Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2 GIỐNG VÀ CÔNG TÁC GIỐNG

Được đăng lên bởi Hoainhan Ho
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2017 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2
GI NG VÀ CÔNG TÁC GI NG
Chương này nh m cung c p nh ng thông tin cơ b n v các gi ng trâu bò n i và m t
s gi ng trâu bò ngo i ñư c nuôi ph bi n trên Th gi i. ð ng th i nh ng n i dung cơ b n
v công tác gi ng trong chăn nuôi trâu bò s ñư c trình bày; tuy nhiên, các phương pháp tính
toàn chi ti t v các tham s liên quan ñ n ch n l c và nhân gi ng s không ñư c nh c l i vì
sinh viên ñã ñư c h c. Cu i chương m t s v n ñ v phương hư ng công tác gi ng và các
chương trình gi ng trâu bò c th Vi t Nam cũng s ñư c ñ c p t i.
I. CÁC GI NG TRÂU BÒ N I
1.1. Trâu Vi t Nam
Trâu Vi t Nam (hình 2.1) thu c nhóm
trâu ñ m l y. V cơ b n trâu n i thu c v m t
gi ng, nhưng tuỳ theo ñi u ki n nuôi dư ng
c a t ng nơi mà trâu ñư c phân hoá thành hai
lo i hình và quen ñư c g i theo t m vóc là
trâu ng (to) và trâu gié (nh hơn). Tuy nhiên
s phân bi t này cũng không có ranh gi i c
th .
Trâu có ngo i hình v m v . ð u hơi bé;
trán và s ng mũi th ng, có con hơi võng; tai
m c ngang, hay ve v y; s ng dài, d t, hình
Hình 2.1: Trâu Vi t Nam
cánh cung, hư ng v phía sau và hơi v nh lên
trên. C con ñ c to tròn, con cái nh và h p, không có y m. U vai không có. Lưng th ng,
mông xuôi, ng c n . ðuôi dài ñ n khoeo, t n cùng có chòm lông. ða s có lông da màu ñen
xám; dư i h u và trư c c có khoang lông màu tr ng. Có m t s trâu (5-10%) có lông da màu
tr ng (trâu b c).
T m vóc trâu khá l n: kh i lư ng sơ sinh 28-30kg, trư ng thành 400-450 kg ñ i v i con
cái, 450-500 kg ñ i v i con ñ c. T l th t x 48%. N u gi t th t s m ch t lư ng th t trâu non
cũng g n v i th t bò. Kh năng sinh s n c a trâu nói chung kém. ð ng d c bi u hi n không rõ
và mang tính mùa v . Thông thư ng trâu cái ñ 3 năm 2 l a. S c s n xu t s a th p, ch ñ
cho con bú (500-700kg/5-7 tháng), nhưng t l m s a r t cao (9-12%). Trâu Vi t Nam có kh
năng lao tác t t. S c kéo trung bình kho ng 600-800 N. Có kh năng làm vi c t t nh ng
chân ñ t năng hay l y th t.
Trâu ch u ñ ng kham kh r t t t, kh năng ch ng b nh t t cao, thích nghi t t ñư c v i
khí h u nóng m.
1.2. Bò Vàng Vi t Nam
Bò n i nư c ta (hình 2.2) ñư c phân b r ng và thư ng ñư c g i theo tên ñ a phương
như bò Thanh Hoá, bò Ngh An, bò L ng Sơn, bò Phú Yên, v.v. M c dù có s khác nhau nh t
ñ nh v m t vài ñ c ñi m màu lông và th vóc, nhưng chưa có cơ s nào ñ kh ng ñ nh ñó là
Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò ---------------------------------------------

17

nh ng gi ng bò khác nhau, cho nên có th g i chung các lo i bò n i c a ta là bò Vàng Vi t
Nam. Bò n i thư ng có...
Trường ðại hc Nông nghip 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò ---------------------------------------------
17
Chương 2
GI
NG VÀ CÔNG TÁC GING
Chương này nhm cung cp nhng thông tin cơ bn v các ging trâu ni mt
s ging trâu ngoi ñược nuôi ph biến trên Thế gii. ðồng thi nhng ni dung cơ bn
v công tác ging trong chăn nuôi trâu bò s ñược trình bày; tuy nhiên, các phương pháp tính
toàn chi tiết v c tham s liên quan ñến chn lc nhân ging s không ñược nhc li
sinh viên ñã ñược hc. Cui chương mt s vn ñề v phương hướng công tác ging các
chương trình ging trâu bò c th Vit Nam cũng s ñược ñề cp ti.
I. CÁC GING TRÂU BÒ NI
1.1. Trâu Vit Nam
Trâu Vit Nam (hình 2.1) thuc nhóm
trâu ñầm ly. V cơ bn trâu ni thuc v mt
ging, nhưng tu theo ñiu kin nuôi dưỡng
ca tng nơi trâu ñược phân hoá thành hai
loi hình quen ñược gi theo tm vóc
trâu ng (to) trâu g(nh hơn). Tuy nhiên
s phân bit này cũng không có ranh gii c
th.
Trâu ngoi hình vm v. ðầu hơi bé;
trán sng mũi thng, con hơi võng; tai
mc ngang, hay ve vy; sng dài, dt, hình
cánh cung, hướng v phía sau hơi vnh n
trên. C con ñc to tròn, con cái nh và hp, không yếm. U vai không có. Lưng thng,
mông xuôi, ngc n. ðuôi dài ñến khoeo, tn cùng chòm lông. ða s lông da màu ñen
xám; dưới hu và trước c có khoang lông màu trng. Có mt s trâu (5-10%) có lông da màu
trng (trâu bc).
Tm vóc trâu khá ln: khi lượng sơ sinh 28-30kg, trưởng thành 400-450 kg ñối vi con
cái, 450-500 kg ñối vi con ñực. T l tht x 48%. Nếu giết tht sm cht lượng tht trâu non
cũng gn vi tht bò. Kh năng sinh sn ca trâu nói chung kém. ðộng dc biu hin không rõ
mang tính mùa v. Thông thường trâu cái ñẻ 3 năm 2 la. Sc sn xut sa thp, ch ñủ
cho con bú (500-700kg/5-7 tháng), nhưng t l m sa rt cao (9-12%). Trâu Vit Nam có kh
năng lao tác tt. Sc kéo trung bình khong 600-800 N. kh năng làm vic tt nhng
chân ñất năng hay ly tht.
Trâu chu ñựng kham kh rt tt, kh năng chng bnh tt cao, thích nghi tt ñược vi
khí hu nóng m.
1.2. Bò Vàng Vit Nam
ni nước ta (hình 2.2) ñược phân b rng thường ñược gi theo tên ñịa phương
như bò Thanh Hoá, bò Ngh An, bò Lng Sơn, bò Phú Yên, v.v. Mc dù có s khác nhau nht
ñịnh v mt vài ñặc ñim màu lông th vóc, nhưng chưa cơ s nào ñể khng ñịnh ñó
Hình 2.1: Trâu Vit Nam
Chương 2 GIỐNG VÀ CÔNG TÁC GIỐNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2 GIỐNG VÀ CÔNG TÁC GIỐNG - Người đăng: Hoainhan Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Chương 2 GIỐNG VÀ CÔNG TÁC GIỐNG 9 10 250