Ktl-icon-tai-lieu

Chương 10 : Chăn nuôi trâu bò cày kéo

Được đăng lên bởi Hoainhan Ho
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3463 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Chương 10

CHĂN NUÔI TRÂU BÒ CÀY KÉO
Chương này dành ph n ñ u gi i thi u v cơ s khoa h c c a s co cơ như là m t k t
qu c a s chuy n hoá năng lư ng t d ng hoá năng thành cơ năng ñ t o ra s c kéo cho
trâu bò. ð ñánh giá kh năng lao tác c a trâu bò nhi u ch tiêu quan tr ng s ñư c ñưa ra
ñ có th l a ch n cho phù h p v i t ng m c tiêu nghiên c u và ñi u ki n c th . Các nhân t
chính nh hư ng t i s c kéo và kh năng làm vi c c a trâu bò cũng ñư c phân tích. Các bi n
pháp nuôi dư ng và chăm sóc ñ c thù ñ i v i trâu bò cày kéo ñư c nh n m nh trong chương
này. Cu i cùng là các bi n pháp nâng cao s c kéo và năng su t cày kéo c a trâu bò.
I. CƠ S

KHOA H C C A S

CO CƠ

1.1. C u trúc cơ b n c a cơ vân

S i cơ ñư c b c b i

mô liên k t
Toàn b cơ trong cơ th ñ ng v t có
Bó s i cơ ñư c b c
th chia làm hai nhóm l n là cơ vân và cơ
b i mô liên k t
trơn. ð i v i gia súc lao tác, s c kéo ñư c
t o ra nh s co c a cơ vân. Cơ vân ñư c
c u t o t các bó cơ trong ñó g m nhi u s i
cơ t p h p l i (hình 10.1). ðư ng kính c a
s i cơ ph thu c vào ch c năng c a cơ, bi n Cơ ñư c b c b i
ñ ng t 10 ñ n 100 micromet và kéo dài v b c mô liên k t
toàn b bó cơ. M i s i cơ ñư c n i v i m t
ñ u mút th n kinh v trí g n gi a s i cơ.

M i s i cơ, bó cơ và b p cơ ñư c bao
b c b i màng b c mô liên k t (sarcolemma)
bao g m có màng bào tương và m t l p
m ng polysaccharit bao quanh vi huy t
qu n. Phía ngoài cùng c a màng này là m t
l p collagen m ng. ñ u m i s i cơ, nh ng
l p b m t c a màng sarcolemma l ng vào
nh ng s i gân. Các s i gân t p h p thành bó
gân cơ và sau ñó bám vào xương.
1.2. C u trúc phân t

Gân
Màng xương
Xương

Hình 10.1: C u trúc c a cơ vân
(Sjaastad et al., 2005)

c a các thành ph n co du i cơ

M i s i cơ bao g m vài trăm ñ n vài ngàn myofibrin. M i myofibrin ch a kho ng 1500
myosin và 3000 actin x p c nh nhau (hình 10.2). ðó là nh ng protein có phân t lư ng cao
ñáp ng cho s co cơ. Dư i kính hi n vi ñi n t có th th y băng d y là myosin và băng m ng
là actin. S di chuy n c a hai băng này l ng vào nhau t o ra băng sáng và băng t i. Băng sáng
ch ch a actin ñư c g i là băng I, băng t i ch a myosin và ph n g i c a ñ u cu i s i actin lên
myosin g i là băng A. Bên sư n s i myosin còn có c u n i b t ngu n t b m t s i myosin
d c theo toàn b s i tr
chính gi a. Ngư i ta bi t có m i quan h qua l i gi a c u n i và s i
Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò ---------------------------------------------

241

actin gây nên s co du i. S i actin bám vào ñĩa Z và kéo dài c 2 bên màn...
Trường ðại hc Nông nghip 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò ---------------------------------------------
241
Chương 10
CHĂN NUÔI TRÂU BÒ CÀY KÉO
Chương này dành phn ñầu gii thiu v cơ s khoa hc ca s co cơ như mt kết
qu ca s chuyn hoá năng lượng t dng hoá năng thành cơ năng ñể to ra sc o cho
trâu bò. ð ñánh giá kh năng lao tác ca trâu nhiu ch tiêu quan trng s ñược ñưa ra
ñểth la chn cho phù hp vi tng mc tiêu nghiên cu và ñiu kin c th. Các nhân t
chính nh hưởng ti sc kéo và kh năng làm vic ca trâu bò cũng ñược phân tích. Các bin
pháp nuôi dưỡng và chăm sóc ñặc thù ñối vi trâu bò cày kéo ñược nhn mnh trong chương
này. Cui cùng là các bin pháp nâng cao sc kéo và năng sut cày kéo ca trâu bò.
I. CƠ S KHOA HC CA S CO CƠ
1.1. Cu trúc cơ bn ca cơ vân
Toàn b cơ trong cơ th ñộng vt
th chia làm hai nhóm ln là cơ vân cơ
trơn. ðối vi gia c lao tác, sc kéo ñược
to ra nh s co ca cơ vân. Cơ vân ñược
cu to t các cơ trong ñó gm nhiu si
cơ tp hp li (hình 10.1). ðưng kính ca
si cơ ph thuc vào chc năng ca cơ, biến
ñộng t 10 ñến 100 micromet và kéo dài
toàn b cơ. Mi si cơ ñược ni vi mt
ñầu mút thn kinh v trí gn gia si cơ.
Mi si cơ, cơ bp cơ ñược bao
bc bi màng bc mô liên kết (sarcolemma)
bao gm có màng bào tương và mt lp
mng polysaccharit bao quanh vi huyết
qun. Phía ngoài cùng ca màng này mt
lp collagen mng. ñầu mi si cơ, nhng
lp b mt ca màng sarcolemma lng vào
nhng si gân. Các si gân tp hp thành bó
gân cơ và sau ñó bám vào xương.
1.2. Cu trúc phân t ca các thành phn co dui cơ
Mi si cơ bao gm vài trăm ñến vài ngàn myofibrin. Mi myofibrin cha khong 1500
myosin 3000 actin xếp cnh nhau (hình 10.2). ðó nhng protein có phân t lượng cao
ñáp ng cho s co cơ. Dưới kính hin vi ñin t có th thy băng dy là myosin và băng mng
là actin. S di chuyn ca hai băng này lng vào nhau to ra băng sáng và băng ti. Băng sáng
ch cha actin ñược gi là băng I, băng ti cha myosin và phn gi ca ñầu cui si actin lên
myosin gi băng A. n sườn si myosin còn cu ni bt ngun t b mt si myosin
dc theo toàn b si tr chính gia. Người ta biết có mi quan h qua li gia cu ni và si
Hình 10.1: Cu trúc ca cơ vân
(
Sjaastad et al., 2005)
S
i c
ơ ñư
c
b
c bi
mô liên kết
Bó s
i c
ơ ñư
bi mô liên kết
Cơ ñư
c bc bi
v bc mô liên kết
Gân
Màng xương
Xương
Chương 10 : Chăn nuôi trâu bò cày kéo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 10 : Chăn nuôi trâu bò cày kéo - Người đăng: Hoainhan Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chương 10 : Chăn nuôi trâu bò cày kéo 9 10 891