Ktl-icon-tai-lieu

Chọn tạo một dòng ngan giá trị kinh tế cao

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHỌN TẠO MỘT DÒNG NGAN GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO
Hoàng Văn Tiệu, Phùng Đức Tiến, Trần Thị Cương, Vũ Thị Thảo, Lê Thị Nga,
Tạ Thị Hương Giang, Phạm Đức Hồng, Đặng Đào Tuân, Trần Thị Hà, Đỗ Thị Tự
Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thuỵ Phương
Tóm tắt
Khối lượng cơ thể sau khi đã được chọn lọc ở 8 tuần tuổi đến thế hệ 3: Ngan V51: con trống đạt: 3019,61 g,
con mái đạt: 2170,07 g. Ngan V71: con trống đạt: 3205,20 g, con mái đạt: 2188,03 g. Ngan VS1: con trống đạt:
3324,11g, con mái đạt: 2300,92 g. Sau khi chọn lọc ở 8 tuần tuổi khối lượng quần thể thế hệ 3 so thế hệ xuất phát :
Ngan V51 con trống đạt: 103,06 %, con mái đạt: 105,51%. Ngan V71: con trống đạt: 102,02 %, con mái đạt: 100,60
%. Ngan VS1: con trống đạt: 104,97 % , con mái đạt: 103,70 %.
Năng suất trứng/chu kỳ 1 đến thế hệ 3 Ngan V52: 114,6 quả, ngan V72 114,3 quả, ngan VS2 109,7 quả, So
với thế hệ xuất phát ngan V52 tăng: 5,7 quả, ngan V72 và VS2 tăng 3,9 qủa. So với Hẵng Grimaud Frères năng suất
trứng đạt 95,35- 95,71 %.
Tỷ lệ phôi các dòng ngan đạt cao từ 93,05 – 96,53 %. Tỷ lệ nở /tổng đạt từ 78,68 - 82,86 %. So với hẵng
Grimaud Frères tỷ lệ phôi đã tăng từ 0,58 – 1,55%.

