h m m c ch:
- họn lọc nhóm MT1 tăng khối lượng cơ thể 30 - 70g/thế hệ.
- họn lọc nhóm MT2 tăng năng suất trứng 1 - 4 quả/thế hệ.
2. Vật li u và ph

ng pháp nghiên c u

Vậ
Vịt M14: nhóm có màu mỏ nh t MT1, nhóm có màu mỏ

m MT2 và vịt MT12.

T ờ

v đ

đ ểm

- Th i gian: 1/2006 - 09/2010.
- ...
C  DÒNG  CHUYÊN  M14

1




1
i
Tóm tt



-
--
- -
- 

su- - 3,38



1. t vn 

-
-206,77
         










- - 
- - 
2. Vt liu và phng pháp nghiên cu

V
Chọn lọc một số chỉ tiêu năng suất của vịt M15 (MT3) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chọn lọc một số chỉ tiêu năng suất của vịt M15 (MT3) - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chọn lọc một số chỉ tiêu năng suất của vịt M15 (MT3) 9 10 61