Ktl-icon-tai-lieu

Chọn tạo dòng vịt chuyên thịt V12 có khối lượng cơ thể cao tại trại vịt giống Vigova

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỌN TẠO DÒNG VỊT CHUYÊN THỊT V12 CÓ KHỐI LƢỢNG CƠ THỂ CAO TẠI
TRẠI VỊT GIỐNG VIGOVA
Dƣơng Xuân Tuyển, Lê Thanh Hải, 1Hoàng Văng Tiệu
Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao TBKT Chăn Nuôi Tp. Hồ Chí Minh
1
Viện Chăn Nuôi
Tóm tắt
Mục tiêu của đề tài là chọn tạo ra một dòng vịt trống có khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi cao hơn dòng trống
V2 hiện tại của trại vịt giống VIGOVA 3,5-5%; vịt thương phẩm lai 4 dòng có khối lượng 7 tuần tuổi cao hơn vịt
thương phẩm V2517 hiện tại 2,5-3%. Chọn tạo đàn nguyên liệu trong 2 năm 2005-2006 và chọn lọc định hướng 5
thế hệ từ 2006-2010.
Phương pháp chọn lọc là chọn lọc định hướng khối lượng cơ thể 7 tuấn tuổi kết hợp với ngoại hình, chọn
ghép phối theo phương pháp đồng dạng kiểu hình, giao phối ngẫu nhiên trong từng nhóm (mỗi nhóm có số lượng từ
30 đến 70 mái và 6-14 trống). Vịt trống chọn những cá thể có khối lượng Mi>M+1δ; vịt mái chọn những cá thể có
khối lượng Mi≥ M. Vịt nuôi trên chuồng nền, có sân chơi và được thả bơi ao với thời lượng khống chế 1-2 giờ mỗi
ngày đối với vịt con và vịt hậu bị, giai đoạn vịt đẻ nuôi nhốt không cho bơi ao. Giai đoạn 0-7 tuần tuổi thức ăn có 20
% prôtêin thô và 2850 kcal NLTĐ; giai đoạn 8-21 tuần tuổi có 16,5 % prôtêin thô và 2750 kcal NLTĐ; giai đoạn 2268 tuần tuổicó 19,5% prôtêin thô và 2700 kcal NLTĐ.
Đề tài đã chọn tạo thành công một dòng vịt chuyên thịt (đặt tên là V12) có khối lượng cơ thể cao dùng làm
dòng trống trong các tổ hợp dòng sản xuất vịt giống bố mẹ và thương phẩm. Dòng vịt V12 có đầu cổ to, chân cao,
đòn dài, nuôi 7 tuần tuổi theo chế độ ăn tự do đạt 3245,9 gam, cao hơn thế hệ xuất phát 226,2 gam (7,49%) và cao
hơn đàn đối chứng SM (không chọn lọc) 247,6 gam (8,25%). So với dòng trống V2 hiện tại thì khối lượng 7 tuần
tuổi dòng V12 cao hơn 129,5 gam (4,16%). Dòng V12 có tuổi đẻ 178 ngày, năng suất trứng 181,5 quả/mái/42 tuần
đẻ, khối lượng trứng 94,58 gam, tiêu tốn thức ăn cho 10 trứng 4.54 kg, tỷ lệ phôi 93,3% và tỷ lệ nở trên phôi 77,2%.
Tổ hợp thương phẩm (V12517) chéo 4 dòng (V12, V5, V1 và V7) có khả năng sinh trưởng, năng suất và
chất lượng thịt xẻ và chuyển hóa thức ăn cho sản xuất thịt đều tốt hơn tổ hợp thương phẩm V2517 (chéo 4 dòng là
V2, V5, V1 và V7). Vịt nuôi 7 tuần tuổi đạt khối lượng 3173,2 gam, cao hơn tổ hợp V2517 là 87,7 gam (2,84 %); tỷ
lệ thịt xẻ 70,31 %, tỷ lệ thịt đùi+ức 35,60 % và tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng cơ thể 2,59 kg.
Như vậy đề tài đã đạt mục tiêu đề ra. Đề nghị công nhận dòng vịt V12 và sử dụng làm dòng trống trong các
tổ hợp dòng sản...
C  DÒNG  CHUYÊN  V12 CÓ     CAO 
T   VIGOVA