1. Đặt vấn đề

Các dòng ngan Pháp cho năng suất, chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu của sản xuất đã và
đang phát triển mạnh ở nước ta. Chăn nuôi ngan đã trở thành một nghề mới có thu nhập cao cho
nông dân, nông thôn Việt Nam.
Song trong điều kiện nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, giá nhập ngan giống rất cao
(80-85 USD/một ngan ông bà) cho nên không thể thường xuyên nhập được các giống ngan mới,
hơn nữa các dòng ngan mới nhập về mỗi dòng chỉ có một giới tính, sau một chu kỳ khai thác phải
tiếp tục nhập. Để bảo tồn, nâng cao chất lượng nguồn gen giống ngan đã có, đồng thời nhằm giảm
bớt kinh phí đầu tư nhập giống và từng bước chủ động được con giống, việc nghiên cứu chọn lọc
tạo một số dòng ngan giá trị kinh tế cao của Việt Nam là cấp thiết trước mắt cũng như lâu dài với
mục tiêu:
1.Chọn tạo 2 dòng ngan V5 (dòng trống V51; dòng mái V52); 2 dòng ngan V7 (dòng
trống V71; dòng mái V72); 2 dòng ngan VS (dòng trống VS1; dòng mái VS2) có năng suất cao
hơn các dòng ngan hiện tại 6-8%, phù hợp với chăn nuôi trang trại và thị hiếu người tiêu dùng.
Phấn đấu đến 2010 có thể chủ động phần lớn con giống, hạn chế việc bỏ ngoại tệ để nhập giống
từ nước ngoài.
2. Làm nguyên liệu lai với các dòng khác để tạo ra con thương phẩm có năng suất, chất
lượng cao phù hợp với thị trường trong nước.
2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Vật liệu
Hai dòng ...
CHỌN TẠO MỘT DÒNG NGAN GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO
Hoàng Văn Tiệu, Phùng Đức Tiến, Trần Thị Cương, Vũ Thị Thảo, Lê Thị Nga,
Tạ Thị Hương Giang, Phạm Đức Hồng, Đặng Đào Tuân, Trần Thị Hà, Đỗ Thị Tự
Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thuỵ Phương
Tóm tt
Khối lượng cơ thể sau khi đã được chọn lọc ở 8 tuần tuổi đến thế hệ 3: Ngan V51: con trống đạt: 3019,61 g,
con mái đạt: 2170,07 g. Ngan V71: con trống đạt: 3205,20 g, con mái đạt: 2188,03 g. Ngan VS1: con trống đạt:
3324,11g, con mái đạt: 2300,92 g. Sau khi chọn lọc 8 tuần tuổi khối lượng quần thể thế hệ 3 so thế hệ xuất phát :
Ngan V51 con trống đạt: 103,06 %, con mái đạt: 105,51%. Ngan V71: con trống đạt: 102,02 %, con mái đạt: 100,60
%. Ngan VS1: con trống đạt: 104,97 % , con mái đạt: 103,70 %.
Năng suất trứng/chu kỳ 1 đến thế hệ 3 Ngan V52: 114,6 quả, ngan V72 114,3 quả, ngan VS2 109,7 quả, So
với thế hệ xuất phát ngan V52 tăng: 5,7 quả, ngan V72 và VS2 tăng 3,9 qủa. So với Hẵng Grimaud Frères năng suất
trứng đạt 95,35- 95,71 %.
Tỷ lệ phôi c dòng ngan đạt cao từ 93,05 96,53 %. Tỷ lệ nở /tổng đạt từ 78,68 - 82,86 %. So với hẵng
Grimaud Frères t lệ phôi đã tăng từ 0,58 1,55%.
1. Đặt vn đề
c dòng ngan Pp cho năng suất, chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu của sản xuất đã và
đang phát triển mạnhnước ta. Chăn nuôi ngan đã trở thành một nghề mới thu nhập cao cho
nông dân, nông thôn Việt Nam.
Song trong điều kiện nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, giá nhập ngan giống rất cao
(80-85 USD/một ngan ông bà) cho nên không thể thường xuyên nhập được các giống ngan mới,
hơn nữa các dòng ngan mới nhập về mỗi dòng chỉ có một giới tính, sau một chu kỳ khai thác phải
tiếp tục nhập. Để bảo tồn, nâng cao chất lượng nguồn gen giống ngan đã , đồng thời nhằm giảm
bớt kinh phí đầu nhập giống từng bước chủ động được con giống, việc nghiên cứu chọn lọc
tạo một số dòng ngan giá trkinh tế cao của Việt Nam là cấp thiết trước mắt cũng như lâu dài với
mục tu:
1.Chọn tạo 2 dòng ngan V5 (dòng trống V51; dòng mái V52); 2 dòng ngan V7 (dòng
trống V71; dòng mái V72); 2 dòng ngan VS (dòng trống VS1; dòng mái VS2) năng suất cao
hơn các dòng ngan hiện tại 6-8%, phù hợp với chăn nuôi trang trại thị hiếu người tiêu dùng.
Phấn đấu đến 2010 thể chủ động phần lớn con giống, hạn chế việc bỏ ngoại tệ để nhập giống
từ nước ngoài.
2. Làm nguyên liệu lai với các dòng khác để tạo ra con thương phẩm có năng suất, chất
lượng cao phù hợp với thị trường trong nước.
2. Vt liu và phương pháp nghiên cu
2.1. Vật liệu
Hai dòng ngan V5 (dòng trống V51 và dòng mái V52) từ nguyên liệu ngan R51.
Hai dòng ngan V7 (dòng trống V71 và dòng mái V72) từ nguyên liệu ngan V71
Hai dòng ngan VS (dòng trống VS1 và dòng mái VS2) từ nguyên liệu ngan VS1 .
Chọn tạo một dòng ngan giá trị kinh tế cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chọn tạo một dòng ngan giá trị kinh tế cao - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Chọn tạo một dòng ngan giá trị kinh tế cao 9 10 562