Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4 : Chuồng trai trâu bò

Được đăng lên bởi Hoainhan Ho
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1943 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 4
CHU NG TR I TRÂU BÒ
Chương này nh m trang b cho sinh viên nh ng yêu c u và nguyên t c chung ñ i v i
chu ng tr i trâu bò. M t ph n tr ng tâm quan tr ng c a chương nói v nh ng nguyên t c xây
d ng ñ i v i các chi ti t c a chu ng tr i ñ ñ m b o ñư c yêu c u k thu t v m t chăn nuôi
và thú y.Ph n cu i c a chương nói v các bi n pháp v sinh chu ng tr i trâu bò và các
phương th c qu n lý trâu bò liên quan ñ n vi c s d ng chu ng tr i. Tuy ñ thi t k ñư c
chu ng tr i c n có thêm ki n th c và k năng v thi t k xây d ng, nhưng k c nh ng ngư i
thi t k xây d ng cũng ph i n m ñư c nh ng yêu c u t i thi u v khía c nh chăn nuôi-thú y
c a chu ng tr i và ngư c l i nh ng ngư i chăn nuôi cũng ph i n m ñư c nh ng yêu c u và
nguyên t c t i thi u v chu ng tr i vì không ph i lúc nào cũng có s n chu ng tr i ñư c thi t
k m t cách khoa h c.
I. NH NG YÊU C U VÀ NGUYÊN T C CƠ B N V CHU NG TR I
1.1. Yêu c u chung c a chu ng tr i
Khi thi t k và xây d ng chu ng tr i trâu bò ph i ñ m b o ñư c nh ng yêu c u sau:
- T o cho trâu bò ñư c an toàn, tho i mái, d ch u khi ăn u ng, ngh ngơi, di chuy n và
xu t nh p.
- T o s an toàn và thu n ti n cho ngư i chăn nuôi trong vi c qu n lý, chăm sóc và
nuôi dư ng.
- T o ra ñư c ti u khí h u t t, h n ch t i ña nh ng tác ñ ng x u c a th i ti t khí h u
lên cơ th gia súc.
- ð m b o thu n l i cho công tác thú y và v sinh môi trư ng.
- ð m b o liên thông h p lý gi a các b ph n trong toàn tr i ñ gi m thi u chi phí v n
hành s n xu t.
- Càng ñơn gi n càng t t nh m ti t ki m chi phí xây d ng, nhưng ph i s d ng ñư c
lâu dài và n ñ nh.
1.2. Các b ph n c n có c a khu chu ng tr i
Vi c thi t k m t khu chu ng tr i chăn nuôi trâu bò ph i ph i h p ñư c các b ph n
c u thành sau ñây thành m t h th ng ho t ñ ng hoàn ch nh:
- H th ng ñ ng c : M i khu tr i chăn nuôi ph i có h th ng ñ ng c thu c t và/ho c
ñ ng c chăn th ñ cung c p ñ th c ăn thô xanh hàng ngày cho trâu bò. Trong trư ng h p
di n tích ñ t tr ng c c a tr i không ñ cung c p cho ñàn bò thì ph i có h p ñ ng ngu n c
tr ng t nơi khác ñ m b o cung c p ñ y ñ và ñ u ñ n c cho ñàn bò.
- H th ng cung c p th c ăn: Kho ch a và d ng c ch bi n th c ăn tinh và th c ăn
thô, máy ph i tr n và phân ph i th c ăn, l i ñi c p phát th c ăn và máng ăn.
- H th ng c p nư c: Ngu n nư c, bơm, b ch a, ñư ng ng c p nư c và máng u ng.
- H th ng chăm sóc qu n lý bò: Các ô chu ng nh t bò, sân v n ñ ng, ñư ng ñi, thi t
b thú y, các thi t b nh p và xu t bán bò.
Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò ------------------------...
Trường ðại hc Nông nghip 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò ---------------------------------------------
105
Chương 4
CHUNG TRI TRÂU BÒ
Chương này
nhm trang b cho sinh viên nhng yêu cu nguyên tc chung ñối vi
chung tri trâu bò. Mt phn trng tâm quan trng ca chương nói v nhng nguyên tc xây
dng ñối vi các chi tiết ca chung tri ñể ñảm bo ñược yêu cu k thut v mt chăn nuôi
thú y.Phn cui ca chương nói v c bin pháp v sinh chung tri trâu và các
phương thc qun trâu liên quan ñến vic s dng chung tri. Tuy ñể thiết kế ñược
chung tri cn thêm kiến thc k năng v thiết kế xây dng, nhưng k c nhng ngưi
thiết kế xây dng cũng phi nm ñược nhng yêu cu ti thiu v khía cnh chăn nuôi-thú y
ca chung tri và ngược li nhng người chăn nuôi cũng phi nm ñược nhng yêu cu
nguyên tc ti thiu v chung tri vì không phi lúc nào cũng sn chung tri ñược thiết
kế mt cách khoa hc.
I. NHNG YÊU CU VÀ NGUYÊN TC CƠ BN V CHUNG TRI
1.1. Yêu cu chung ca chung tri
Khi thiết kế và xây dng chung tri trâu bò phi ñảm bo ñược nhng yêu cu sau:
- To cho trâu bò ñược an toàn, thoi mái, d chu khi ăn ung, ngh ngơi, di chuyn và
xut nhp.
- To s an toàn thun tin cho người chăn nuôi trong vic qun lý, chăm sóc và
nuôi dưỡng.
- To ra ñược tiu khí hu tt, hn chế ti ña nhng tác ñộng xu ca thi tiết khí hu
lên cơ th gia súc.
- ðảm bo thun li cho công tác thú y và v sinh môi trường.
- ðảm bo liên thông hp lý gia các b phn trong toàn tri ñể gim thiu chi phí vn
hành sn xut.
- Càng ñơn gin càng tt nhm tiết kim chi phí xây dng, nhưng phi s dng ñược
lâu dài và n ñịnh.
1.2. Các b phn cn có ca khu chung tri
Vic thiết kế mt khu chung tri chăn nuôi trâu phi phi hp ñược các b phn
cu thành sau ñây thành mt h thng hot ñộng hoàn chnh:
- H thng ñồng c: Mi khu tri chăn nuôi phi h thng ñồng c thu ct và/hoc
ñồng c chăn th ñể cung cp ñủ thc ăn thô xanh hàng ngày cho trâu bò. Trong trường hp
din tích ñt trng c ca tri không ñủ cung cp cho ñàn thì phi hp ñồng ngun c
trng t nơi khác ñảm bo cung cp ñầy ñủñều ñặn c cho ñàn bò.
- H thng cung cp thc ăn: Kho cha dng c chế biến thc ăn tinh thc ăn
thô, máy phi trn và phân phi thc ăn, li ñi cp phát thc ăn và máng ăn.
- H thng cp nước: Ngun nước, bơm, b cha, ñường ng cp nước và máng ung.
- H thng chăm sóc qun bò: Các ô chung nht bò, sân vn ñộng, ñường ñi, thiết
b thú y, các thiết b nhp và xut bán bò.
Chương 4 : Chuồng trai trâu bò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4 : Chuồng trai trâu bò - Người đăng: Hoainhan Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chương 4 : Chuồng trai trâu bò 9 10 510