1

Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao TBKT Chăn Nuôi Tp. Hồ Chí Minh
1
Vin Chăn Nuôi
Tóm tt
Mục tiêu của đề tài chọn tạo ra một dòng vịt trống khối lượng thể 7 tuần tuổi cao hơn dòng trống
V2 hiện tại ca trại vịt giống VIGOVA 3,5-5%; vịt thương phẩm lai 4 dòng khối lượng 7 tuần tuổi cao hơn vịt
thương phẩm V2517 hiện tại 2,5-3%. Chọn tạo đàn nguyên liệu trong 2 năm 2005-2006 chọn lọc định hướng 5
thế hệ từ 2006-2010.
Phương pháp chọn lọc chọn lọc định hướng khối lượng thể 7 tuấn tuổi kết hợp với ngoại hình, chọn
ghép phối theo phương pháp đồng dạng kiểu hình, giao phối ngẫu nhiên trong từng nhóm (mỗi nhóm có số lượng từ
30 đến 70 mái 6-14 trống). Vịt trống chọn những thể khối lượng Mi>M+1δ; vịt mái chọn những thể
khối lượng Mi≥ M. Vịt nuôi trên chuồng nền, có sân chơi được thả bơi ao với thời lượng khống chế 1-2 giờ mỗi
ngày đối với vịt con và vịt hậu bị, giai đoạn vịt đẻ nuôi nhốt không cho bơi ao. Giai đoạn 0-7 tuần tuổi thức ăn có 20
% prôtêin thô và 2850 kcal NLTĐ; giai đoạn 8-21 tuần tuổi có 16,5 % prôtêin thô và 2750 kcal NLTĐ; giai đoạn 22-
68 tuần tuổicó 19,5% prôtêin thô và 2700 kcal NLTĐ.
Đề tài đã chọn tạo thành công một dòng vịt chuyên thịt (đặt tên là V12) có khối lượng cơ thể cao dùng làm
dòng trống trong các tổ hợp dòng sản xuất vịt giống bố mẹ thương phẩm. Dòng vịt V12 đầu cổ to, chân cao,
đòn dài, nuôi 7 tuần tuổi theo chế đăn tự do đạt 3245,9 gam, cao hơn thế hệ xuất phát 226,2 gam (7,49%) cao
hơn đàn đối chứng SM (không chọn lọc) 247,6 gam (8,25%). So với dòng trống V2 hiện tại thì khối ợng 7 tuần
tuổi dòng V12 cao hơn 129,5 gam (4,16%). Dòng V12 có tuổi đẻ 178 ngày, năng suất trứng 181,5 quả/mái/42 tuần
đẻ, khối lượng trứng 94,58 gam, tiêu tốn thức ăn cho 10 trứng 4.54 kg, tỷ lệ phôi 93,3% và t lệ nở trên phôi 77,2%.
Tổ hợp thương phẩm (V12517) chéo 4 dòng (V12, V5, V1 V7) khnăng sinh trưởng, năng suất
chất lượng thịt xẻ chuyển hóa thức ăn cho sản xuất thịt đều tốt hơn tổ hợp thương phẩm V2517 (chéo 4 ng
V2, V5, V1 và V7). Vịt nuôi 7 tuần tuổi đạt khối lượng 3173,2 gam, cao hơn tổ hợp V2517 là 87,7 gam (2,84 %); tỷ
lệ thịt xẻ 70,31 %, tỷ lệ thịt đùi+ức 35,60 % và tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng cơ thể 2,59 kg.
Như vậy đề tài đã đạt mục tiêu đề ra. Đề nghị công nhận dòng vịt V12 và sử dụng làm dòng trống trong các
tổ hợp dòng sản xuất vịt bố mẹ và thương phẩm nuôi thử nghiệm đại trà. Tiếp tục nghiên cứu chọn lọc ổn định năng
suất dòng.
1. t vn 
Trong những năm qua, hiệu quả của công tác chọn lọc tạo dòng đã được khẳng định trong
chăn nuôi vịt. Các dòng vịt mới được sử dụng trong các tổ hợp dòng khác nhau để sản suất vịt
giống bố mẹ thương phẩm năng suất, chất lượng sản phẩm hiệu quả kinh tế cao. Đó
các dòng như V2, V5, V6 tại Trại vịt giống VIGOVA, dòng T5, T6 tại trung tâm nghiên cứu vịt
Đại Xuyên, một số dòng vịt, ngan tại trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương...Trại vịt
giống VIGOVA đã sử dụng dòng trống V2 (tạo ra năm 2004) trong tổ hợp 4 dòng tạo vịt thương
phẩm V2517, từ năm 2007 đến nay đưa ra sản xuất đại trà cho khối lượng xuất chuồng (trong
điều kiện sản xuất nông hộ) phổ biến trên 3,1kg/con, đã có cải thiện về năng suất thịt.
Tại Đồng bằng Sông Cửu Long, tổng đàn vịt theo thống năm 2009 29,55 triệu con.
Chăn nuôi vịt thịt đang phát triển mạnh, do đó nhu cầu về con giống, đặc biệt vịt siêu thịt
Chọn tạo dòng vịt chuyên thịt V12 có khối lượng cơ thể cao tại trại vịt giống Vigova - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chọn tạo dòng vịt chuyên thịt V12 có khối lượng cơ thể cao tại trại vịt giống Vigova - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chọn tạo dòng vịt chuyên thịt V12 có khối lượng cơ thể cao tại trại vịt giống Vigova 9 10 753